Hyppää sisältöön

Suunnitellusta tuulivoimahankkeesta tehdään kattavat selvitykset, toteutetaan kaavoitusmenettely sekä haetaan tarvittavat rakennus- ja viranomaisluvat ennen varsinaista rakentamista. Neova vastaa näistä vaiheista. Huolellisen ja tarkan prosessin tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimahanke, jossa tuulivoiman tuotannossa saavutetaan paras mahdollinen kannattavuus ympäristövaikutukset huomioiden.

Hankekehityksen ISO-sertifikaatit

Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksen liiketoiminnalle on myönnetty johtamisjärjestelmästandardien mukaiset sertifikaatit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018.

Auditoinnin kohteena olivat erityisesti tuuli- ja aurinkovoimakehityksen johtaminen, organisaation toimintatavat kuten suunnittelu- ja lupaprosessit, projektinhallinnan käytännöt, turvallisuus- ja laatuasiat sekä vastuullisuus.

Sertifikaatit osoittavat, että Neovan tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitystä tehdään laadukkaasti ja se täyttää standardien mukaiset vaatimukset.

Katso sertifikaatit

Alueen arviointi ja soveltuvuus tuulivoimalle

Kartoitamme ensin tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Esimerkiksi Neovan turvetuotantoalueet lähiympäristöineen soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin tuulivoimatuotantoon olemassa olevan infrastruktuurin, alueiden laajuuden ja sijainnin vuoksi.

Temme kohteesta esiselvityksen, jolla varmistamme alueen soveltuvuuden tuulivoimalle. Esiselvityksen aikana otamme huomioon useita tekijöitä kuten:

  • rakennettavuus
  • tuulisuus
  • verkkoliitynnän vaihtoehdot
  • asutuksen läheisyys
  • luonnon, kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeät alueet

Esiselvitysvaiheen tuloksena selviää onko alue potentiaalinen jatkokehittämiselle.

Maanhallinnan neuvottelut

Mikäli suunnitellulla tuulivoimapuiston hankealueella sijaitsee myös muiden maanomistajien kiinteistöjä, keskustelemme kyseisten maanomistajien kanssa alueiden vuokraamisesta tuulivoimahankkeen tarpeisiin.

Suunnittelu ja luvitus

Esiselvityksen ja maanhallinnan varmistuttua jatkamme hankkeen suunnittelua ja aloitamme kaavoitus- ja luvitusprosessit.

  • viemme läpi lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely)
  • käynnistämme osayleiskaavoituksen kunnan kanssa
  • toteutamme alueella tarkempia tuulimittauksia
Katso video tuulimittauksista

Tuulivoimahankkeiden suunnittelussa on tärkeä huomioida tuulivoimalatekniikan nopea kehittyminen. Tuulipuisto on järkevintä toteuttaa luvituksen valmistumisen ajankohdan parhaalla ja moderneimmalla tekniikalla. Tämä takaa edullisimman sähköntuotannon sekä minimoi ympäristövaikutukset.

Tuulivoimaloiden sijainnit ja määrä tarkentuvat hankkeen kaavoituksen etenemisen myötä. Kaavoitusvaiheessa alueella tehtävien luontoselvitysten ja maastokäyntien perusteella selvitetään sijainnit, joihin rakentamista ja tuulivoimalapaikkoja on lopulta mahdollista suunnitella.

Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen valmistuttua teemme tarkemman yleissuunnittelun, jolloin lopulliset tuulivoimaloiden rakentamispaikat täsmentyvät. Tässä yhteydessä haemme myös tuulivoimalakohtaiset rakennusluvat. Samalla suunnittelemme käytettävät tiestöyhteydet ja sähköistyksen kaapelireitit. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään alueella olemassa olevaa tiestöä.

Hankkeiden kesto luvitusvalmiiksi

Hankkeen kehittäminen luvitusvalmiiksi, eli osayleiskaavoituksen valmistuminen ja rakennuslupien myöntäminen vie yleensä vähintään noin kolme vuotta aikaa. Mahdolliset valitukset osayleiskaavasta tai rakennuslupapäätöksistä voivat kuitenkin viivästyttää luvituksen valmistumista. On myös tärkeä huomata, että kaikki suunnitellut tuulivoimahankkeet eivät tule toteutumaan eri tekijöistä johtuen. Merkittävimmät riskit pystytään kuitenkin tunnistamaan ja huomioimaan jo esiselvitysvaiheessa.

Viestintä hankkeen aikana

Viestimme aktiivisesti tuulivoimahankkeen etenemisestä eri sidosryhmille. Järjestämme kaikille avoimia infotilaisuuksia, joiden ajankohdista ilmoitamme tarkemmin paikallismedioissa sekä näillä verkkosivuilla. Toteutamme myös kohdennettuja tilaisuuksia, esimerkiksi tutustumisvierailuita jo rakennettuihin tuulivoimapuistoihin.

Tuulivoimatiimimme auttaa mielellään kaikissa tuulivoimaan tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Tiimimme yhteystiedot löydät täältä. Hankekohtaisen projektipäällikön yhteystiedot löydät kunkin hankkeen omalta sivulta.

Rakentamisvaihe, tuotantovaihe ja käytöstä poisto

Tuulivoimapuiston rakentamisen kesto on noin yhdestä kahteen vuotta, riippuen hankkeen kokoluokasta. Hyvin suurissa, useiden kymmenien tuulivoimaloiden kokoisessa hankkeissa rakentamisvaihe voi kestää pidempäänkin. Rakentaminen käynnistyy tieyhteyksien toteutuksella, jonka jälkeen rakennetaan voimalapaikkojen nosto- ja huoltokentät sekä tuulivoimaloiden perustukset. Lopuksi varsinaiset tuulivoimalat pystytetään nostureiden avulla perustusten päälle komponentti kerrallaan.

Tuulivoimaloiden tuotannon elinkaari on uusissa rakennettavissa voimaloissa noin 30 vuotta. Tuotantovaiheen aikana tuulivoimaloihin tehdään säännöllisiä huoltokäyntejä. Tuulipuistoalueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvikautena.

Tuulivoimaloiden elinkaaren päätyttyä voimalat puretaan ja viedään pois. Hankealue jälkihoidetaan maanomistajien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Neovan tuulivoimahankkeissa jokaiselle tuulivoimalalle asetetaan myös oma purkuvakuus. Tuulivoimaloiden osien kierrätysaste on jo tänä päivänä hyvin suuri, sillä 80-90 % tuulivoimaloiden materiaalista pystytään kierrättämään ja uusiokäyttämään.