Hyppää sisältöön

Yhdistelmäsertifikaatit

Yhdistelmäsertifikaatti sisältää ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikaatit

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB Group, yhdistelmäsertifikaatti
Kekkilä-BVB Group, Combination Certificate

Neova Oy
Novactor, yhdistelmäsertifikaatti
Novactor, Combination Certificate

Vapo Terra
Tuuli- ja aurinkovoimakehitys, yhdistelmäsertifikaatti
Wind and solar power development, Combination Certificate

ISO 9001 laatusertifikaatit

ISO 9001:2015 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät niin asiakkaiden, sidosryhmien kuin viranomaistenkin vaatimukset. Neova-konsernissa laatujohtamisen päätavoitteet ovat toiminnan jatkuva parantaminen, riskien minimointi ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Lue lisää ISO-standardeista (sivusto on englanniksi).

Neova-konserni
Neova Group ISO 9001 laatusertifikaatti
Neova Group ISO 9001 Quality Certificate

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO 9001 laatusertifikaatti
Kekkilä-BVB ISO 9001 Quality Certificate
Kekkilä-BVB Brill Substrate GmbH ISO 9001 Quality Certificate

Neova Oy/Novactor
Novactor ISO 9001 laatusertifikaatti
Novactor ISO 9001 Quality Certificate

RHP-laatusertifikaatit

RHP-organisaatio valvoo kasvualustojen laatua Euroopassa. Laatumerkin tehokkuus perustuu kasvualustatuotteiden koko toimitusketjun valvontaan. RHP tarkastaa kasvualustojen raaka-aineet ja koostumukset standardien ja vaatimusten mukaisesti. Standardit perustuvat kemiallisiin, fysikaalisiin, kasvinsuojelullisiin ja yleisiin näkökohtiin. Hyväksyttyjen analyysien ja auditointien jälkeen tuote saa RHP-laatumerkin. RHP-laatumerkillä varustetut tuotteet ovat täten turvallisia, luotettavia ja tarkoitukseensa sopivia. RHP-laatumerkin saaneet tuotteet voidaan jäljittää raaka-aineisiin saakka. Riippumaton sertifiointilaitos, ECAS, tarkistaa sekä toiminnan ja tietojen vaatimustenmukaisuuden säännöllisesti varmistaakseen että sertifioidut kasvualustatuotteet on valmistettu vaatimusten mukaisesti. Lue lisää RHP:stä (sivusto on englanniksi).

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB RHP

ISO 14001 ympäristösertifikaatit

ISO 14001:2015 on maailman tunnetuin ympäristöjohtamisjärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Lue lisää ISO-standardeista (sivusto on englanniksi).

Neova-konserni
Neova Group ISO 14001 ympäristösertifikaatti
Neova Group ISO 14001 Environmental  Certificate

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO 14001 ympäristösertifikaatti
Kekkilä-BVB ISO 14001 Environmental Certificate

Neova Oy/Novactor
Novactor  ISO 14001 ympäristösertifikaatti
Novactor ISO14001 Environmental Certificate

Vastuullisen turvetuotannon RPP-sertifikaatit

RPP (Responsibly Produced Peat) sisältää periaatteet ja kriteerit, jotka on tarkoitettu vastuullisen turvesuoalueiden hoitoon turpeen tuotannon aikana ja sen jälkeen. RPP-sertifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että kasvualustana käytetty turve tulee vastuullisista lähteistä. Periaatteena on maksimoida heikentyneistä soista saatavan turpeen määrä, turvetuotannon jälkeen suositaan ennallistamisesta ja luonnontilaiset turvesuot, joilla on korkea suojeluarvo, jätetään koskemattomiksi. RPP sisältää kuusi osa-aluetta: laillisuus, hyvä hallinto, nostopaikan valinta, nostopaikan valmistelu ja turpeennosto, jälkikäyttö/ennallistaminen ja alkuperäketju.

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB RPP chain of custody

As Tootsi Turvas
As Tootsi Turvas RPP Pööravere
AS Tootsi Turvas RPP Lavassaare & Elbu

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ RPP Kuislemma

Kekkilä-BVB Eesti

Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste I
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste II

Kekkilä Oy
Kekkilä Oy RPP Linturahka

Hasselfors Garden AB
Hasselfors Garden RPP Ekebymossen

ISO 45001 turvallisuussertifikaatit

ISO 45001:2018 -standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Standardin avulla voidaan mm. kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Lue lisää ISO-standardeista (sivusto on englanniksi).

Neova-konserni
Neova Group ISO 45001

Kekkilä-BVB

Kekkilä-BVB ISO 45001 sertifikaatti
Kekkilä-BVB ISO 45001 certificate

Metsäsertifiointi PEFC ja FSC

PEFC™ ja FSC® järjestelmät edistävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsänhoitoa. Molempien järjestelmien vaatimukset niin metsänhoidolle kuin alkuperäketjullekin perustuvat laajaan sidosryhmäyhteistyöhön.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointivaatimusten täyttämiseksi metsänhoidon on täytettävä tietyt standardit, jotka koskevat luonnon monimuotoisuutta, metsien terveyttä ja hoitoa sekä virkistyskäyttöä. Lisäksi PEFC:ssä on vaatimuksia raaka-aineiden ja puupohjaisten tuotteiden kulun seuraamiseksi koko toimitusketjussa, mikä takaa, että raaka-aineet ovat peräisin sertifioiduista metsistä.

FSC-sertifiointi varmistaa, että metsää hoidetaan tavalla, joka säilyttää biologisen monimuotoisuuden ja hyödyttää paikallisten ihmisten ja työntekijöiden elämää sekä varmistaa taloudellisen elinkelpoisuuden. Periaatteet on kehitetty soveltuviksi maailmanlaajuisesti ja kaikkiin metsäekosysteemeihin sekä monenlaisiin kulttuurisiin, poliittisiin ja oikeudellisiin ympäristöihin.

Vapo Terra Oy
Vapo Terra Oy Puupolttoaineet ja pelletit PEFC -sertifikaatti (puun alkuperäketjun todentaminen)
Vapo Terra Oy Wood Energy and pellets PEFC certificate (Chain of Custody)

Neova Oy Puupolttoaineet ja Pelletit PEFC-logon käyttöoikeus (käyttäjäryhmä C)
Neova Oy Wood Energy and Pellets PEFC -logo confirmation (category C)

As Tootsi Turvas
As Tootsi Turvas FSC (Forest Stewardship Council)

Quality Mark Good Soil and BRL sertifikaatit

Quality Mark Good Soil (QMGS) on riippumaton laatumerkki yrityksille, jotka valmistavat tuotteita kuluttajamarkkinoille. QMGS takaa tuotteen laadun, turvallisuuden, koostumuksen, puhtauden ja käytettävyyden. Yhteiskuntavastuu, ympäristönäkökohtien huomioiminen ja tuotehallinnan vastuullisuus ovat myös osa laatumerkkiä. QMGS-laatumerkin sertifioinnin tekee Control Union Certifications, joka on riippumaton ja maailmanlaajuisesti toimiva sertifiointilaitos.

Kekkilä-BVB
Quality Mark Good Soil
BRL9335-4 Samengestelde grondproducten
BRL9341 Steenachtige producten

KRAV-merkki luomutuotteille

KRAV on Ruotsin elintarvikejärjestelmän tunnetuin luomutuotteiden merkki. KRAV-standardit on IFOAM-standardien mukaisia ja ne noudattavat myös EU:n luomutuotteiden asetusta. Kasvualustoille, maanparannusaineille ja lannoitteille voidaan antaa KRAVin ’Hyväksytty luonnonmukaiseen viljelyyn’ -merkki. Se tarkoittaa, että ne on tuotettu:

  • ilman kemiallisesti tuotettujen ravinteiden lisäaineita, mikä vähentää ilmastovaikutuksia.
  • lannasta, kasvitähteistä tai muista luonnonmateriaaleista.
  • materiaaleista, jotka tukevat yhteiskunnan kiertokulkuprosesseja.
  • yrityksissä, joissa on hyvät työolosuhteet.
  • luomalla terve maaperä, joka edistää luonnollista elämää ja monimuotoisuutta.

Lisätietoa KRAV-merkistä (englanniksi).

Kekkilä-BVB
Algomin Regler för KRAV-certifierad produktion Malmö
Hasselfors Garden Regler för KRAV-certifierad produktion Perstorp
Hasselfors Garden Regler för KRAV-certifierad produktion Örebro