Hyppää sisältöön

Hallituksen vastuulla on sisäisen tarkastustoiminnan organisointi ja tarkastussuunnitelmien laadinta yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Sisäinen tarkastus tukee Neova Oy:n hallitusta, toimitusjohtajaa ja muuta johtoa niiden valvontatehtävässä. Sisäistä tarkastusta toteuttavat palvelut ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta hallituksen hyväksymällä tavalla. Neova-konsernin lakiasiainjohtaja ohjaa ja valvoo palveluiden toteutusta sekä huolehtii sisäisen tarkastuksen toteuttamiseksi tarvittavasta yhteydenpidosta hallitukseen sekä sen tarkastusvaliokuntaan ja ylimpään johtoon.

Sisäinen tarkastus

  • arvioi organisaation johtamiseen tarvittavan ohjaamisen ja valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden ja liiketoiminnassa tunnistettujen olennaisten riskien valossa
  • tukee organisaatiota tehokkaiden valvonta- ja ohjausmenettelyjen ylläpidossa
  • tekee tarkastuksia, joissa arvioidaan toiminnalle olennaisen taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta ja eheyttä, toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta, omaisuuden turvaamista sekä lakien, määräysten, sopimusten ja organisaation sisäisten ohjeiden noudattamista
  • ennaltaehkäisee väärinkäytösriskejä.

Edellä kerrottu toteutetaan tarjoamalla liiketoimintaorganisaation johtamisesta riippumattomia arviointi- ja varmistuspalveluita sekä tarvittaessa konsultointia tavalla, joka ei vaaranna riippumattomuutta.

Lakiasiainjohtaja ja sisäisen tarkastuksen toteuttava ulkopuolinen tarkastaja raportoivat hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle ja ylimmälle johdolle sekä laativat analyyseja, arvioita ja kehityssuosituksia konsernin ja sen yhtiöiden toiminnoista.

Lakiasiainjohtaja ja sisäisen tarkastuksen toteuttava ulkopuolinen tarkastaja raportoivat hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle ja ylimmälle johdolle sekä laativat analyysejä, arvioita ja kehityssuosituksia konsernin ja sen yhtiöiden toiminnoista.