Hyppää sisältöön

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella, ohjata ja arvioida taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, juridisia riskejä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja valmistelee esityksen, jonka hallitus antaa yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan se valmistelee ehdotuksia hallitukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä,  joilla on riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat

  • Eeva-Lisa Virkkunen, puheenjohtaja
  • Jari-Pekka Punkari
  • Markus Tykkyläinen, eronnut 23.12.2023

Tilikausi 2022: Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 2022 aikana seitsemän kertaa. Jäsenten läsnäolo valiokunnan kokouksissa käy ilmi Hallituksen jäsenet ‑taulukosta

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan säännönmukaisten asioiden lisäksi EU-rahoituksen taksonomiaesitystä, muutoksia konsernin rakenteessa, vastuullisuutta ja yritysvastuuta, turvevarojen arvostusta, arvonalentumistestejä ja sisäisen tarkastuksen raportteja. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli yhtiön rahoitusstrategiaa, riskienhallintaa, investointeja ja toiminnan tehokkuutta.