Hyppää sisältöön

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella, ohjata ja arvioida taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, juridisia riskejä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja valmistelee esityksen, jonka hallitus antaa yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan se valmistelee ehdotuksia hallitukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä,  joilla on riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat

  • Eeva-Lisa Virkkunen, Chair
  • Tuomas Hyyryläinen
  • Panu Routila
  • Markus Tykkyläinen

Tilikausi 2021: Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 2021 aikana viisi kertaa. Jäsenten läsnäolo valiokunnan kokouksissa käy ilmi Hallituksen jäsenet ‑taulukosta.

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan säännönmukaisten asioiden lisäksi tilintarkastuksen kilpailutusta, EU-rahoituksen taksonomiaesitystä, polttoturpeen kysynnän vähenemistä, vastuullisuutta ja yritysvastuuta, turvevarojen arvostusta, arvonalentumistestejä ja sisäisen tarkastuksen raportteja. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli yhtiön rahoitusstrategiaa, riskienhallintaa, investointeja ja toiminnan tehokkuutta.