Hyppää sisältöön

Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta

Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta. Kiintoaineen suhteelliset osuudet pienenevät virtaamaosuuksien kasvaessa

Vapo on mittauttanut Keski-Suomessa sijaitsevaan Kyyjärveen sen valuma-alueelta kohdistuvat kiintoaine- ja humuskuormitukset tänä kesänä 6 kertaa. Mittaukset on tehnyt ympäristötutkimuksiin erikoistunut Nablabs Oy. Vapolla on Kyyjärven valuma-alueella turvetuotannossa 372 hehtaaria, joista 49 % on tällä hetkellä parhaan vesienkäsittelytekniikan piirissä. 

Kesäkuussa 2012 aloitetut mittaukset on tehty säännöllisesti kahden viikon välein. Näiden mittausten perusteella turvetuotannon suhteellinen osuus humuskuormituksesta vastaa hyvin virtaamien suhteellista osuutta. Mittausten mukaan Vapon turvetuotantoalueilta tulevien vesien osuus on kesän aikana ollut keskimäärin 2,46 % Kyyjärveen tulevasta kokonaisvirtaamasta ja turvetuotantoalueilta tulevan humuksen osuus on ollut keskimäärin 2,79 %. Tämä suhde on hyvin samanlainen sekä pienillä, että suurilla virtaamilla. 

Sen sijaan turvetuotantoalueilta tulevan kiintoaineen suhteellinen osuus pienenee virtausten kasvaessa. Käytetyllä kiintoainesuodattimen huokoskoolla ei ole merkitystä kuormitusosuuksiin. Vapon turvetuotantoalueilta tulevan kiintoaineen osuus koko Kyyjärveen tulevasta kiintoaineesta on ollut 1,2 mikrometrin huokoskoolla mitattuna keskimäärin 1,5 % ja 0,4 mikrometrin huokoskoolla mitattuna 1,9 %. Tulos osoittaa, että eri maankäyttömuotojen kuormitusosuuksia vertailtaessa on syytä käyttää samanlaisia, vertailukelpoisia menetelmiä. 

Mittauspäivä

Virtaama No-polanjoessa m3/vrk

Turvetuotannon osuus (%) virtaamasta

Osuus (%) kiintoaineesta 0,4 mikrometrin huokoskoolla

Osuus (%) kiintoaineesta 1,2 mikrometrin huokoskoolla

Osuus (%) CODMn

mg/l (O2)

27.-28.6.

82 900

3,46

3,29

2,30

4,38

11.-12.7.

359 400

3,06

1,72

0,84

3,40

25.7.

227 700

1,85

0,74

1,16

2,26

14.-15.8.

453 600

1,89

1,49

1,37

2,05

22.-23.8.

94 090

2,05

1,11

1,60

2,01

5.9.

88 157

2,46

3,06

1,84

2,69

Keskiarvot

 

2,46

1,90

1,50

2,79

Turvetuotanto ja tulvatilanteet

Nykyaikaisen turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteet mitoitetaan myös suurille valumille eli kiintoainetta pidättyy vesiensuojelurakenteisiin myös sateisina aikoina. Kyyjärven valuma-alueella perustason vesienkäsittelyn varassa olevilla tuotantoalueilla (Savonneva ja Sammakkoneva) käytössä on sarkaojiin liittyvät kiintoainetta pidättävät rakenteet, kokoojaojat ja laskeutusaltaat. Sammakkonevan ja Savonnevan perustason vesienkäsittelyä tehostetaan parhaillaan virtaamansäätöjä, pintavalutuskenttiä ja kasvillisuus-kosteikkoja rakentamalla. Peuralinnannevan tuotantoalueella on jo käytössä pintavalutuskenttä, joka tehostaa kiintoaineen pidättymistä etenkin tulvatilanteissa. Edellä mainittujen perustasoa tehostavien menetelmien toimivuus ja hyöty on osoitettu lukuisten tieteellisten tutkimusten avulla.

Vapon turvetuotannon kuormitusosuuksien odotetaan pienenevän Kyyjärven valuma-alueella sitä mukaa, kun tehostamistoimet etenevät. Tavoitteena on, että vuoden 2013 lopussa 80 % tehostamistoimista on valmiina ja että kaikki alueen tuotantosuot on rakennettu parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Ahti Martikainen, Vapo Oy, johtaja viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723