Hyppää sisältöön

Neova-konsernin palkitsemisraportti 2020

Periaatteet Neovan toimielinten eli hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle on määritelty toimielinten palkitsemispolitiikassa (jäljempänä ”palkitsemispolitiikka”). Tässä raportissa kuvataan hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen. Lisäksi raportissa kuvataan muun johdon palkitsemisen periaatteet. Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodi 2020:n (jäljempänä ”hallinnointikoodi”) sekä valtioneuvoston kanslian valtionyhtiöille antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Yleiskatsaus viiden vuoden kehitykseen

Merkittävin muutos Neova-konsernin toimintaympäristössä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana on energiaturpeen myynnin voimakas lasku. Energiaturpeen myynti on ollut konsernin kannattavin toimiala. Vuonna 2016 konserni myi energiaturvetta noin 10 TWh ja vuonna 2020 noin 6 TWh. Energiaturpeen myynnin laskun kompensoimiseksi konserni on investoinut yli 100 miljoonaa euroa muihin toimialoihin. Suurimmat investoinnit on kohdennettu kansainväliseen kasvualustatoimialaan ja aktiivihiilen tuotantoon. Samalla konserni on parantanut tehokkuuttaan organisaatiouudistuksella ja erilaisilla toiminnan tehostamisohjelmilla. Lisäksi maa-alueiden myynnistä on saatu merkittävästi liikevaihtoa (yli 30 miljoonaa euroa). Energiaturpeen kysynnän voimakkaan laskun takia konserni joutui vuosina 2019 ja 2020 tekemään energiaturpeeseen liittyviin tase-eriin huomattavat, yhteensä yli 140 miljoonan euron alaskirjaukset. Nämä kertaluonteiset alaskirjaukset eivät vaikuttaneet vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Se on pysynyt vakaana ja ollut vuosina 2018–2020 joka vuosi yli 74 miljoonaa euroa energiaturpeen kysynnän nopeasta laskusta huolimatta. 

Hallituksen palkkiot ovat pysyneet samalla tasolla viimeksi kuluneiden viiden vuoden ajan. Vuotuisten palkkioiden erot johtuvat hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärän vaihtelusta eri vuosina.

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä vuosipalkasta luontoisetuineen, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista (STI ja LTI) sekä eläkeohjelmasta. Kiinteää vuosipalkkaa korotettiin vuonna 2019, mutta vuonna 2020 ei tehty mitään korotuksia. Palkkion vuotuinen vaihtelu johtuu pääasiassa pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmista.

Neova-konsernin henkilöstön palkitsemiskehitys viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana on laskettu kaikkien toimintamaiden henkilöstömäärän ja palkkojen keskiarvon perusteella. Palkkamarkkinoiden kehitystä vertaillaan vuosittain kaikissa toimintamaissa. Peruspalkkojen kokonaiskehitys noudattaa pääosin kunkin maan markkinapalkkojen kehitystä. Palkkakehitys on Neova-konsernin palkitsemisperiaatteiden sekä Neova-konsernin soveltamien voimassa olevien työehtosopimusten mukainen. Osa palkkakehityksen vuotuisesta vaihtelusta selittyy muuttuvilla palkanosilla, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimilla.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Neova Oy:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan.

Neovan hallitus päättää toimitusjohtajan peruspalkasta ja muista eduista, joiden tulee olla linjassa yhtiön palkitsemispolitiikan kanssa.

Neovan hallitus päättää hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella myös konsernin johtoryhmän jäsenten peruspalkoista ja muista eduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Neovan hallitus hyväksyy palkitsemispolitiikan, jossa määritellään muun muassa palkitsemisen keskeiset periaatteet. Palkitsemispolitiikka perustuu yhtiökokouksen neuvoa-antavaan äänestykseen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallintoneuvosto, jäsenet ja palkkiot vuonna 2020

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Neovan hallintoneuvoston jäsenet eivät kuulu osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, eivätkä he ole työsuhteessa Neovaan.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja muiden jäsenten 500 euroa. Vuonna 2020 palkkioihin ei tehty muutoksia. 

Hallitus, jäsenet ja palkkiot vuonna 2020

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Neovan hallituksen jäsenet eivät kuulu minkään osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin, eivätkä he ole työsuhteessa Neovaan.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 750 euroa, varapuheenjohtajan 1 900 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkio 1 550 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa sekä hallituksen että sen valiokuntien kokouksista. Vuonna 2020 palkkioihin ei tehty muutoksia. Neovan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei makseta erillistä korvausta hallitusjäsenyydestä.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen hyväksymän, yhtiökokouksessa käsiteltävän palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan ja muun johdon kiinteä palkka määritellään kokonaiskuukausipalkkana, joka sisältää luontoisedut. Nämä henkilöt kuuluvat myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien piiriin.

Kiinteällä kuukausipalkalla tarkoitetaan henkilön kuukausittaista kokonaispalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävää hoitavan henkilön kokemuksen ja suoriutumisen mukaan.

Konsernin toimitusjohtajalla ja muulla johdolla on mahdollisuus autoetuun, matkapuhelinetuun ja sairauskuluvakuutukseen osana kokonaispalkkaa.

Neovan hallitus päättää vuosittain tai jonkin muun aikataulun mukaisesti kunkin ohjelman osalta toimitusjohtajan, muun johdon ja muiden henkilöiden tai yksiköiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien tulosindikaattoreista ja tavoitteista. Näillä pyritään tukemaan yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista, vastuullisuustavoitteet mukaan lukien.

Tulospalkkiot maksetaan rahana kyseisen kannustinohjelman maksuaikataulun mukaisesti. Eri kannustinohjelmien perusteella maksettavat palkkiot eivät milloinkaan voi olla yli 80 % kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta tulosindikaattorien mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkitsemisen määrästä.

Lyhyen aikavälin muuttuva palkka

Toimitusjohtajan ja muun johdon lyhyen aikavälin muuttuva palkka perustuu mahdollisuuteen ansaita vuosittainen kannustinbonus eli tulospalkkio. Tulospalkkion suuruus riippuu tilikauden alussa määriteltyjen taloudellisten ja toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Neova-konsernin ylin johto on jaettu kahteen tulospalkkioryhmään, jotka määrittelevät kunkin henkilön maksimitulospalkkioprosentin. Henkilön tulospalkkioryhmän määräytyminen perustuu tehtävän vaativuuteen ja liiketoiminnalliseen vaikuttavuuteen.

Tulospalkkiosta vähintään 70 % perustuu taloudellisiin tavoitteisiin ja loppuosa toiminnallisiin tavoitteisiin sekä vastuullisuuteen. Lisäksi tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että taloudellisten tavoitteiden tietty minimitaso saavutetaan.

Neova-konsernin toimitusjohtajan sekä Grow&Care-divisioonan johtajan maksimitulospalkkio on 40 % ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden maksimitulospalkkio 30 % kiinteästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin muuttuva palkka

Tällä hetkellä voimassa oleva toimitusjohtajan ja muun johdon pitkän aikavälin kannustinohjelma on viisivuotisohjelma vuosille 2019–2023. Se koostuu neljästä kahden vuoden ansaintajaksosta (2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 ja 2022–2023). Kannustinohjelma antaa siihen osallistuville mahdollisuuden ansaita rahapalkkio hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisesta. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja -tavoitteet. Tavoitteet koostuvat taloudellisista ja muista strategisista tavoitteista, joihin sisältyy myös vastuullisuustavoite. Hallitus asettaa lähtötason, tavoitetason ja enimmäistason kullekin ansaintakriteerille asetetulle tavoitteelle.

Neova-konsernin toimitusjohtajan sekä Grow&Care-divisioonan johtajan maksimitulospalkkio on 40 % ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden maksimitulospalkkio 30 % kiinteästä vuosipalkasta.

Eläkeohjelmat

Konsernin toimitusjohtaja ja muu johto ovat työntekijäin eläkelain säätämän eläkejärjestelmän piirissä. Tämän lisäksi ne muuhun johtoon kuuluvat henkilöt, joiden johtajasopimus on alkanut ennen 23.11.2017, ovat oikeutettuja maksuperusteiseen ryhmälisäeläkevakuutukseen. Työnantaja maksaa vakuutukseen vuosittain summan, joka vastaa 10:tä prosenttia henkilön kiinteästä vuosipalkasta (12 x kk-palkka). Yhtiö on tehnyt eläkeyhtiön kanssa sopimuksen mainituista lisäeläkeoikeuksista. Ylimmän johdon lisäeläkeohjelma päättyi 23.11.2017. Muuhun johtoon edellä mainitun päivämäärän jälkeen nimitetyillä henkilöillä ei ole enää oikeutta lisäeläkkeeseen osana sopimusehtojaan.

Työsuhteen päättämisen ehdot ja korvaus työsuhteen päättyessä

Konsernin toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalla on sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa hänen kuuden kuukauden kokonaispalkkaansa.

Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 6 kuukautta. Edellä mainituista ehdoista riippumatta toimitusjohtajan sopimus päättyy ilman erillistä ilmoitusta sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja saavuttaa työntekijän eläkelaissa säädetyn vanhuuseläkkeen alaikärajan. Alaikäraja on tällä hetkellä 65 vuotta. Konsernin muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kolme kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, konsernin johtoryhmän jäsenellä on sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa hänen kolmen kuukauden kiinteää kuukausipalkkaansa. Ennen vuotta 2013 alkaneiden sopimusten osalta konsernin johtoryhmän jäsenten erokorvaus vastaa yhdeksän kuukauden kiinteää kuukausipalkka.

Optiot ja muut osakeperusteiset palkitsemisjärjestelyt

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia eikä muita osakepohjaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Toimitusjohtajalle maksetut korvaukset vuonna 2020

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka luontoisedut ja leasing-auton CO2-kompensaatio mukaan lukien on 30 100 euroa.

Sopimukseen kuuluu hallituksen asettamiin vuositavoitteisiin sidottu lyhyen aikavälin tulospalkkio, joka voi olla enintään 40 % vuosipalkasta. Edellisen tilikauden tavoitteiden toteutumiseen perustuva toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio vuodelta 2020 oli 22,8 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta (pois lukien 1 200 euron CO2-kompensaatio).

Toimitusjohtaja voi lisäksi saada pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisesta maksettavan bonuksen. Bonus perustuu viisivuotiseen suunnitelmaan vuosille 2019–2023, joka koostuu neljästä (4) kahden vuoden ansaintajaksosta. Hallitus päättää ansaintakriteerit ja tavoitteet kullekin ansaintajaksolle. Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettiin Neova-konsernin pitkän aikavälin kannustinohjelmien mukaiset viimeiset tulospalkkiot tilikausilta 2017–2018. Niiden määrä oli 15,4 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta (pois lukien 1 200 euron CO2-kompensaatio).

Toimitusjohtaja on oikeutettu lakisääteisen eläkkeen lisäksi maksuperusteiseen johdon ryhmäeläkejärjestelyyn. Toimitusjohtajan maksuperusteiseen eläkesopimukseen maksetaan 10 % kiinteästä kokonaispalkasta (12 x kk-palkka).

Konsernin johtoryhmän palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Neovan hallitus päättää hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella konsernin johtoryhmän (muu johto) jäsenten peruspalkoista ja muista eduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Neovan hallitus hyväksyy palkitsemispolitiikan, jossa määritellään muun muassa palkitsemisen keskeiset periaatteet. Palkitsemispolitiikka perustuu yhtiökokouksen neuvoa-antavaan äänestykseen.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun johdon kiinteä palkka määritellään kokonaiskuukausipalkkana, joka sisältää luontoisedut. Nämä henkilöt kuuluvat myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien piiriin.

Kiinteällä kuukausipalkalla tarkoitetaan henkilön kuukausittaista kokonaispalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävää hoitavan henkilön kokemuksen ja suoriutumisen mukaan.

Muulla johdolla on mahdollisuus autoetuun, matkapuhelinetuun ja sairauskuluvakuutukseen osana kokonaispalkkaa.

Neovan hallitus päättää vuosittain tai jonkin muun aikataulun mukaisesti kunkin ohjelman osalta muun johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien tulosindikaattoreista ja tavoitteista. Näillä pyritään tukemaan yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista, vastuullisuustavoitteet mukaan lukien.

Tulospalkkiot maksetaan rahana kyseisen kannustinohjelman maksuaikataulun mukaisesti. Eri kannustinohjelmien perusteella maksettavat palkkiot eivät milloinkaan voi olla yli 80 % kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta tulosindikaattorien mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkitsemisen määrästä.

Lyhyen välin muuttuva palkka

Lyhyen aikavälin muuttuva palkka perustuu mahdollisuuteen ansaita vuosittainen kannustinbonus eli tulospalkkio. Tulospalkkion suuruus riippuu tilikauden alussa määriteltyjen taloudellisten ja toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta.

Tulospalkkiosta vähintään 70 % perustuu taloudellisiin tavoitteisiin, kuten käyttökatteeseen ja muihin liiketoiminaan liittyviin taloudellisiin tavoitteisiin ja loppuosa toi-minnallisiin tavoitteisiin sekä vastuullisuuteen. Vuoden 2020 vastuullisuustavoitteissa keskityttiin turvallisuuteen. Lisäksi tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että taloudellisten tavoitteiden tietty minimitaso saavutetaan, vuonna 2020 minimitaso ylittyi.

Maksimitulospalkkio on Grow&Care-divisioonan johtajalla 40 % ja muilla johtoryhmän jäsenillä 30 % vuotuisesta rahapalkasta. Vuoden 2020 keskimääräinen lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkion toteuma konsernin johtoryhmässä oli 19,2 % vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin muuttuva palkka

Tällä hetkellä voimassa oleva pitkän aikavälin kannustinohjelma on viisivuotisohjelma vuosille 2019–2023. Se koostuu neljästä kahden vuoden ansaintajaksosta (2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 ja 2022–2023). Kannustinohjelma antaa siihen osallistuville mahdollisuuden ansaita rahapalkkio hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisesta. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja tavoitteet. Tavoitteet koostuvat taloudellisista ja muista strategisista tavoitteista, joihin sisältyy myös vastuullisuustavoite. Hallitus asettaa lähtötason, tavoitetason ja enimmäistason kullekin ansaintakriteerille asetetulle tavoitteelle.

Maksimitulospalkkio on Grow&Care-divisioonan johtajalla 40 % ja muilla johtoryhmän jäsenillä 30 % vuotuisesta rahapalkasta.

Niillä muun johdon jäsenillä, jotka kuuluivat Neova-konsernin FY2017-FY2018 pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, maksettiin viimeiset suoritukset liittyen kyseisten kannustinohjelmien toteumaan, joka vastasi 15,4 % vuosipalkasta.

Meneillään olevan pitkän aikavälin kannustinohjelman 2019-2023 ensimmäinen ansaintajakso, 2019-2020, päättyi joulukuussa 2020. Ohjelmaan oikeutettujen muun johdon edustajien keskimääräinen ansainta oli 18 % vuosipalkasta.

Eläkeohjelmat

Muu johto on työntekijäin eläkelain säätämän eläkejärjestelmän piirissä. Tämän lisäksi ne muuhun johtoon kuuluvat henkilöt, joiden johtajasopimus on alkanut ennen 23.11.2017, ovat oikeutettuja maksuperusteiseen ryhmälisäeläkevakuutukseen. Työnantaja maksaa vakuutukseen vuosittain summan, joka vastaa 10 prosenttia henkilön vuotuisesta kokonaispalkasta (12 x kk-palkka) ilman bonuksia. Yhtiö on tehnyt eläkeyhtiön kanssa sopimuksen mainituista lisäeläkeoikeuksista. Ylimmän johdon lisäeläkeohjelma päättyi 23.11.2017. Muuhun johtoon edellä mainitun päivämäärän jälkeen nimitetyillä henkilöillä ei ole enää oikeutta lisäeläkkeeseen osana sopimusehtojaan.

Työsuhteen päättämisen ehdot ja korvaus työsuhteen päättyessä

Konsernin muun johdon irtisanomisaika on kolme kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, ao. henkilöillä on sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen ero-korvaukseen, joka vastaa hänen kolmen kuukauden kiinteää kuukausipalkkaansa. Ennen vuotta 2013 alkaneiden sopimusten osalta muun johdon erokorvaus on yh-deksän kuukauden kiinteä kuukausipalkka.

Optiot ja muut osakeperusteiset palkitsemisjärjestelyt

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia eikä muita osakepohjaisia palkitsemisjärjestelmiä