Hyppää sisältöön

Liikevaihto kasvoi 7 %, omavaraisuusaste nousi yli 50 %:iin


Vapo-konsernin tilinpäätös 1.5.2017-30.4.2018

Tilikausi lukuina

1.5.2017-30.4.2018

1.5.2016-30.4.2017

Liikevaihto, milj. euroa

419,8

392,1

Käyttökate/EBITDA, milj. euroa

61,1

56,9

Liikevoitto/EBIT, milj. euroa

26,3

20,0

Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja, milj. euroa

26,3

23,2

Tilikauden tulos, milj. euroa

17,6

8,1

Tulos per osake

586

271

Sijoitetun pääoman tuotto-% ennen veroja

4,3

3,0

Vapaa kassavirta ennen veroja, milj. euroa

73,4

73,2

Omavaraisuusaste 30.4.

51,2

43,0

Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen

3,4

4,7

Energiaturvetoimitukset (TWh)

11,4

10,2

Puupolttoainetoimitukset (TWh)

3,3

3,0

Lämmön toimitukset (TWh)

1,8

1,6

Tapaturmataajuus*

16

19

*Tapaturmataajuus=kaikki työterveyshuollon käynnin vaatineet tapaturmat / milj. työtuntia 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: Liikevaihto kasvoi 7 %, omavaraisuusaste nousi yli 50 %:iin 

Vapo-konsernin taloudellinen kehitys tilikaudelta 1.5.2017-30.4.2018 oli varsin tyydyttävä. Konsernin liikevaihto kääntyi usean vuoden jatkuneen laskun jälkeen selvään nousuun. Polttoaineiden sekä lämmön ja sähkön myynti oli merkittävästi vertailukautta suurempaa. Konsernin liikevaihto oli tilikaudelta 419,8 (392,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli merkittävintä Vapo Oy:ssä (+9 %)  ja Neova AB:ssä (+13 %). Kekkilä-konsernin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. 

Kaikki konsernin liiketoiminnot paransivat kannattavuuttaan, minkä ansiosta Vapo-konsernin liikevoitto oli lähes kolmanneksen vertailukautta suurempi. Konsernin liiketulos oli 26,3 (20,0) miljoonaa euroa. Merkittävimmin kannattavuuttaan paransi Neova AB (sisältäen osakkuusyhtiö Scandbio Ab:n), jonka liikevoitto kolminkertaistui 5,6 (1,5) miljoonaan euroon. Konsernin tilikauden tulos kaksinkertaistui 17,6 (8,1) miljoonaan euroon.

Kesän 2017 turvetuotantokausi oli heikko ja lisäksi märkä syksy vaikeutti energiapuun hankintaa. Energiaturpeen ylivuotiset varastot mahdollistivat polttoaineiden myynnin selvän kasvattamisen ja samalla ne turvasivat monen energia-asiakkaan lämmöntoimitukset keväällä tilanteessa, jossa energiapuusta oli markkinoilla selvää niukkuutta ja lämpötila poikkeuksellisen alhainen. Lämmityskauden päättyessä Vapon varastotasot olivat normaalia alhaisemmat kaikissa polttoaineissa. 

Alentuneet varastot ja hyvä myynti näkyivät toisaalta vahvana kassavirtana, mikä säilyi edellisvuoden 73 miljoonan euron tasolla. Vahvan kassavirran ja maltillisten investointien ansiosta yhtiö pystyi pienentämään nettovelkojaan selvästi. Yhtiön omavaraisuusaste nousi tilikauden päättyessä 51 (43) prosenttiin ja nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli vastaavasti 3,4 (4,7).

Kuluneen tilikauden aikana Vapo uudisti sekä strategiansa että rakenteensa. Yhtiö luopui maayhtiöihin perustuneesta holding-yhtiömallista ja siirtyi 1.5.2018 alkaen uuteen maiden rajat ylittävään divisioonaorganisaatioon. Liiketoiminta on jaettu kolmeen divisioonaan, joita tukevat yhteiset Supply Chain Management ja Group Services -toiminnot. Yhtiön liiketoiminta perustuu jatkossa strategiaan joka tähtää liiketoiminnan kasvattamiseen ammattiviljelijöille suunnatussa tarjonnassa Grow & Care -divisioonassa, räätälöityjen energiaratkaisujen ja digitaalisten palveluiden tarjontaan yksin ja kumppaneiden kanssa Energy-divisioonassa sekä uusien liiketoimintojen luomiseen New Businesses -divisioonan kautta. Energiaturpeen tarjonta säilyy keskeisessä asemassa konsernin liiketoiminnassa myös jatkossa, mutta turpeen kysynnän kasvun odotetaan siirtyvän muuhun kuin turpeen energiakäyttöön.

Muutoksella haluamme tehostaa yhtiön toimintaa ja nopeuttaa yhtiön muutosta vastaamaan markkinoiden tarpeita ruoankasvatuksessa ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Positiivinen tuloskehitys ja vahvistunut tase mahdollistavat myös aikaisempaa suuremman liikkumavaran tulevaisuuteen tähtäävissä investoinneissa. Energia on pitkään tukijalkamme ja huolehdimme siitä, että asiakkaidemme energiahuolto on turvattu pitkälle tulevaisuuteen.

Huhtikuussa 2016 julkistettu kuituhanke Vapo Fibers on siirtynyt kaupallistamisvaiheeseen ja se siirrettiin Grow & Care -divisioonaan, koska ensimmäiset tuotteet liittyvät ruokakasvien kasvattamiseen. Lokakuussa 2016 julkistetun Vapo Carbonsin tavoitteena on käynnistää turpeeseen pohjautuvien teknisten hiilten tuotanto Suomessa yhtiön kehittämällä uudella menetelmällä.  Hankkeen ympäristölupaprosessi on kesken. Investointipäätös tehdään myöhemmin tämän vuoden aikana.

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut 

Liikevaihto segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

MEUR

1-4/2018

1-4/2017

Muutos %

5/2017- 4/2018

5/2016-4/2017

Muutos %

Vapo Oy

132,3

114,9

15,2

269,8

247,4

9,1

Kekkilä-konserni

32,3

33,5

-3,4

90,4

89,5

0,9

Neova AB

22,8

19,6

16,3

48,7

43,3

12,5

AS Tootsi Turvas

6,7

7,5

-10,2

16,8

16,0

5,0

Muut

0,2

0,1

149,6

0,5

0,3

67,3

Segmenttien välinen liikevaihto

-2,8

-1,9

47,8

-6,3

-4,4

45,1

Yhteensä

191,6

173,7

10,3

419,8

392,1

7,1

 

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

MEUR

1-4/2018

1-4/2017

Muutos %

5/2017- 4/2018

5/2016-4/2017

Muutos %

Vapo Oy

19,3

11,9

62,5

16,8

13,2

27,0

Kekkilä-konserni

1,3

-0,6

314,4

2,7

-1,1

342,6

Neova AB

3,2

1,9

67,9

3,5

0,9

304,9

AS Tootsi Turvas

0,7

1,0

-29,9

1,9

1,3

47,1

Muut

-0,1

-0,2

52,4

-0,7

-0,8

9,7

Osakkuusyhtiöt

2,0

1,1

78,7

2,1

0,6

250,0

Eliminoinnit

0,5

5,4

-90,5

-0,1

5,8

-102,2

Yhteensä

26,9

20,5

31,2

26,3

20,0

31,7

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.5.2017-30.4.2018 jaetaan osinkoa 5,0 miljoonaa euroa eli 166,67 euroa osakkeelta.

Tulevaisuuden näkymät

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana sekä kasvuturpeen tuottajana Euroopassa.

Vapon Energy-divisioona jatkaa konsernin uuden strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja uusien digitaalisuutta hyödyntävien energiaratkaisujen tarjoamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa yksin ja yhdessä kumppaneiden kanssa. Polttoainemarkkinassa ei odoteta merkittävää kasvua kiinteillä polttoaineilla tapahtuvan sähkön erillistuotannon jäädessä alhaiseksi. 

Vapon Grow&Care -divisioona panostaa alkaneella tilikaudella tuotevalikoiman kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Pääpaino on ammattiviljelijöille suunnatun liiketoiminnan kasvattamisessa.  Grow&Care -divisioona jatkaa turvekuiduista uusia tuotteita valmistavan tuotantokapasiteetin kehittämistä divisioonaan Vapo-konsernin tuotekehitysyksiköstä siirretyn Fibers -liiketoiminnan kanssa. 

Vapo jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Vapo Carbons ja Vapo Ventures -liike­toi­minnoissa. Vapo Carbonsin ensimmäisen teknisten hiilten tuotantoon soveltuvan pilottilaitoksen suunnittelutyö etenee ja investointipäätös pyritään tekemään kuluvan vuoden aikana. Yhtiö ei ole vielä saanut investointipäätöksen tekemisen edellytyksenä olevia ympäristölupia. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää liikevaihtoa tällä tilikaudella. 

Turvetuotantokausi on alkanut hyvin, mutta energiapuun varastot ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen matalalla tasolla, mikä saattaa aiheuttaa niukkuutta seuraavalla lämmityskaudella. 

Vapo-konsernin menestystä mitataan pitkällä tähtäimellä operatiivisen kannattavuuden lisäksi seuraavilla mittareilla: sijoitetun pääoman tuotto, nettovelka / käyttökate ja omavaraisuusaste. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esiintyvät luvut ovat tilintarkastettuja. 

Lisätietoa:

–        Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 726 727
–        Antti Koivula, vt. talousjohtaja, Vapo Oy, puh. 050 570 5589
–        Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723