Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Noudatamme kaikilla tuotantosoillamme ja soilla, joita valmistellaan tuotantoon lupaviranomaisten edellyttämiä lupamääräyksiä. Lupaehdot sisältävät määräykset vesienkäsittelyjärjestelmistä, niiden toimivuudesta ja alapuolisten vesien tilaa koskevasta tarkkailusta. Tarkkailuohjelmat ovat viranomaisten tarkastamia ja hyväksymiä. 

Emme tee näihin liittyviä mittauksia itse vaan niitä tekevät vain alaan erikoistuneet ulkopuoliset yritykset hoitaen vesinäytteiden oton, näytteiden analysoinnin ja raporttien toimittamisen viranomaisille. Vuosittain otetaan ja analysoidaan yhteensä yli 10 000 vesinäytettä.

Turvetuotantomme päästö- ja vesistötarkkailujen tulokset on koottu vuosiraporteiksi. Raportit on listattu alueittain seuraavasti: 

Velvoitetarkkailun lisäksi Neova teettää runsaasti laajempia ja kattavampia mittauksia, joilla selvitetään turvetuotannon ja muiden maankäyttömuotojen osuutta johonkin vesistöön kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. Näissä mittauksissa mitataan esimerkiksi samaan aikaan tiettyyn järveen laskevien kaikkien laskuojien virtaamat sekä veden sisältämä kiintoaine ja humuspitoisuus.