Hyppää sisältöön

Vapo nostaa turvetuotannon ympäristövastuun uudelle tasolle

Vapo Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiön uudet linjaukset turvetuotannon ympäristövastuun nostamisesta selkeästi lain vaatimia ympäristölupavaatimuksia korkeammalle tasolle. Yhtiön uudet turvetuotannon ympäristövastuusitoumukset ovat seuraavat:

  • Jatkossa yhtiö hakee ympäristölupia ja avaa uusia tuotantoalueita suo- ja turvemaiden strategian linjausten mukaisesti vain luonnontilaltaan muuttuneille, pääasiassa ojitetuille turvemaille.
  • Uudet tuotantosuot vähentävät alapuoliseen vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja humuskuormitusta verrattuna lähtötilanteeseen ennen turvetuotannon aloittamista.
  • Kaikki tuotantosuot ovat tuotantokaudella päästötarkkailussa ja puolet tuotantoalueista ympärivuotisessa päästötarkkailussa.

Vapo on selvittänyt kansalaisten ja päättäjien suhtautumista turvetuotantoon. Molemmissa ryhmissä suurimmat huolenaiheet ovat turvetuotannon aiheuttamat uhkat luonnontilaisille soille sekä turvetuotannon vesistövaikutukset. Julkisuudessa on esitetty myös runsaasti kannanottoja, joissa turvetuotantoalueiden lakisääteistä päästötarkkailua pidetään riittämättömänä.

Vapo julkisti joulukuussa 2011 vastuullisuusohjelman, jossa yhtiö sitoutui rakentamaan kaikki turvetuotantoalueensa parhaan käytettävissä olevan vesienkäsittelytekniikan piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä yhtiö kertoi aloittavansa omaehtoisen tarkastuskäytännön, jossa kaikkien tuotantosoiden vesienkäsittelyrakenteet tarkastetaan 2 viikon välein. Uutena toimintamallina otettiin lisäksi käyttöön tarkkailutietojen ja tuotantosoiden vastuuhenkilöiden yhteystietojen julkistaminen verkkosivuilla. Vastuullisuusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin myös yhtiön omistuksessa olevien, luontoarvoiltaan merkittävimpien soiden myynti suojelutarkoituksiin tai vaihto ojitettuihin turvemaihin. Yhtiö sitoutui myös asentamaan ja koekäyttämään jatkuvatoimisia vesien tarkkailumittalaitteita usealla tuotantoalueella eri puolilla Suomea.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan joulukuussa 2011 julkistetut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta painottavat toimenpiteet ovat toteutuneet monelta osin jopa suunniteltua paremmin. Yli-Kyynyn mukaan yhtiö on hyvin aikataulussa tuotantoalueiden vesienkäsittelyjärjestelmien rakentamisessa, luontoarvosoiden myynti suojelutarkoitukseen on edennyt erittäin hyvin ja urakoitsijat ovat toteuttaneet vesienkäsittelyjärjestelmien tarkastukset erittäin tunnollisesti. Haasteena on edelleen jatkuvatoimisten mittareiden toimintavarmuuden kehittäminen. Mittareiden luotettavuus ja tarkkuus eivät ole vielä riittävällä tasolla, mutta jatkamme tälläkin alueella suunnitelman mukaan.

Uudet sitoumukset vastaamaan kansalaisten huoliin

Yli-Kyynyn mukaan Vapo haluaa olla edelläkävijä turvetuotannon vastuullisuudessa. Tästä syystä määrittelimme uudet vastuullisuussitoumuksemme juuri niihin aiheisiin, jotka ovat huolestuttaneet kansalaisia turvetuotannossa, Yli-Kyyny sanoo. Vapo ei jatkossa hae ympäristölupia soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön strategian mukaisille 4 ja 5 luokkien soille. Vapo tuottaa turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla. Toinen merkittävä sitoumus on se, että turvetuotannon aloittaminen ei lisää alapuolisen vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja humuskuormitusta. Sitoumus koskee vuodesta 2016 lähtien tuotantoon tulevia soita.

Mittaamme tulevien tuotantoalueiden taustakuormituksen usean vuoden ajan ennen tuotannon aloittamista ja sitoudumme siihen, että turvetuotannon alettua alueen kuormitus on lähtötilannetta alhaisempi ottaen huomioon vuosien välisen luontaisen vaihtelun. Täytämme lupauksen vaikka ottamalla vesienkäsittelyjärjestelmien piiriin turvetuotannon ulkopuolisiakin alueita, Yli-Kyyny sanoo. 

Kolmas lupaus koskee tuotantosoiden päästötarkkailua. Otamme jatkossa kaikki suot säännöllisen tarkkailun piiriin. Muutos tulee tapahtumaan vaiheittain. Tavoitteenamme on, että kaikki suomme ovat tarkkailun piirissä viimeistään vuonna 2014, Yli-Kyyny sanoo. 

Aikaisemmin julkistetun vastuullisuusohjelman kustannukset ovat yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Nyt julkistetut sitoumukset nostavat turpeen tuotantokustannuksia arviolta 3-5 miljoonaa euroa vuodessa. Haluamme uudella avoimella ja läpinäkyvällä toiminnallamme osoittaa, että turvetuotannon haittavaikutukset voidaan eliminoida, jotta kotimainen, työllistävä ja kansantalouden kannalta erittäin merkittävä turvevarantomme olisi jatkossakin osa suomalaista energiapalettia ja sillä olisi kansalaisten ja päättäjien hyväksyntä.

Lisätietoja:
Ahti Martikainen, Vapo Oy, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, p. 040 680 4723

Liitteenä:  Tomi Yli-Kyynyn esitys tiedotustilaisuudesta
               Vapon kuvapankki: Ympäristövastuu