Hyppää sisältöön

Sadekesä ja rakentamisen lama romahduttivat Vapon tuloksen

Vapon sahojen liikevaihto laski 54 milj. euroa ja liiketulos heikkeni 28 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sahatavaramarkkinoilla kysyntä oli heikkoa koko vuoden ja kallis raaka-aine rasitti kannattavuutta. Leuto talvi ja toisesta perättäisestä huonosta tuotantokaudesta johtuva niukkuus turpeesta, pudottivat Vapon liikevaihtoa ja heikensivät tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Paikallispolttoaineiden tulos lähes puolittui. Kaikesta huolimatta turve on säilyttänyt asemansa energiamarkkinoilla ja kiinnostus Vapon polttoaineisiin on kasvanut.

Vapo-konsernin liikevaihto vuonna 2008 laski 631,8 milj. euroon (660,6 milj. euroa vuonna 2007). Liikevoitto oli 21,1 milj. euroa eli 3,3 prosenttia liikevaihdosta (55,5 milj. euroa, 8,4 %).

Konsernin omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 42,2 prosenttia (43,5 %). Liiketoiminnan kassavirta oli +50,6 milj. euroa ja investointien jälkeen rahavirta oli +2,0 milj. euroa.

Paikallisten polttoaineiden (turve, puu, peltoenergia) liikevaihto oli 207,1 milj. euroa (226,0 milj. euroa) ja liikevoitto 24,6 milj. euroa (39,4 milj. euroa).

Leudon talven ja huonon varastotilanteen vuoksi energiaturvetoimitukset vähenivät Suomessa 16,7 TWh:iin (20,3 TWh) ja Ruotsissa toimitusmäärä oli 1,3 TWh (1,7 TWh).

Puupolttoaineiden toimitukset Suomessa kasvoivat hieman ja olivat 2,9 TWh (2,8 TWh). Peltoenergian toimitukset kasvoivat 81 GWh:iin (50,0 GWh).

Turpeen kannattavuutta rasittivat korkeammat tuotantokustannukset, heikompi laatu ja pidentyneet kuljetusmatkat.

Turpeen kysyntä on säilynyt hyvänä ja uusia toimituksia ja toimituskohteina on neuvoteltavana 10 TWh:n edestä. On valitettavaa että kahden perättäisen sadekesän seurauksena asiakastoimituksia on jouduttu leikkaamaan ja tietyiltä alueilta turve on loppunut täysin. On tärkeää, että luvitusjärjestelmää pystytään jatkossa kehittämään ja nopeuttamaan.

Pellettiliiketoiminnan liikevaihto oli 94,0 milj. euroa (93,4 milj. euroa). Liiketappio oli 5,6 milj. euroa (liiketappio 8,7 milj. euroa vuonna 2007).

Lämmin talvi supisti pelletin kysyntää. Tuotanto Euroopassa ja tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoivat ja painoivat hintaa alas. Samaan aikaa puuraaka-aineesta oli niukkuutta ja sen hinta nousi heikentäen liiketoiminnan kannattavuutta.

Vapon pellettitoimitukset olivat 588 000 tonnia (609 000 tn).

Vilppulan uusi pellettitehdas, kapasiteetti 110 000 tonnia, käynnistyi heinäkuun lopulla.

Lämpö ja sähkö –liiketoiminnan liikevaihto oli 94,4 milj. euroa (68,2) ja liikevoitto 4,3 milj. euroa (7,9).

Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille kasvoivat, myös sähkön myynti kasvoi. Oma energian tuotanto ja –toimitukset toteutuivat normaalisti. Polttoainekustannusten nousuja ei saatu täysimääräisinä läpi hintoihin.

Puutarha ja ympäristö –liiketoiminnan liikevaihto oli 122,1 milj. euroa (110,8) ja liikevoitto 7,0 milj. euroa (8,3).

Kaikkien tuoteryhmien, kuluttaja- ja viherrakentamisen, raaka-aineen ja kuivikkeen, kasvihuonealustojen ja ympäristöhuollon liikevaihdot kasvoivat. Erityisen myönteisesti kehittyi raaka-aine ja kuivikeliiketoiminta, joskin raaka-ainepula jarrutti kasvua.

Vapo Timber Oy:n liikevaihto putosi 123,0 milj. euroon (177,2) ja liiketappio oli 8,0 milj. euroa (liikevoitto 21,5 milj. euroa vuonna 2007).

Markkinatilanne huononi nopeasti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa johtaen varastojen kasvuun ja ylitarjontaan. Lisäksi tukin korkea hinta heikensi kannattavuutta.

Heinäkuun alussa Vapo myi Forssan Verkkopalvelut Oy:n osakkeet Enfia Infrastructure Oy:lle, joka jatkossa hoitaa sähkön jakelun Forssan alueella. Kaupasta tuloutui 11,6 milj. euron liikevoitto.

Vapo-konsernin yhtiörakenteen selkiyttämiseksi käynnistettiin tytäryhtiörakenteen konsolidointiprojekti, jossa tavoitteena on yksi yhtiö kussakin maassa.

Yhteisyritys Voimavasu Oy siirtyi kokonaan Vapolle.

Norjasta ostettiin Puutarha ja ympäristö –liiketoimintaan Grei Vegar Fabrikker AS (100 %) ja Andoytorv AS (60 %). Kekkilän Tanskan tytäryhtiön Kekkilä Danmark A/S:n liiketoiminta lopetettiin.

Lähtökohdat vuoden 2009 kehitykselle ovat ristiriitaiset. Turpeen hyvä kysyntä säilyy, mutta varastojen niukkuus rajoittaa myyntiä ja lisää kustannuksia. Pellettimarkkinoilla tarjonnan ja kysynnän välinen epätasapaino sekä raaka-ainepula vaikeuttavat toimintaa. Sahateollisuudessa ei ole nähtävissä paranemista ja tuotannon supistukset jatkuvat ainakin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kokonaisuutena Vapo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kääntyvän kasvuun ja suhteellisen kannattavuuden paranevan mikäli turvetuotanto onnistuu kesällä 2009.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy, puh. 040 500 9549