Hyppää sisältöön

Hallitus vastaa siitä, että konsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toiminnan laajuuteen nähden kokonaisuutena riittäviä ja että niiden valvonta on asianmukaista.

Hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus käsittelee konsernin taloudelliset raportit, divisioonakohtaiset katsaukset sekä liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset riittävän riskienhallinnan varmistamiseksi. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokkuutta.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan vastuulla on Neovan sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Neovassa on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja prosessien avainkontrollit. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan käytännön järjestämisestä.

Sisäinen valvonta koskee koko organisaatiota ja sen johtamista. Tehokas sisäinen valvonta tukee strategian tavoitteiden saavuttamista ja parantaa liiketoiminnan ohjausta. Sisäisen valvonnan tavoitteena on antaa hallitukselle ja toimivalle johdolle riittävä varmuus seuraavien tavoitteiden toteutumisesta:

  • toiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • tavoitteiden saavuttaminen ja kannattavuus
  • taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuus ja täydellisyys
  • omaisuuden turvaaminen
  • toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, ohjeiden, lakien ja määräysten noudattaminen muun muassa virheiden ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea konsernin toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla, ja valvontaa suoritetaan koko organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Sisäisen valvonnan menetelmiin kuuluvat konsernin liiketoimintaan liittyvät sisäiset ohjeet, raportointi, tietojärjestelmät ja vakiokäytännöt. Ne auttavat varmistamaan, että johdon ohjeita noudatetaan ja että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin riskeihin reagoidaan asianmukaisesti. Säännöllisiin valvontatoimenpiteisiin kuuluvat johdon tarkastukset ja toimintojen mittauksen tarkastukset, kullekin toimialalle sopivien mittausten tekeminen, fyysinen valvonta, sovittujen hyväksymisrajojen ja toimintaperiaatteiden noudattamisen valvonta ja poikkeamien seuranta, hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä sekä erilaiset varmistus- ja yhteensovittamisjärjestelyt.

Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain ensisijaisesti liiketoiminta-alueittain. Olennainen osa ohjaus- ja seurantaprosessia on kuluvan tilikauden sekä rullaavien kuukausiennusteiden tarkastelu.

Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla konsernin johtoryhmä sekä liiketoimintatasolla divisioonien, tulosyksiköiden ja toimintojen johto. Valvonnan toteutuksesta huolehtivat liiketoiminta-alueittain ja tulosyksiköittäin nimetyt, talousjohtajan alaisuudessa toimivat business controllerit, jotka yhdessä toimitusjohtajien ja liiketoimintajohdon kanssa varmistavat, että liiketapahtumat kirjataan oikea-aikaisesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoinnin sisällöstä.