Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Turpeen saatavuus lämmityskaudella 2012-2013 on riippuvainen turvetuotannon onnistumisesta lopputuotantokaudella 2012. Poikkeuksellisen sateisesta kesästä johtuen turpeen tuotantomäärä jää huomattavan alhaiseksi, parhaimmassakin tapauksessa enintään 50 prosenttiin tavoitteesta. Sään vaikutusta lisää se, että tuotantopinta-alasta suuri osa on ns. vanhoja kenttiä, joilla tuotanto on pysähdyksissä sateen jälkeen selvästi pidempään kuin uusilla kentillä.  Johtuen erittäin huonosta turvetuotantotilanteesta Vapo on ryhtynyt poikkeuksellisiin tuotantoa lisääviin toimiin asiakastoimituksien turvaamiseksi. Näistä toimenpiteistä huolimatta Vapo on pakotettu ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä asiakkailleen koko Suomessa.

Käynnistetty tehostamisohjelma paransi kannattavuutta ja kassavirtaa, vähensi velkaisuutta ja vahvisti tasetta vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisen vuosipuoliskon odotetaan olevan selkeästi tappiollinen. Vuosia jatkunut ympäristölupien hidas viranomaiskäsittely on estänyt Vapon hankkimien uusien tuotantopinta-alojen käyttöönoton ja osaltaan heikentänyt huoltovarmuutta. Lisäksi Vapo Puutuotteiden oletetaan tekevän tappiota myös toisella vuosipuoliskolla. Tehostamisohjelmaa ja investointien leikkauksia jatketaan, mutta ympäristöinvestoinneista ei tingitä.

Tammi-kesäkuu

Vapo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 391,3 miljoonaa euroa (418,1 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2011). Merkittävin syy liikevaihdon laskuun oli vertailujaksoa selvästi lämpimämmästä kevättalvesta ja sähkön alhaisesta hinnasta johtunut energiaturpeen liikevaihdon lasku 15,6 miljoonalla eurolla. Vapo Timberin liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa ja Vapo Biolämmön liikevaihto 6,8 miljoonaa euroa vertailujaksoa alhaisempi. 

Konsernin liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa eli 8,3 % liikevaihdosta (31,6 milj. euroa, 7,6 %). Liikevoitto sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,4 miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransi merkittävästi eri säästöohjelmilla saavutetut kustannussäästöt.

Yhtiö leikkasi kaikkia muita paitsi ympäristöinvestointejaan. Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 24,6 miljoonaa euroa (46,1 milj. euroa). Vapaa kassavirta ennen veroja oli 73,3 miljoonaa euroa (82,3 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,8 % (37,5 %) ja korolliset nettovelat olivat 343,9 miljoonaa euroa (352,4 milj. euroa). Vuoden 2011 lopussa omavaraisuus oli 33,8 % ja korolliset nettovelat 416,7 miljoonaa euroa.

Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 1 171 (1 272) henkilöä. Kevään aikana päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena Suomen toiminnoista väheni noin 60 henkilötyövuotta.

Vapo Biopolttoaineet liiketoiminta-alue vastaa konsernin energia- ja ympäristöturpeen tuotannosta sekä puu- ja peltoenergiasta. Liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 178,4 miljoonaa euroa (191,5 milj. euroa) ja liikevoitto 31,3 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa). Puu- ja peltoenergia olivat operatiivisesti tappiollisia kummassakin maassa. Ympäristöturpeen liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät lievästi vertailujaksoon nähden. 

Vapo Biolämpö liiketoiminta-alue vastaa konsernin energiatuotteiden eli lämmön, höyryn ja sähkön myynnistä asiakkaille. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 59,8 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa) ja liikevoitto 5,2 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa) tammi-kesäkuussa. Energiatuotteiden myynnin alentuminen selittyy lämpimällä talvella ja vertailujaksoa selvästi alhaisemmalla sähkön hinnalla. Teollisten asiakkaiden energiantarve oli vertailujakson tasolla. 

Vapo Puutuotteet liiketoiminta-alue muodostuu konsernin sahatavaran tuotannosta ja myynnistä vastaavasta Vapo Timberistä ja Vapo Pelletistä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 116,3 miljoonaa euroa (125,0 milj. euroa) ja liiketulos oli -7,4 miljoonaa euroa (-6,0 milj. euroa). 

Vapo Timberin liikevaihto oli 59,3 miljoonaa euroa (69,0 milj. euroa) ja liiketulos -4,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa). Vaisu talouskehitys ja rakentamisen vähentyminen päämarkkina-alueilla on vähentänyt selvästi sahatavaran kysyntää, minkä lisäksi korkeana pysyneet raaka-aine­kus­tannukset heikensivät kannattavuutta. 

Vapo Pelletin liikevaihto oli 57,6 miljoonaa euroa (57,8 milj. euroa) ja liiketulos -3,0 miljoonaa euroa (-6,0 milj. euroa). Liikevaihtoon sisältyy kertaluonteinen toisella vuosineljänneksellä toteutettu Tanskan pellettivarastojen (17 000 tonnia) myynti. 

Vapo Ympäristö liiketoiminta-alue vastaa ammattiviljelijöille ja kuluttajille suunnatuista puutarhatuotteista ympäristöhuoltoliiketoiminnasta ja viherrakentamisesta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa (66,0 milj. euroa) ja liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 2,6 miljoonan euron vakuutuskorvauksen vuonna 2010 palaneesta Eurajoen kasvuturvetehtaasta. 

Konsernihallinto ja muut toiminnot

Konsernihallinnon ja muiden toimintojen vaikutus tammi-kesäkuun liikevoittoon oli -5,7 miljoonaa euroa (-10,3 milj. euroa). Kassavirran ja kannattavuuden parantamiseksi kaikissa konsernihallinnon toiminnoissa on karsittu kustannuksia ja minimoitu investointeja.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny:

Vapon alkuvuosi sujui operatiivisesti selvästi odotettua heikommin. Lämmin talvi ja alhaisena pysynyt sähkön markkinahinta leikkasivat Biopolttoaineiden ja Biolämmön liikevaihdosta yli 20 miljoonaa euroa ja liikevoitosta yli 5 miljoonaa euroa. Myös sahatavaraliiketoiminnan kannattavuus on heikentynyt erittäin jyrkästi vertailujakson jälkeen. Yhtiö käynnistikin jo viime syksyn aikana toimenpiteet kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi. Säästötoimenpiteillä ja muun muassa myymällä taseesta omaisuutta pystyimme säilyttämään ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden kannattavuustason. Näiden toimien ansiosta myös Vapon tase on alkanut vahvistua ja velkaisuus pienentyä.

Huonoa kevättä on seurannut ennätyksellisen huono turvetuotantokausi. Tässä vaiheessa arvioimme, että pääsemme parhaimmassakin tapauksessa enintään 50 prosentin tasoon turvetuotannossa. Tämä tarkoittaa asiakkaillemme valitettavaa niukkuutta turvetoimituksissa ja meille sekä alenevaa liikevaihtoa että heikentyvää kannattavuutta koko loppuvuoden osalta, koska kiinteät kustannukset eivät jousta alenevan tuotannon mukana.

Peräkkäiset sateiset ja haihtuvuudeltaan huonot kesät ovat tuoneet kouriin tuntuvalla tavalla esiin vanhojen tuotantokenttien ongelmat. Vanhoilla kentillä tuotanto on pysähdyksissä sateen jälkeen selvästi pidempään kuin uusilla kentillä. Emme ole saaneet uusia ympäristölupia riittävästi, emmekä ole pystyneet kasvattamaa tarvittavia varastoja, joilla huonoihin tuotantokesiin voitaisiin riittävästi varautua. Tästä syystä emme pysty täyttämään meitä kohtaan olevia huoltovarmuusodotuksia. Myös turveurakoitsijat ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen. Uusien tuotantoalueiden saaminen on tärkeää. 

Emme oleta sahatavaran kysynnän elpyvän enää tämän vuoden aikana. Pellettiliiketoiminnan kannattavuus on parantunut tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta, mutta markkina on edelleen haastava. 

Kekkilä -liiketoimintojen arvioimme parantavan kannattavuuttaan tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. 

Näistä Vapo Biopolttoaineiden ja Vapo Puutuotteiden näkymistä johtuen arvioimme konsernin liikevaihdon jäävän selvästi edellisvuodesta ja toisen vuosipuoliskon olevan selkeästi tappiollinen. Vapo jatkaa loppuvuoden aikana jo käynnistettyjä toimenpiteitä, jotka parantavat kassavirtaa ja kannattavuutta tehostamalla pääoman kiertoa ja tuloksentekokykyä kaikilla markkina-alueilla. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat tuotannosta poistuneista maa-alueista ja muista ydinliiketoiminnan kannalta ei-välttämättömistä tase-eristä luopuminen sekä investointien erittäin tarkka harkinta. Turve- ja puuenergia-liiketoimintojen sitomaa pääomaa vähennetään maksuehtojen muutoksilla sekä varaosien ja tarvikkeiden varasto-ostoja vähentämällä. Turpeen ja puupolttoaineiden hinnoittelua tarkistetaan tulevalla lämmityskaudella kustannuksia vastaavaksi. Arvioimme, että näillä toimenpiteillä pystymme saavuttamaan koko tilikaudelta tavoitteenamme olevan 40 miljoonan euron vapaan kassavirran ennen veroja. 

Vapo ja Metsä Group ovat aiemmin ilmoittaneet, että ne kaavailevat Kemin Ajokseen yhteistä biodiesel-tehdasta. Metsä Group ilmoitti kesäkuussa vetäytyvänsä tästä hankkeesta. Kuluvan syksyn aikana Vapo tutkii mahdollisuudet toteuttaa hanke yhdessä uusien kumppaneiden tai ulkopuolisten rahoittajien kanssa, mikäli hankkeelle myönnetään EU-tukea. 

Yhtiö on edennyt suunnitelman mukaan ympäristöinvestointiohjelmassaan. Vapo on aiemmin ilmoittanut että se rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2011 lopulla Vapolla oli tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria, josta perustason vesienkäsittelyn piirissä oli 11 000 hehtaaria. Vuoden 2012 aikana tämä pinta-ala pienenee noin 3 000 hehtaarilla. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta.

Kaikkiaan Vapolla on tuotantoa runsaalla 400 suolla. Tällä hetkellä vesienkäsittelyn tason nostaminen on käynnissä noin 50 suolla. Lisäksi olemassa olevia rakenteita parannellaan noin 30 suolla. Näiden toimenpiteiden kohteena on yhteensä yli 4 000 hehtaaria ja lisäksi vesienkäsittelyä parantavien toimenpiteiden lupapäätöksiä odotetaan 30 kohteen eli noin
1 800 hehtaarin osalta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR

1-6/2012

1-6/2011

1-12/2011

 

Liikevaihto

391,3

418,1

705,0

Liikevoitto (EBITA)

32,3

31,6

-41,9

% liikevaihdosta

8,2

7,5

-5,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

32,3

31,5

-4,5

% liikevaihdosta

8,2

7,5

-0,6

Tilikauden tulos

21,6

16,0

-39,1

       

Käyttökate (EBITDA)

52,6

54,2

41,9

+/- Käyttöpääoman muutos

34,6

68,1

59,7

 – Nettoinvestoinnit

-13,9

-40,0

-81,2

Vapaa kassavirta ennen veroja

73,3

82,3

20,5

Bruttoinvestoinnit

24,6

46,1

94,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

-5,9

5,4

-5,8

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

-0,5

5,9

-0,6

Oman pääoman tuotto % *

-10,8

6,9

-11,9

       

Taseen loppusumma

834,1

941,6

869,2

Oma pääoma

310,0

347,2

285,7

Korolliset nettovelat

343,9

352,4

416,7

Omavaraisuusaste %

37,8

37,5

33,8

Nettovelkaantumisaste %

110,9

101,5

145,8

Henkilöstö, keskimäärin

1 171

1 272

1 226

*) Edelliset 12 kuukautta

     

Liikevaihto segmenteittäin

MEUR

1-6/2012

1-6/2011

Muutos %

1-12/2011

Biopolttoaineet

178,4

191,5

-6,8

321,3

Energiaturve

114,0

129,6

-12,0

204,4

Puu- ja peltoenergia

41,9

38,8

8,2

74,0

Ympäristöturve

18,4

19,5

-5,6

38,0

Muut

4,9

3,6

34,6

4,9

Biolämpö

59,8

66,6

-10,3

110,6

Puutuotteet

116,3

125,0

-6,9

227,2

Timber

59,3

69,0

-14,1

121,3

Pelletti

57,6

57,8

-0,3

108,1

Ympäristö

64,2

66,0

-2,8

101,9

Kekkilä liiketoiminnat

59,7

60,6

-1,5

91,1

Mustankorkea

4,5

5,4

-17,3

10,8

Segmenttien välinen liikevaihto

-27,4

-31,0

11,4

-55,9

Konserni yhteensä

391,3

418,1

-6,4

705,0

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

MEUR

1-6/2012

1-6/2011

Muutos %

1-12/2011

Biopolttoaineet

31,3

34,2

-8,6

29,0

Energiaturve

27,7

31,9

-13,1

31,5

Puu- ja peltoenergia

0,4

-1,1

132,3

-6,1

Ympäristöturve

2,4

3,4

-30,1

3,9

Muut

0,8

0,1

730,3

-0,2

Biolämpö

5,2

7,5

-30,9

1,0

Puutuotteet

-7,4

-6,0

-22,3

-56,6

Timber

-4,4

0,3

-1415,5

-8,9

Pelletti

-3,0

-6,0

50,0

-47,3

Ympäristö

8,9

5,4

63,1

2,4

Kekkilä liiketoiminnat

8,0

4,2

88,9

-0,4

Mustankorkea

0,9

1,2

-27,2

2,8

Muut toiminnot

-4,9

-9,0

45,8

-17,1

Eliminoinnit *)

-0,8

-0,6

-33,3

-0,6

Konserni yhteensä

32,3

31,6

2,2

-41,9

*) Eliminoinnit sisältää segmenteille raportoidut osingot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 (pdf)

Lisätietoja:

– Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608