Hyppää sisältöön

Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallitukseen vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä omistajien välisessä osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Hallituksen jäsenehdokkaista ei katsota tarpeelliseksi antaa tietoja, koska yhtiöllä on vain kaksi omistajaa, jotka osallistuvat valintaan. Hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön ohjeistusta monimuotoisuuden toteutumisesta, ja yhtiökokous on nimittänyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita.

Neova Oy:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Neova Oy:n hallitus on vastuussa Neovan johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, oman työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti siten, että päätökset toteuttavat yhtiön etua ja tukevat yhtiön arvon nousua.

Hallituksen jäsenillä on oltava hallitustyöskentelyssä tarvittavaa osaamista sekä riittävästi aikaa paneutua tehtävään. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus myös nimittää ja erottaa toimitusjohtajan suorat alaiset sekä päättää heidän palkitsemisestaan. Lisäksi hallitus päättää yhtiön mission, strategian ja arvot ja valvoo niiden toteutumista sekä hyväksyy yhtiön toimintapolitiikat.

Hallitus organisoi sisäisen tarkastuksen ja laatii tarkastussuunnitelman yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioinnein.

Lisäksi hallitus päättää merkittävästä toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta sekä muista merkittävistä investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä ja omaisuuserien arvonalentumisista. Hallituksen kokouksiin osallistuvat yhtiön toimitusjohtaja asioiden esittelijänä sekä talousjohtaja. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Hallituksen sihteerinä toimii konsernin lakiasiainjohtaja.

Hallituksen päätehtävät on kerrottu hallituksen työjärjestyksessä (liite 2).

Valtion ehdotuksesta valittujen hallitusjäsenten osalta pyritään Omistajaohjauspäätöksen mukaisesti 5–7 vuoden toimikausiin.

Tilikausi 2022: Neova Oy:n 29.3.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen, Jari-Pekka Punkari, Kirsi Puntila, Panu Routila, Markus Tykkyläinen ja Eeva-Liisa Virkkunen. Puheenjohtajaksi valittiin Panu Routila ja varapuheenjohtajaksi Markus Tykkyläinen.

Tilikaudella 2022 hallitus kokoontui 16 kertaa. Jäsenten läsnäolo hallituksen kokouksissa käy ilmi alla olevasta taulukosta. Hallituksen käsittelemiä keskeisiä teemoja ja asioita olivat turvallisuus, Ukrainan sodan vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen sekä markkinoihin, yrityksen riskienhallinta, energiaturpeen kysyntä ja saatavuus, varmuusvaraston turvallisuus, EU-rahoituksen taksonomiaesitys ja sen suhde turpeen käyttöön raaka-aineena, rahoitusjärjestelyt, Ilomantsin aktiivihiilen tuotantolaitoksen vahingot sekä sen uudelleenrakentaminen, muutokset konsernin rakenteessa, taloudellisen raportoinnin muuttaminen neljännesvuosittaiseksi, vastuullisuus, strategian tarkastelu sekä turvevarojen arvostus.

Hallituksen jäsenet eivät omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita, ja he ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen arvion mukaan Maija Strandberg ja Jari-Pekka Punkari eivät ole merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia, koska he ovat valtio-omistajan palveluksessa. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

 Nimi Hallituksen jäsenKokous-aktiivisuus tilikaudella 2022Jäsenyydet valiokunnissa 
ja osallistuminen kokouksiin
tilikaudella 2022  
 
Tarkastusvaliokunta  Henkilöstövaliokunta
Panu Routila
s. 1964
KTM
Hallitusammattilainen
jäsen 7/2021–
 
puheenjohtaja 3/2022–
16/16jäsen
7/7
puheenjohtaja 3/2022– 5/5

jäsen
2/2
Jan Lång
s. 1957
KTM
hallitusammattilainen 
puheenjohtaja 2015–3/20224/4 puheenjohtaja –3/2022
2/2
Markus Tykkyläinen
s. 1973
DI, KTM, eMBA
toimitusjohtaja,
Suur-Savon Sähkö Oy
jäsen 2016–

varapuheenjohtaja 2017–
16/16jäsen
7/7
 
Stefan Damlin
s. 1968
KTM
toimitusjohtaja,
Vaasan Sähkö Oy
jäsen 2020–
16/16jäsen
7/7
Tuomas Hyyryläinen
s. 1977
KTM
Executive Vice President,
Fiskars Oyj
jäsen 2016– 16/16jäsen
7/7
Vesa Hätilä
s. 1969
DI, MBA, CBM
toimitusjohtaja,
Seinäjoen Energia Oy
jäsen
2020–3/2022
4/4 jäsen –3/2022
2/2
Jari-Pekka Punkari
s. 1965
KTM
neuvotteleva virkamies
valtioneuvoston kanslia
jäsen 3/2022–
12/12 jäsen 3/2022– 5/5
Kirsi Puntila
s. 1970
KTM
Senior Vice President, Anora Group Oyj
jäsen 2018– 16/16jäsen
7/7
Maija Strandberg
s. 1969
KTM
finanssineuvos,
valtioneuvoston kanslia
jäsen
2019–3/2022
4/4puheenjohtaja –3/2022
2/2
Eeva-Liisa Virkkunen s. 1957 KTM hallitusammattilainenjäsen 3/2022–
12/12puheenjohtaja 3/2022–
5/5