Hyppää sisältöön

Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallitukseen vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä omistajien välisessä osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Hallituksen jäsenehdokkaista ei katsota tarpeelliseksi antaa tietoja, koska yhtiöllä on vain kaksi omistajaa, jotka osallistuvat valintaan. Hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön ohjeistusta monimuotoisuuden toteutumisesta.

Neova Oy:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Neova Oy:n hallitus on vastuussa Neovan johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, oman työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti siten, että päätökset toteuttavat yhtiön etua ja tukevat yhtiön arvon nousua.

Hallituksen jäsenillä on oltava hallitustyöskentelyssä tarvittavaa osaamista sekä riittävästi aikaa paneutua tehtävään. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus myös nimittää ja erottaa toimitusjohtajan suorat alaiset sekä päättää heidän palkitsemisestaan. Lisäksi hallitus päättää yhtiön mission, strategian ja arvot ja valvoo niiden toteutumista sekä hyväksyy yhtiön toimintapolitiikat.

Hallitus organisoi sisäisen tarkastuksen ja laatii tarkastussuunnitelman yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioinnein.

Lisäksi hallitus päättää merkittävästä toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta sekä muista merkittävistä investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä ja omaisuuserien arvonalentumisista. Hallituksen kokouksiin osallistuvat yhtiön toimitusjohtaja asioiden esittelijänä sekä talousjohtaja. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Hallituksen sihteerinä toimii konsernin lakiasiainjohtaja.

Hallituksen päätehtävät on kerrottu hallituksen työjärjestyksessä (liite 2).

Valtion ehdotuksesta valittujen hallitusjäsenten osalta pyritään Omistajaohjauspäätöksen mukaisesti 5–7 vuoden toimikausiin.

Tilikausi 2021: Neova Oy:n 30.3.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen, Vesa Hätilä, Jan Lång, Kirsi Puntila, Maija Strandberg ja Markus Tykkyläinen. Puheenjohtajaksi valittiin Jan Lång ja varapuheenjohtajaksi Markus Tykkyläinen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.6.2021 hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi valittiin Panu Routila.

Tilikaudella 2021 hallitus kokoontui 16 kertaa. Jäsenten läsnäolo hallituksen kokouksissa käy ilmi alla olevasta taulukosta. Hallituksen käsittelemiä keskeisiä teemoja ja asioita olivat turvallisuus, brändin muutos, polttoturpeen kysynnän väheneminen, EU-rahoituksen taksonomiaesitys ja sen suhde turpeen käyttöön raaka-aineena, rahoitusjärjestelyt, Ilomantsin aktiivihiilen tuotantolaitoksen vahingot sekä sen uudelleenrakentaminen, vastuullisuus, portfoliostrategian tarkastelu sekä turvevarojen arvostus.

Hallituksen jäsenet eivät omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita, ja he ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen arvion mukaan Maija Strandberg ei ole merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton, koska hän on valtio-omistajan palveluksessa. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

NimiHallituksen
jäsen 
Kokousaktiivisuus
tilikaudella 2021
Jäsenyydet valiokunnissa 
ja kokousaktiivisuus
tilikaudella 2021 (1.1.–31.12.2021)
   Tarkastusvaliokunta Henkilöstövaliokunta 
Jan Lång
s. 1957
KTM  
hallitusammattilainen 
2015–
puheenjohtaja
16/16 puheenjohtaja
6/6
Markus Tykkyläinen
s. 1973
DI, KTM, eMBA
toimitusjohtaja,
Suur-Savon Sähkö Oy
2016– jäsen

2017– varapuheenjohtaja
16/16jäsen
5/5
 
Stefan Damlin
s. 1968
KTM (Econ.)
toimitusjohtaja,
Vaasan Sähkö Oy
2020–
jäsen
16/16jäsen
3/3
jäsen 3/3
Tuomas Hyyryläinen
s. 1977
KTM  
Chief Growth Officer,
Fiskars Oyj
2016– jäsen16&16jäsen
5/5
Vesa Hätilä
s. 1969
DI, MBA, CBM
toimitusjohtaja,
Seinäjoen Energia Oy
2020–
jäsen
16/16 jäsen
6/6
Kirsi Puntila
s. 1970
KTM    
Senior Vice President, Marketing, Altia Oyj
2018– jäsen16/16jäsen
6/6
Panu Routila s. 1964 KTM hallitusammattilainen7/2021– jäsen8/8jäsen 2/2 
Minna Smedsten
s. 1976
KTM    
talousjohtaja, 
Taaleri Oyj
2016 – 3/2021 jäsen4/4puheenjohtaja 2/2 
Maija Strandberg
s. 1969
KTM    
finanssineuvos,
valtioneuvoston kanslia
2019– jäsen16/16puheenjohtaja
2/2
jäsen
3/3