Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Vapon osuus Kyyjärven humuksesta 2,7 %

Helmikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Vapon osuus Kyyjärven kaikista humuspäästöistä on alle 3 %. Tulokset perustuvat viime kesänä tehtyihin vedenlaatukartoituksiin Saarijärven reitillä ja Kivijärven ympäristössä.

 Mittauksissa hyödynnettiin uusinta veden laadun mittausteknologiaa. Työn tarkoituksena oli:

  • Selvittää veden kiintoainepitoisuuden ja orgaanisen aineksen, mitattuna veden kemiallisena hapenkulutuksena, määrien vaihtelua lukuisissa pisteissä ympäri Saarijärven reittiä ja Kivijärven ympäristöä.
  • Paikallistaa Kyyjärveen tulevia kuormituslähteitä: a) selvittämällä kunkin järveen laskevan joen/puron tuoman kuormituksen osuus orgaanisen aineksen kokonaiskuormituksesta ja b) mittaamalla pintaveden kiintoaineen ja sinilevien määrää järvellä.
  • Selvittää Vapon turvetuotantoalueiden valumavesien osuus tutkimusajankohtana Kyyjärveen kohdistuneesta orgaanisen aineksen kokonaiskuormituksesta.

Kiintoaine on hiukkasmaista eloperäistä eli orgaanista tai epäorgaanista ainesta, joka pidättyy tietyn huokoskoon suodattimelle. Näin ollen esimerkiksi savi, turve tai levät ovat kiintoainetta. Veden kemiallinen hapenkulutus kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien aineiden määrää. Tämä aines voi olla liuennutta orgaanista ainesta kuten humusta, karjatalouden päästöjä, jätevettä tai em. hiukkasmaista orgaanista ainesta.

Menetelmät: Saarijärven reitillä ja Kivijärven ympäristön vedenlaatukartoitus tehtiin 12.7.-30.8.2011 välisenä aikana. Pääjärveen laskevista vesistä mittaukset tehtiin 12.7., Kyyjärven ympäristössä 19.7., 16.-17.8. ja 30.8., Kivijärvenympäristössä 2.-3.8. ja Saarijärven reitillä Pääjärvestä etelään 4.8. Edellä mainittuina päivinä mitattiin pintaveden kiintoainepitoisuus ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn) lukuisissa näytepisteissä.  

Johtopäätös: Kyyjärveen virtaa vettä valuma-alueilta, joilla on turvetuotantoa ja valuma-alueilta, joilla ei ole turvetuotantoa. Näiltä valuma-alueilta purkautuvista vesistä mitattiin korkeita hapenkulutuksen arvoja riippumatta siitä, oliko alueella turvetuotantoa vai ei. Tutkimusajankohtana Vapon turvetuotannon aiheuttaman orgaanisen kuormituksen osuus, mukaan lukien humus, Kyyjärven kokonaiskuormituksesta oli alle kolme prosenttia. Nopolanjoen valuma-alueella, missä Vapon turvetuotantoalueet sijaitsevat, on myös jonkin verran yksityisten omistamia tuotantoalueita, joiden kuormitusta ei mitattu. Silti voidaan sanoa, että pääosa Kyyjärveen tulleesta orgaanisen aineksen kuormituksesta tuli mittausajankohtana muualta kuin turvetuotannosta kuten luonnon taustahuuhtoumasta ja turvemaiden maa- tai metsätaloudesta. Tätä johtopäästöstä myös tukevat järvellä tehdyt kiintoaine- ja sinileväkartoitukset.  

Saarijärven reitin alueella on käyty vilkasta keskustelua järvien tilan heikkenemiseen johtaneista tekijöistä. Etenkin reitin yläosilla, kuten esimerkiksi Kyyjärven ympäristössä, on paljon soita ja turvemaita. Nämä ovat valtaosin ojitettu metsä- ja maataloutta sekä turvetuotantoa varten, mikä lisää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. 

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26566&lan=fi (Tai: ymparisto.fi >Alueellista ympäristötietoa >Keski-Suomi >Taso-hanke >Julkaisut > saarijärven reitin tutkimus)