Hyppää sisältöön

Vapo käyttää 7 ulkopuolista mittaajaa analysoimaan vuosittain yli 10 000 vesinäytettä

Julkisuudessa esiintyy toistuvasti kirjoituksia, joissa kyseenalaistetaan Vapon turvetuotantoalueiden päästötarkkailut niin ajoituksen, mittaajien ammattitaidon kuin mittaustulosten suhteen. Jotta virheelliset tiedot eivät jatkaisi leviämistään, ohessa lyhyt selvitys Vapo Oy:n päästötarkkailun periaatteista ja tuloksista.

Vapo noudattaa kaikilla tuotantosoillaan ja soilla, joita valmistellaan tuotantoon lupaviranomaisten edellyttämiä lupamääräyksiä. Lupaehdot sisältävät määräykset vesienkäsittelyjärjestelmistä, niiden toimivuudesta ja alapuolisten vesien tilaa koskevasta tarkkailusta.  Tarkkailuohjelmat ovat viranomaisten tarkastamia ja hyväksymiä.

Vapo ei suorita itse mittauksia, vaan niitä tekevät vain alaan erikoistuneet täysin Vapon ulkopuoliset yritykset. Nämä yritykset ottavat vesinäytteet, analysoivat näytteet ja toimittavat tulokset viranomaisille sekä Vapolle. Yhteensä vuoden aikana otetaan ja analysoidaan yli 10 000 vesinäytettä. Vuonna 2012 mittauksia ovat suorittaneet seuraavat yritykset: Nablabs, Pöyry, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus, Kymijoen Vesi ja Ympäristö, Ramboll, Jyväskylän yliopisto (Ambiotica laboratoriot), Savo-Karjalan Ympäristötutkimus. Tarkkailutulosten vuosiyhteenvedot ovat kaikkien luettavissa osoitteessa www.vapo.fi/turvetuotantoavastuullisesti/tarkkailuraportit

Velvoitetarkkailujen lisäksi Vapo teettää runsaasti laajempia ja kattavampia mittauksia, joilla selvitetään turvetuotannon ja muiden maankäyttömuotojen osuutta johonkin vesistöön kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. Näissä mittauksissa mitataan esimerkiksi samaan aikaan tiettyyn järveen laskevien kaikkien laskuojien virtaamat sekä veden sisältämä kiintoaine ja humuspitoisuus.

Tällainen mittauskohde on ollut Keski-Suomessa sijaitseva Kyyjärvi. Mittauksilla on selvitetty Vapo Oy:n turvetuotannon osuutta Kyyjärven valuma-alueen kiintoaine- ja humuskuormituksesta. Kesän 2011 ja kevään 2012 mittaukset (2 kpl) suoritti Saloy Oy.  Kesän 2012 ja syksyn yhteensä 7 mittausta on tehnyt Nablabs Oy.

Kesän 2011 mittaus tehtiin heinäkuussa alhaisen virtaaman aikaan ja kevään 2012 lumien sulamishuippuna, jolloin virtaamat olivat 16-kertaiset kesään 2011 verrattuna. Sen jälkeen Kyyjärven valuma-alueen kaikki laskuojat on mitattu kahden viikon välein ennalta määrättyinä päivinä, jotta mittauksiin saadaan tulokset eri tuotantokauden vaiheista ja eri sääolosuhteiden virtaamilla.

Tähän mennessä suoritettujen yhteensä yhdeksän mittauksen keskiarvojen mukaan Vapon turvetuotannon osuus Kyyjärven humuskuormituksesta on ollut 3,05 %. Kiintoaine on mitattu sekä 1,2 mikrometrin ja 0,4 mikrometrin huokoskoon suodattimilla. Normaalisti käytetyillä 1,2 mikrometrin suodattimilla mitattuna Vapo Oy:n osuus kiintoainekuormituksesta on ollut 1,73 % ja tiheämmillä 0,4 mikrometrin suodattimilla 2,05 %.

Molempien mittaajien tulokset ovat yhtenevät. Mittaukset viittaavat siihen, että suurilla virtaamilla turvetuotannon suhteellinen osuus kuormituksesta on pienempi kuin pienillä virtaamilla. Tämä johtuu siitä, että suurilla virtaamilla kaikkien maankäyttömuotojen, mukaan lukien luonnon suot, absoluuttiset päästöt lisääntyvät, mutta turvetuotannon vesienkäsittelyjärjestelmien ansiosta niiden kuormitus lisääntyy suhteellisesti vähemmän. Mittaustulokset ovat luettavissa mittauskohtaisesti osoitteesta www.vapo.fi/turvetuotantoavastuullisesti/mittaustulokset