Hyppää sisältöön

Neova-konsernin osavuosi- ja tilinpäätöskatsaus 1.1. – 31.12.2023

Loka-joulukuu 2023

 • Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2023 oli 122,4 (123,6 loka-joulukuu 2022) miljoonaa euroa 
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,5 (8,5) miljoonaa euroa, 1,3 (6,9) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 (10,0) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä yhteensä -11,1 (-1,4) miljoonaa euroa liittyen toimintojen tehostamiseen. 
 • Liiketulos (EBIT) oli -5,8 (10,6) miljoonaa euroa 
 • Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä oli 6,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -11,8 (10,7) miljoonaa euroa liittyen toimintojen tehostamiseen. 
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -12,2 (-0,2) miljoonaa euroa 
 • Investoinnit olivat 15,1 (31,1) miljoonaa euroa 

Tammi-joulukuu 2024

 • Konsernin liikevaihto tammi-joulukuu 2023 oli 495,9 (544,9 tammi-joulukuu 2022) miljoonaa euroa 
 • Käyttökate (EBITDA) oli 29,2 (46,8) miljoonaa euroa, 5,9 (8,6) prosenttia liikevaihdosta.  
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 46,7 (52,1) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä yhteensä -17,6 (-5,3) miljoonaa euroa liittyen pääosin toimintojen tehostamiseen. 
 • Liiketulos (EBIT) oli -5,3 (29,2) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -21,8 (+8,8) miljoonaa euroa, jotka koostuivat uudelleenjärjestelykuluista liittyen toimintojen tehostamiseen. Vertailukauden positiiviset kertaluonteiset erät liittyvät pääosin aiemmin alaskirjattujen energiaturvevarojen uudelleen arvostukseen.  
 • Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja oli 16,5 (20,5) miljoonaa euroa.  
 • Tulos/osake oli -274,2 (487) euroa 
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli -8,3 (6,4) prosenttia 
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 3,4 (-41,5) miljoonaa euroa 
 • Investoinnit olivat 40,2 (167,5) miljoonaa euroa 
 • Omavaraisuusaste 31.12.2023 oli 40,1 (38,7) prosenttia 
 • Korolliset nettovelat 31.12.2023 olivat 144,4 (140,0) miljoonaa euroa 
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 31.12.2023 oli 4,9 (3,0) 

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän katsaus:

Kilpailukyky kuntoon

Vuosi 2023 oli Neova-konsernille monessa mielessä haastava ja vaikeasti ennakoitavissa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan edellisenä vuonna vaikutti asiakkaisiimme enemmän kuin etukäteen odotimme. Inflaatio, kohonnut korkotaso ja kohonneet energianhinnat alensivat Grow&Care-divisioonan asiakkaiden ostovoimaa, mutta samaan aikaan Fuels&Real Estate Development hyötyi lisääntyneestä polttoaineiden kysynnästä.

Kekkilä-BVB pystyi säilyttämään kannattavuutensa kohtuullisena vuoden 2023 aikana pääasiassa toteutettujen hinnankorotusten ja erilaisten sisäisten tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Vuoden aikana kasvualustamarkkina jatkoi kuitenkin laskuaan, ja myyntivolyymimme laskivat lähes koronaa edeltävälle tasolle. Näistä syistä johtuen käynnistimme vuoden 2023 alussa laajan tehostamisohjelman sekä Suomessa että muilla päämarkkina-alueillamme. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä ja uusi kevyempi ja kustannustehokkaampi organisaatio otettiin käyttöön vuoden 2024 alussa. Olemme nyt valmiimpia, lähempänä asiakkaita ja taloudellisesti vahvempia ottamaan tulevan vuoden haasteet vastaan erittäin kilpailluilla markkinoilla. Uudessa toimintamallissa Kekkilä-BVB:n liiketoiminta on jaettu maantieteellisten markkinoiden mukaan tulosvastuullisiin liiketoiminta-alueisiin, jotta pystymme paremmin ja nopeammin vastaamaan markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kekkilä-BVB:n tulosvastuulliset liiketoiminta-alueemme ovat jatkossa Central Europe, Global, Nordics ja Materials. Vuosi 2023 oli Kekkilä-BVB:lle taloudellisesti pettymys. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat myynninalenemisen lisäksi eri tehostamistoimenpiteiden kertaluonteiset etupainotteiset kustannukset. Näiden tehostamistoimenpiteiden johdosta uskomme kuitenkin parantavamme kannattavuuttamme merkittävästi vuoden 2024 aikana.

Neovan tytäryhtiö Vapo Terra vastaa konsernin polttoaineliiketoiminnasta ja kiinteistökehityksestä. Erityisesti polttoaineliiketoiminta menestyi ennakoitua paremmin, johtuen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista polttoainemarkkinoihin, vaikka myydyt energiaturvekuutiot ovat kaukana aiempien vuosikymmenten huippuluvuista. Sekä energiaturve- että pellettiliiketoimintamme menestyivät taloudellisesti hyvin polttoaineiden kohonneen hintatason ansiosta. Kriisitilanteessa alkanut yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kanssa on myös sujunut hyvin, ja se on tuonut Vapo Terralle aivan uutta liiketoimintaa. Vapo Terra on myynyt energiaturvetta huoltovarmuusvarastoihin ja vastaa näiden huoltovarmuusvarastojen jatkuvasta ylläpidosta.

Keskitimme kaikki Neova-konsernin omistamat maat Suomessa Vapo Terraan ja sen tehtävänä on kehittää maiden arvoa erilaisilla hankkeilla. Näkyvin uusi liiketoiminta-avaus tällä alueella on pääasiassa entisten turvetuotantoaluiden kehittäminen tuuli- ja aurinkovoimapuistoiksi. Meneillään on kymmeniä hankkeita, joista ensimmäiset aurinkovoimahankkeet ovat edenneet jo suunnitteluvaiheesta rakentamisen kynnykselle. Toinen merkittävä liiketoiminta-avaus vuonna 2023 oli ruokohelpiviljelyn aloitus kasvualustojen kestävänä raaka-aineena. Meillä on jo nyt kasvamassa yli 1 000 hehtaaria ruokohelpiä, jota sekoitetaan muihin kasvualustaraaka-aineisiin uutena uusiutuvana komponenttina.

Vapo Terra keskittyi aiemmin turvetuotannossa tarpeettomien maa-alueiden myymiseen. Nyt maiden myyntitoiminta on lopetettu ja pääpaino on maa-alueiden omassa hyödyntämisessä ja niiden arvon kehittämisessä. Ilomantsin aktiivihiilituotantolaitos valmistaa suomalaisesta turpeesta mm. veden ja ilman puhdistamiseen käytettävää aktiivihiiltä. Tuotantolaitoksen laatutaso on saatu vakiinnutettua tavoitearvoihin ja markkinoiden kysyntä eurooppalaiselle korkealaatuiselle aktiivihiilelle on edelleen voimakasta. Tutkimme myös muita mahdollisuuksia uusien korkean jalostusasteen tuotteiden tuomiseksi markkinoille. Turpeen on todettu olevan erinomainen raaka-aine luonnonmukaisille kasvunedistäjille eli biostimulanteille, joita käytetään erityisesti Etelä-Euroopassa lannoitteiden sijaan avomaaviljelyssä. Turpeella on myös monia positiivisia ominaisuuksia eläinrehujen lisäaineena.  Jatkamme vuonna 2024 erityisesti näiden kahden uuden tuotekehitysalueen eteenpäin viemistä.

Aloitin Neovan toimitusjohtajana joulukuussa 2023. Kiitän tässä yhteydessä edeltäjääni ja koko Neova-konsernin henkilökuntaa siitä arvokkaasta työstä, jota kaikki ovat tehneet yhtiön eteen. Jatkamme valitulla strategialla asiakkaidemme palvelua. Vaikka maailmalla kuohuu, yksi asia on muuttumaton. Vastuullinen liiketoiminta on jatkossakin keskeisin tekijä strategiassamme ja liiketoiminnassamme.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Neova tiedotti joulukuun lopussa Neova Oy:n tytäryhtiön Vapo Terra Oy:n ja Versowood Oy:n sopineen liiketoimintakaupasta, jolla Vapo Terra myy Turengin pellettitehtaan Versowood Oy:lle. Kauppa toteutui 1.1.2024. Turengin pellettitehtaan kahdeksan työntekijää siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Osapuolet ovat alustavasti neuvotelleet myös kaupasta, jolla Vapo Terra myisi Vilppulan pellettitehtaan tuotantokoneet Versowoodille vuonna 2025, mikäli tehtaan raaka-aineen ja kuivausenergian saatavuus loppuisi.

Neova tiedotti 2.2.2024, että yhtiö on päättänyt muuttaa raportoimansa segmenttitiedot uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi. Tilikauden 2024 alusta voimaan tulleen uuden organisaatiorakenteen mukaiset raportoitavat segmentit ovat: Kekkilä-BVB ja Neova Terra. Segmenttimuutoksen vuoksi yhtiö julkaisee vertailukelpoiset, uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot tilikaudelta 2023 kvartaalitasolla tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä.

Tulevaisuuden näkymät

Neova-konserni on maailman suurimpia kasvualustojen tuottajia. Poliittiset päätökset vaikuttavat kuitenkin olennaisesti yhtiön lähes kaikkien liiketoimintojen kannattavuuteen ja siten yhtiön kykyyn investoida korkeamman jalostusarvon tuotantoon. Yhtiö jatkaa voimakasta uudistumistaan entisestä moniala- ja energiayhtiöstä selkeämmin Euroopan johtavaksi kasvualustojen tuottajaksi Kekkilä-BVB:n kautta sekä puhtaamman veden ja ilman mahdollistajaksi Novactor aktiivihiililiiketoiminnan kautta.

Kekkilä-BVB-alakonserni panostaa alkaneella tilikaudella tehokkaampaan toimintaan, tuotevalikoiman kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kannattavaan kasvattamiseen ammattiviljely-, kuluttaja- ja viherrakentamisen liiketoiminnoissa. Uusille markkinoille on strategian mukaisesti tarkoitus laajentaa jakeluverkostoa ja olemassa olevilla Euroopan kotimarkkinoilla on tavoitteena kasvattaa yhteistyötä jo laajan asiakasverkoston kanssa.

Neova jatkaa strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja markkinoiden parhaimman asiakaspalvelun tuottamiseksi. Samalla yhtiö jatkaa omien liiketoimintaprosessien tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Energiaturpeen kysynnän polttoaineena odotetaan jatkavan laskuaan hetkellisestä Ukrainan sodasta johtuvasta nousustaan huolimatta, vastaavasti bioenergian kysynnässä odotetaan jatkuvaa voimakasta kasvua.

Neova jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Activated Carbons -liiketoiminnassa sekä jatkaa seuraavien uusien liiketoiminta-avausten tutkimustyötä Innovation -toiminnassa. Activated Carbonsin ensimmäisen teknisten hiilten tuotantoon soveltuvan tuotantolaitoksen toiminta on käynnistynyt vuoden 2024 alussa. Innovation toiminta keskittyy vahvasti yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa edistääkseen hankkeitaan mahdollisimman tehokkaasti yhteistyössä kiinnostuneiden partnereiden kanssa. 

Kolmen edellisen tilikauden aikana Neova on onnistunut myös omien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittämisessä ja toiminta jatkuu hyvään tahtiin myös 2024 aikana valittujen hankkeiden osalta.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neova jakaa osinkoa keskimäärin 50 prosenttia tilikauden voitosta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 258,4 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 hyväksytyn taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 134 euroa (300,00) osaketta kohti eli yhteensä 4,02 (9,0) miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
     
Liikevaihto122,4123,6495,9544,9
Liikevoitto (EBIT)-5,810,6-5,329,2
% liikevaihdosta-4,78,5-1,15,4
Liikevoitto (EBIT) ennen
arvonalentumisia
-4,7-1,5-0,717,2
% liikevaihdosta-3,9-1,2-0,13,2
Tilikauden tulos-4,916,0-8,218,6
     
   Käyttökate (EBITDA)1,58,529,246,8
+/- Käyttöpääoman muutos-4,815,75,448,4
   – Nettoinvestoinnit9,021,831,2-136,7
Vapaa kassavirta ennen veroja-12,2-0,23,4-41,5
Bruttoinvestoinnit15,131,140,2167,5
Sijoitetun pääoman tuotto % *-8,36,4-1,36,4
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen
arvonalentumisia *
-11,43,8-2,43,8
Oman pääoman tuotto % *0,05,1-2,75,1
     
Taseen loppusumma  737,3810,3
Oma pääoma  293,1311,2
Korolliset nettovelat  144,4140,0
Omavaraisuusaste %**  40,138,7
Korolliset nettovelat/käyttökate  4,93,0
Nettovelkaantumisaste %  49,345,0
     
Henkilöstö, keskimäärin  936958
     
*) Edelliset 12 kuukautta    

Lisätietoja:

 • Pekka Tennilä, toimitusjohtaja, Neova, puh. 040 821 5302
 • Jarmo Santala, talousjohtaja, Neova, puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723