Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosi- ja tilinpäätöskatsaus 1.5. – 31.12.2019

Vesa Tempakka:

Strategisesti hyvä vuosi – taloudellisesti haastava 

Vapo käy lävitse nyt historiansa suurinta ja nopeinta muutosta. Kuluneen kahdeksan kuukauden tilikauden aikana yhtiö alkoi toteuttaa kolmea erittäin suurta muutosta. Lokakuussa 2018 Vapo Oy:n omistama Kekkilä Oy ja hollantilainen BVB-Substrates B.V. ilmoittivat järjestelystä, jonka seurauksena syntyi Euroopan johtava kasvualustayhtiö Kekkilä-BVB Oy. Vuoden aikana toteutettiin kymmeniä integraatioprojekteja ja nyt yhtiö on valmis hakemaan kasvua globaaleilta kasvavilta kasvualustamarkkinoilta. Yritysten sovittaminen uuteen toimintatapaan samassa organisaatiossa vei runsaasti toimivan johdon ja koko organisaation resursseja, mistä johtuen ensimmäinen yhteinen tilikausi ei kaikilta osin täyttänyt asetettuja taloudellisesti tavoitteita. Itse integraatio on sujunut jopa odotuksia paremmin. Kekkilä-BVB:n tavoitteena on kasvaa kuluvana tilikautena kannattavasti.

Energiaturve muodostaa konsernin liikevaihdosta enää vajaan neljänneksen, puu- ja pellettiliiketoiminnan volyymit kasvavat ja konsernissa aloittanut Kekkilä-BVB muodostaa nyt liikevaihdosta noin puolet. Kekkilä-BVB:n toiminta on vähemmän syklistä kuin energiaturpeen. Tässä tilanteessa oli järkevää muuttaa myös konsernin tilikausi kalenterivuodeksi. Nyt päättynyt tilikausi kattaa siis poikkeuksellisesti vain ajan 1.5.2019-31.12.2019.

Vapo on tutkinut ja tehnyt vuosien ajan tuotekehitystyötä aktiivihiilen jalostamisesta turpeesta. Vapo päätti joulukuussa 2018 tästä toisesta strategisesti erittäin merkittävästä hankkeesta. Yhtiö päätti, että Ilomantsiin rakennetaan Pohjoismaiden ensimmäinen moderni ja erittäin ympäristöystävällinen aktiivihiiltä jalostava tuotantolaitos. Tehtaan rakentaminen aloitettiin maanrakennustöille kesäkuussa, peruskivi muurattiin lokakuussa ja tavoitteena on, että laitos on valmis tuotannon aloitukseen syksyllä 2020 ja täyteen kapasiteettiin vuoden 2021 alusta lukien.

Myös tämä investointi täydentää Vapon strategiaa vähentäen riippuvuutta energiaturpeesta. Kuluvana vuonna Ilomantsin tehdashanke sitoo investointeina noin 20 miljoonaa euroa, eikä se vielä näy juurikaan lisääntyvänä myyntinä.

Tähän asti kommunikaatiomme on keskittynyt lähinnä ensimmäiseen aktiivihiiltä jalostavaan tuotantolaitokseen. Kuitenkin tehtaan lunastaessa laadullisesti sille asetetut odotukset ja olettaen ettei markkinassa tapahdu merkittäviä muutoksia olemme valmistautuneet aloittamaan Ilomantsin tehtaan laajennuksen suunnittelun välittömästi samoin kuin ainakin yhden uuden laitoksen valmistelun toisaalle Suomeen, Viroon tai Ruotsiin.

Kolmas merkittävä toteutettu strateginen uudistus oli energiainfrastruktuurimme kokoaminen uuteen Nevel-yhtiöön Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Tällä alueella haluamme kasvaa Suomen markkinoiden ohella erityisesti Ruotsissa. Nevelin noin 100 miljoonan euron liikevaihto tehdään operoimalla noin 150 erikokoista kattilalaitosta ja kaukolämpöverkkoa. Avainsanoja kasvustrategiassa ovat digitalisaation ja modernin tekniikan hyödyntäminen, omaan erityisosaamiseen perustuva maiden rajojen yli skaalautuva liiketoiminta ja kustannustehokas toimintamalli.

Olemme sitoutuneet turvaamaan pitkälle tulevaisuuteen energiaturveasiakkaillemme toimitusvarman polttoaineen saatavuuden ja haluamme kasvaa samaan aikaan puupohjaisissa polttoaineissa.

Vielä vuosi sitten arvioimme, että energiaturpeen kysyntä puolittuu noin kymmenen vuoden aikatähtäimellä. Nyt olemme valmistautuneet siihen, että kysyntä puolittuu jo viidessä vuodessa. Tätä arviota vasten teimme päätöksen joulukuussa 2019, että lopetamme energiaturvetuotannon noin 90 tuotantoalueella. Tämä tarkoitti samalla noin 28 miljoonan euron alaskirjausta turvevaroistamme.

Alaskirjaus vei tuloksen tappiolliseksi tältä tilikaudelta, mutta ei vaarantanut merkittävästi vakavaraisuuttamme eikä vaikuta tulevaisuuden investointisuunnitelmiimme.

Kokonaisuudessaan vuosi oli taloudellisesti tyydyttävä. Liiketoiminnot eivät aivan päässeet niille asetettuihin kokonaistavoitteisiin, mutta tehostamistoimet konsernin yhteisissä toiminnoissa paransivat vertailukelpoista käyttökatetta jo tällä lyhyellä tilikaudella. 

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 

Hallitus ehdottaa 19.3.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Vapo Oy:n tilikauden tulos -39.188.539,78 euroa, kirjataan voittovarojen muutokseksi, jonka jälkeen yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja 144.108.435,91 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.5.-31.12.2019 jaetaan osinkoa 3,99 miljoonaa euroa, 133,00 euroa osakkeelta. 

Tulevaisuuden näkymät 

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja kasvualustaturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat kuitenkin olennaisesti yhtiön lähes kaikkien liiketoimintojen kannattavuuteen ja siten yhtiön kykyyn investoida korkeamman jalostusarvon tuotantoon. 

Vapo jatkaa strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja markkinoiden parhaimman asiakaspalvelun tuottamiseksi lähienergian arvoketjussa. Tämä pitää sisällään uusien palvelujen ja kokonaisratkaisujen kehittämistä energia-asiakkaillemme. Samalla yhtiö jatkaa omien liiketoimintaprosessien tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Fossiilisten polttoaineiden kysynnän odotetaan jatkavan laskuaan, vastaavasti bioenergian kysynnässä odotetaan kasvua. 

Kekkilä-BVB-konserni panostaa tulevalla tilikaudella tuotevalikoiman kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kannattavaan kasvattamiseen ammattiviljely-, kuluttaja- ja viherrakentamisen liiketoiminnoissa. 

Vapo jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Carbons-liiketoiminnassa sekä jatkaa seuraavien uusien liiketoiminta-avausten tutkimustyötä Vapo Refinery -liiketoiminta-alueella. Carbonsin ensimmäisen teknisten hiilten jalostukseen soveltuvan tuotantolaitoksen rakennustyö etenee suunnitellusti Ilomantsissa ja sen toiminnan onkin suunniteltu käynnistyvän kuluvan tilikauden kolmannen tertiilin aikana. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esiintyvät luvut ovat tilintarkastettuja. 

Lisätietoa:

– Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 0400 726 727
– Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 040 801 9191
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723