Hyppää sisältöön

Olemme asettaneet kaksi kunnianhimoista ja keskeistä tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

  • Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme ilmastopäästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon (scope 1 ja 2 päästötasot ilman päästöjen kompensointia).
  • Vähennämme arvoketjumme hiili-intensiteettiä 50 % vuoden 2030 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon (scope 1, 2 ja 3 päästöt).

Oman toimintamme päästöt ovat kaiken kaikkiaan vähentyneet 44 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Kun myydyn Nevel Oy:n toiminnot jätetään vertailusta pois, päästövähennys on 20 %. Suurin osa vähennyksestä tulee turvetuotantoalueiden maaperäpäästöistä, jotka ovat vähentyneet 18 %.

Jatkossa arvioimme vaihtoehtoja hiilinielujen kasvattamiseksi maaomaisuuttamme hyödyntämällä sekä vaihtoehtoisia kasvuturpeen tuotantotekniikoita, kuten turpeen massasiirtomenetelmän käyttöä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tehokas seuraava maankäyttö vähentää päästöjä

Nykyisin Neova-konsernin Suomen hiilidioksidipäästöistä 91 prosenttia muodostuu maaperäpäästöistä. Tärkeimmät ponnistelumme oman toimintamme päästöjen vähentämiseksi keskittyvät seuraavan maankäytön tehokkaaseen toteuttamiseen suljettavilla turvetuotantoalueilla.

Kohti uusiutuvan sähkön käyttöä

Tärkeimmät ponnistelumme tehdastoimintojemme päästöjen vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden lisääminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Kekkilä-BVB:n toiminnassa 44 prosenttia hiilidioksidipäästöistämme juontuu sähkön käytöstä. Alankomaissa tuotamme jo 25 prosenttia kuluttamastamme sähköstä omilla aurinkopaneeleilla. Tavoitteenamme on siirtyä täysin uusiutuvaan sähköön vuoteen 2025 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kansainvälisen protokollan mukaisesti

Neova-konsernin kasvihuonekaasupäästöt lasketaan GHG-protokollan mukaisesti. Ulkopuolinen taho on tarkastanut yhtiön päästölaskentalogiikan sekä toteuttanut scope 3 päästöjen laskennan. Hiilijalanjäljen laskenta kattaa Neova-konsernin ja kaikki sen tytäryhtiöt. Vuonna 2021 päästöt olivat 4,28 miljoonaa tonnia CO2e. Suurin osa päästöistä, 77 prosenttia kokonaisjalanjäljestä, aiheutuu Neova-konsernin myymien tuotteiden käytöstä ja niiden käyttöiän loppuvaiheesta. Energiaturpeen osuus scope 3 päästöistä on 59 prosenttia. Turvepäästöt aiheuttavat 89 prosenttia suoran energiankulutuksen scope 1 päästöistämme.

Uudet logistiikkakumppanit raportoivat jatkossa säännöllisesti CO2 -päästöistä

Otimme vuonna 2021 käyttöön konsernimme logistiikan CO2 päästöraportoinnin ja laadimme sen perusteella toimintasuunnitelman logistiikan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuonna 2022. Logistiikkapäästöjen raportointijakso on heinäkuusta kesäkuuhun. Logistiikan hiilidioksidipäästöt ovat 1,3 prosenttia scope 3 -kokonaispäästöistämme. Tavoitteenamme on vähentää logistiikan suhteellisia hiilidioksidipäästöjä ~ 4 prosenttia (kg CO2 / toimitettu tonni) vuoden 2021 heinäkuun ja vuoden 2022 kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2022 alamme vaatia uusissa, logistiikan toimittajien kanssa solmimissamme sopimuksissa säännöllistä logistiikan hiilidioksidiraportointia.

Mitä teemme jatkossa?

Jatkossa keskitymme arvoketjussamme scope 1, 2 ja 3 tason kasvihuonekaasupäästöihin ja pyrimme vähentämään hiili-intensiteettiämme 50 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä (vuoteen 2020 verrattuna). Lisäksi julkaisemme hiilidioksidipäästömme vuonna 2022 CDP (Carbon Disclosure Project) -hankkeen puitteissa ja arvioimme mahdollisuuksia Science Based Targets (SBTi) perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseksi.