Hyppää sisältöön

Neovan biodiversiteettiohjelmalla turvataan luonnon monimuotoisuutta

Neovan biodiversiteettiohjelmalla turvataan luonnon monimuotoisuutta

Neovan ympäristöstrategian yksi pääteemoista on biodiversiteetin turvaaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Tutkijoiden mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi suojelualueet eivät yksinään riitä, vaan toimia tarvitaan myös talouskäytössä olevilla alueilla. Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä saattaa sijaita luonnontilaisten suojelu- ja retkeilyalueiden lisäksi ihmisen muokkaamissa ympäristöissä kuten tien pientareilla, pellon laidoilla, hiekkakuopilla, joutomailla tai turvetuotantoalueen laitamilla. Ihmisen on myös mahdollista luoda kokonaan uusia monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä ja ennallistaa köyhtyneitä alueita.

Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arvioinnin mukaan kansalliset toteutetut toimenpiteet eivät ole olleet riittävän tehokkaita luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. ​Arvion mukaan luonnon monimuotoisuutta on ylläpidettävä ja edistettävä myös talouskäytössä olevilla alueilla, jotta luonnon köyhtyminen saadaan pysähtymään. ​Luonnon monimuotoisuutta on mahdollista tukea myös turvetuotantoalueilla ja tehdasympäristössä samalla yleistä viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia lisäten. ​

Henkilöstön valitsemat toimenpiteet

Neovan biodiversiteettiohjelman tavoitteena on konkreettisilla toimenpiteillä edistää luonnon monimuotoisuuden huomioimista aktiivisessa tuotantokäytössä olevilla alueilla. Ohjelma rakennettiin yhdessä henkilöstön kanssa työpajassa, jonka tuloksista koottiin merkittävimmät konkreettiset toimenpidevaihtoehdot, mitä omilla toimipaikoillamme on mahdollista toteuttaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi​. Näistä henkilöstö äänesti kolme tärkeintä toimenpidettä, jotka toteutetaan ohjelman ensimmäisenä vuonna 2021 valituilla turvetuotantoalueilla. Toteutettavat toimenpiteet ovat pienvesikosteikkojen lisääminen, yhteistyön lisääminen paikallisten yhdistysten kanssa biodiversiteetin parantamiseksi sekä pesimä- ja suojapaikkojen lisääminen.

Neova tuottaa turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla ojitetuille alueilla, joilla luontoselvitysten tulosten perusteella on vähän merkittäviä elinympäristöjä ja lajeja luonnontilaisiin soihin verrattuna. Turvetuotantoalueen vuoksi perustettavat keinotekoiset kosteikot, pintavalutuskentät ja paloaltaat toimivat niin sanottuina uuselinympäristöinä tarjoten ruokaa ja suojaa sekä paikan lisääntyä muun muassa sammakoille, kosteikkolinnuille ja vesiympäristöstä riippuvaisille selkärangattomille, kuten sudenkorennoille. Turvetuotannon päätyttyä biodiversiteetti lisääntyy, jos alueelle perustetaan esimerkiksi monimuotoinen kosteikko tai kosteikkojen ja metsityksen yhdistelmä.