Hyppää sisältöön

Neovan periaatteet toimielinten eli hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle on määritelty toimielinten palkitsemispolitiikassa (jäljempänä ”palkitsemispolitiikka”). Tässä raportissa kuvataan hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen. Lisäksi raportissa kuvataan muun johdon palkitsemisen periaatteet. Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodi 2020:n (jäljempänä ”hallinnointikoodi”) sekä valtioneuvoston kanslian valtionyhtiöille antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä vuosipalkasta luontoisetuineen, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista (STI ja LTI) sekä eläkeohjelmasta.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Neova Oy:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallintoneuvoston ja päättää heidän palkkioistaan. Neova Oy:n yhtiökokous valitsee vuosittain myös hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta.

Neovan hallitus päättää hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella toimitusjohtajan peruspalkasta ja muista eduista, joiden tulee olla linjassa yhtiön palkitsemispolitiikan kanssa.

Neovan hallitus päättää hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella myös konsernin johtoryhmän jäsenten peruspalkoista ja muista eduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Neovan hallitus hyväksyy palkitsemispolitiikan, jossa määritellään muun muassa hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet. Palkitsemispolitiikka perustuu yhtiökokouksen neuvoa-antavaan äänestykseen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot vahvistettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2024.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Neovan hallintoneuvoston jäsenet eivät kuulu palkkiojärjestelmään, eivätkä he ole työsuhteessa Neovaan.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja muiden jäsenten 500 euroa. Vuonna 2023 palkkioihin ei tehty muutoksia.

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Neovan hallituksen jäsenet eivät kuulu minkään kannustinjärjestelmän piiriin, eivätkä he ole työsuhteessa Neovaan.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 750 euroa, varapuheenjohtajan 1 900 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkio 1 750 euroa kuukaudessa. 29.3.2023 pidettävässä Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten palkkio päätettiin nostaa.

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouksista 600 euron kokouspalkkio ja lisäksi muualla kuin Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan lisäksi 600 euron kokouspalkkio osallistumisesta Suomessa pidettäviin kokouksiin. Hallituksen ja sen valiokuntien ja työryhmien kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Neovan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei makseta erillistä korvausta hallitusjäsenyydestä.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen hyväksymän, yhtiökokouksessa käsiteltävän palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan ja muun johdon kiinteä palkka määritellään kokonaiskuukausipalkkana, joka sisältää luontoisedut. Nämä henkilöt kuuluvat myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien piiriin.

Kiinteällä kuukausipalkalla tarkoitetaan henkilön kuukausittaista kokonaispalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävää hoitavan henkilön kokemuksen ja suoriutumisen mukaan.

Konsernin toimitusjohtajalla ja muulla johdolla on mahdollisuus autoetuun, matkapuhelinetuun ja sairauskuluvakuutukseen osana kokonaispalkkaa.

Neovan hallitus päättää vuosittain tai jonkin muun aikataulun mukaisesti kunkin ohjelman osalta toimitusjohtajan, muun johdon ja muiden henkilöiden tai yksiköiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien tulosindikaattoreista ja ‑tavoitteista. Näillä pyritään tukemaan yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista, vastuullisuustavoitteet mukaan lukien.

Tulospalkkiot maksetaan rahana kyseisen kannustinohjelman maksuaikataulun mukaisesti. Eri kannustinohjelmien perusteella maksettavat palkkiot eivät milloinkaan voi olla yli 80 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta tulosindikaattorien mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkitsemisen määrästä.

Lyhyen aikavälin muuttuva palkka

Toimitusjohtajan ja muun johdon lyhyen aikavälin muuttuva palkka perustuu mahdollisuuteen ansaita vuosittainen kannustinbonus eli tulospalkkio. Tulospalkkion suuruus riippuu tilikauden alussa määriteltyjen taloudellisten ja toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Neova-konsernin ylin johto on jaettu kahteen tulospalkkioryhmään, jotka määrittelevät kunkin henkilön maksimitulospalkkioprosentin. Henkilön tulospalkkioryhmän määräytyminen perustuu tehtävän vaativuuteen ja liiketoiminnalliseen vaikuttavuuteen.

Toimitusjohtajan tulospalkkiosta vähintään 70 prosenttia perustuu taloudellisiin tavoitteisiin ja loppuosa toiminnallisiin tavoitteisiin sekä vastuullisuuteen. Lisäksi tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että taloudellisten tavoitteiden tietty minimitaso saavutetaan.

Neova-konsernin toimitusjohtajan maksimitulospalkkio on 40 prosenttia ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden maksimitulospalkkio 30 prosenttia vuotuisesta rahapalkasta.

Pitkän aikavälin muuttuva palkka

Tällä hetkellä voimassa oleva toimitusjohtajan ja muun johdon pitkän aikavälin kannustinohjelma on seitsenvuotinen ohjelma, kattaen vuodet vuosille 2019–2025. Se koostuu kuudesta kahden vuoden ansaintajaksosta (2019–2020, 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 ja 2024–2025). Kannustinohjelma antaa siihen osallistuville mahdollisuuden ansaita rahapalkkio hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisesta. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja tavoitteet. Tavoitteet koostuvat taloudellisista ja muista strategisista tavoitteista, joihin sisältyy myös vastuullisuustavoite. Hallitus asettaa lähtötason, tavoitetason ja enimmäistason kullekin ansaintakriteerille asetetulle tavoitteelle.

Neova-konsernin toimitusjohtajan maksimitulospalkkio on 40 prosenttia ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden maksimitulospalkkio 30 prosenttia vuotuisesta rahapalkasta.

Eläkeohjelmat

Konsernin toimitusjohtajan ja muun johdon eläkeohjelmat riippuvat siitä, missä maassa he työskentelevät. Suomessa työskentelevät ovat työntekijäin eläkelain säätämän eläkejärjestelmän piirissä ja Alankomaissa työskentelevät ovat puolestaan Pensioenfonds in Kring DC bij Centraal Beheer APF:n tarjoaman eläkevakuutuksen piirissä. Tämän lisäksi ne muuhun johtoon kuuluvat henkilöt, joiden johtajasopimus Neova Oy:n kanssa on alkanut ennen 23.11.2017, ovat oikeutettuja maksuperusteiseen ryhmälisäeläkevakuutukseen. Työnantaja maksaa vakuutukseen vuosittain summan, joka vastaa 10:tä prosenttia henkilön vuotuisesta kokonaispalkasta (12 x kk-palkka) ilman bonuksia. Yhtiö on tehnyt eläkeyhtiön kanssa sopimuksen mainituista lisäeläkeoikeuksista. Ylimmän johdon lisäeläkeohjelma päättyi 23.11.2017. Muuhun johtoon edellä mainitun päivämäärän jälkeen nimitetyillä henkilöillä ei ole enää oikeutta lisäeläkkeeseen osana sopimusehtojaan.

Työsuhteen päättämisen ehdot ja korvaus työsuhteen päättyessä

Konsernin toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalla on sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa hänen kuuden kuukauden kokonaispalkkaansa.

Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 6 kuukautta. Edellä mainituista ehdoista riippumatta toimitusjohtajan sopimus päättyy ilman erillistä ilmoitusta sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja saavuttaa työntekijän eläkelaissa säädetyn vanhuuseläkkeen alaikärajan. Vanhuuseläkkeen alaikäraja määräytyy kulloinkin voimassa olevan Työeläkelain mukaisesti. Konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kolme kuukautta, paitsi Alankomaissa neljä kuukautta paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, konsernin johtoryhmän jäsenellä on sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa hänen kolmen, Alankomaissa neljän, kuukauden kokonaispalkkaansa. Neova Oy:ssä ennen vuotta 2013 alkaneiden sopimusten osalta konsernin johtoryhmän jäsenten erokorvaus on yhdeksän kuukauden kokonaispalkka.

Optiot ja muut osakeperusteiset palkitsemisjärjestelyt

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia eikä muita osakepohjaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Toimitusjohtajalle maksettavat korvaukset

Neova Oy:n hallitus nimitti Pekka Tennilän toimitusjohtajaksi 4.12.2023 alkaen. Pekka Tennilän kiinteä kuukausipalkka on 27 500 euroa.

Sopimukseen kuuluu hallituksen asettamiin vuositavoitteisiin sidottu lyhyen aikavälin tulospalkkio, joka voi olla enintään 40 prosenttia vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja voi lisäksi saada pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisesta maksettavan bonuksen. Bonus perustuu seitsenvuotiseen suunnitelmaan vuosille 2019–2025, joka koostuu kuudesta (6) kahden vuoden ansaintajaksosta. Hallitus päättää ansaintakriteerit ja tavoitteet kullekin ansaintajaksolle.

Muulle johdolle maksetut korvaukset esitetään Neova-konsernin verkkosivuilla.