Hyppää sisältöön

Sovellettavat säännökset

Neova Oy on suomalainen listaamaton osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia ja kirjanpitolakia sekä yhtiön yhtiöjärjestystä (liite 1) ja omistajien välistä osakassopimusta. Lisäksi Neova Oy noudattaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä Corporate Governance ‑kysymysten käsittelystä valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä (”Omistajaohjauspäätös”, julkisesti saatavilla osoitteessa https://vnk.fi/omistajaohjaus/aineistopankki) sekä soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen pörssiyhtiöihin sovellettavaa hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”, julkisesti saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/).

Yhtiön yhtiöjärjestys (liite 1) sisältää lunastuslausekkeen,  jonka mukaisesti osakkeen siirtyessä muulle kuin konsernisuhteessa yhtiön omistajaan olevalle taholle muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirron kohteena olevat osakkeet.

Yhtiö antaa vuosittain vuosi- ja toimintakertomuksen yhteydessä tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Divisioonat ja toiminnot

Neova-konsernin toiminta koostuu Fuels&Real Estate Development, Grow&Care ja New Businesses ‑divisioonista sekä Supply Chain Management- ja Group Services ‑toiminnoista. Fuels&Real Estate Development-divisioona on erikoistunut kiinteiden polttoaineiden tuotantoon. Grow&Care-divisioona on erikoistunut kasvualustoihin, kierrätykseen, turveraaka-aineen tukkukauppaan ja kuiviketurpeen tuotantoon ja myyntiin. New Businesses ‑divisioona keskittyy kehittämään uusia tuotteita turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista. Supply Chain Management ‑toiminto vastaa turvevarojen hallinnasta, turvetuotannosta ja -toimituksista, hankinnan ja logistiikan strategisesta ja taktisesta hallinnasta sekä konsernin laajuisesta kestävän kehityksen hallinnasta ja kehittämisestä, mukaan lukien konsernin divisioonien työturvallisuudesta, ympäristöasioista ja laadunhallinnasta. Group Services ‑toiminto koostuu koko konsernia koskevista palveluista, jotka ovat HR, Finance & Business Control, ICT, Communications & Public Affairs ja Legal Services & Internal Audit. Kukin divisioona ja toiminto vastaa toiminnastaan yhtenä kokonaisuutena kaikissa Neova-konsernin toimintamaissa ja tytäryhtiöissä.

Neovan hallintoelimet

Neovan ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa valvoo yhtiökokouksen nimittämä hallintoneuvosto. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustavat toimitusjohtajaa hänen tehtävissään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.