Hyppää sisältöön

Vapo Oy osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

 

 • Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 107,9 milj. euroa (106,1 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
 • Käyttökate (EBITDA) 4,6 milj. euroa, 4,3 % liikevaihdosta (-11,8 milj. euroa, -11,1 %).
 • Liiketulos oli -8,4 milj. euroa, -7,8 % liikevaihdosta (-23,3 milj. euroa, -22,0 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -27,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 11,9 milj. euroa (10,5 milj. euroa).
 • Nettoinvestoinnit olivat 11,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
 • Energiaturvetta toimitettiin 1,6 TWh (1,4 TWh).

Tammi-syyskuu

 • Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 452,7 milj. euroa (497,4 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 53,8 milj. euroa, 11,9 % liikevaihdosta (40,9 milj. euroa, 8,2 %).
 • Liiketulos oli 20,4 milj. euroa, 4,5 % liikevaihdosta (9,0 milj. euroa, 1,8 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 2,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, edelliset 12 kuukautta) oli 2,6 % (-3,2 %).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 2,3 milj. euroa (75,1 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 36,5 milj. euroa, suhde poistoihin 1,1 (35,1 milj. euroa, 1,1).
 • Nettoinvestoinnit olivat 34,5 milj. euroa, suhde poistoihin 1,0 (15,5 milj. euroa, 0,5).
 • Omavaraisuusaste 30.9.2013 oli 36,4 % (36,9 %). Vuoden 2012 lopussa omavaraisuus oli 37,1 %.
 • Korolliset nettovelat 30.9.2013 olivat 368,4 milj. euroa (345,1 milj. euroa). Vuoden 2012 lopussa korolliset nettovelat olivat 355,9 milj. euroa.
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen 30.9.2013 oli 6,0 (11,3), net debt/EBITDA lasketaan käyttäen edellisen 12 kuukauden EBITDA:a
 • Energiaturvetta toimitettiin 8,0 TWh (10,1 TWh).
 • Turpeen tuotantomäärä oli noin 80 % (47 %) tavoitteesta.

 

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny tammi-syyskuun tuloksesta: Liikevoitto kehittyi myönteiseen suuntaan ahtaassa markkinatilanteessa

Liikevaihto laski tammi-syyskuussa vertailujaksoon nähden 9,0 prosenttia. Turvetuotteet
-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli lähes 30 miljoonaa vertailujaksoa alhaisempi turvepulasta johtuen. Liikevaihtoa pienensivät myös Ruotsin metsäpolttoaineliiketoiminnasta luopuminen ja pellettitoimitusten sopeuttaminen vastaamaan kotimarkkinoiden eli Suomen ja Ruotsin kysyntää. Vapo Timberin liikevaihto kasvoi yli 11 milj. eurolla.

Vapo-konsernin liikevoitto oli 20,4 milj. euroa tuplaantuen vertailukaudesta 2012. Turvetuotanto onnistui sekä Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen kannattavuus parani. Pelletti- ja metsäpolttoaineliiketoimintojen sekä Vapo Timberin tappiot pienenivät. Kekkilä-konser-nin operatiivinen kannattavuus jäi vertailujaksoa alhaisemmaksi.

Päättynyt turvetuotantokausi oli selvästi edellistä vuotta parempi määrällisesti ja laadullisesti. Tuotantotavoite saavutettiin 80 prosenttisesti (47 % vuonna 2012). Meillä on tarjottavana asiakkaillemme lähes kaikilla markkina-alueilla riittävästi eri turvelaatuja. Onnistunut tuotanto ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita kaikkialla Vapolle kasvavaa myyntiä ja parantuvaa kannattavuutta. Halventunut kivihiili on voittanut markkinaosuutta kotimaisilta polttoaineilta eli turpeelta ja puulta. Tämä on näkynyt meidän asiakaskunnassa.

Yhtiön hallitus päätti 19.9.2013 pitämässään kokouksessa maksaa 10 milj. euroa (333,33 euroa osakkeelta) osinkoa. Osingon maksupäivä oli 24.9.2013. Taustana tässä oli Vapo Oy:n yhtiökokouksen (19.3.2013) päätös ehdollisesta osingonmaksusta siten, että osinkoa voidaan maksaa tilikaudelta 2012 enintään 10 milj. euroa hallituksen päättämänä ajankohtana. Päätöstä tehdessään hallitus otti huomioon yhtiön rahoitusaseman sekä tulevat rahoitustarpeet ja taloudellisten tavoitteiden mukaisen pääomarakenteen. Vapo Oy ei maksanut osinkoa vuoden 2011 tuloksesta.

Muutimme raportointiaikatauluamme vastaamaan ydinliiketoimintojemme luontaista vuosittaista kiertoa. Liikevaihdostamme noin kaksi kolmasosaa muodostuu energian eli polttoaineiden sekä lämmön ja sähkön myynnistä, jotka olemme määrittäneet ydinliiketoiminnoiksemme. Olemme päättäneet keskittyä Suomen, Ruotsin ja Viron markkinoihin, joissa kaikissa on selkeät vuodenaikojen vaihtelut. Kalenterivuoteen perustuvassa tilikaudessa tuotantokustannukset ja tuotannosta sekä jalostuksesta saatavat tuotot ajoittuvat osin eri tilikausille. Vapo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti lokakuussa 2013 muuttaa tilikautta ja raportointiaikataulua. Uusi tilikausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4. Siirrymme samalla neljännesvuosiraportoinnista kolmannesvuosiraportointiin. Ensimmäinen vuosikolmannes alkaa 1.5. ja päättyy 31.8. Tälle ajanjaksolle sijoittuu turvetuotanto sekä valmistautuminen lämmityskauteen. Toinen vuosikolmannes (1.9.-31.12.) ja kolmas vuosikolmannes (1.1.-30.4.) kattavat lämmityskauden. Toinen vuosikolmannes päättyy vuoden vaihteeseen (31.12.), joten jatkuvuus ja vertailukelpoisuus aiempiin tilinpäätöksiin pystytään säilyttämään olennaisten tunnuslukujen osalta. Muutos toteutetaan jatkamalla meneillään olevaa 1.1.2013 alkanutta tilikautta neljällä kuukaudella 30.4.2014 asti.

Olemme määrätietoisesti vahvistaneet tasettamme. Tämä on tehty luopumalla avainliiketoimintaan kuulumattomista omistuksista, tehostamalla pääoman kiertoa ja parantamalla operatiivista kannattavuutta. Olemme leikanneet kaikkia muita investointeja paitsi ympäristöinvestointeja, joita olemme jatkaneet suunnitelman mukaisesti. Taseen vahvistuminen näkyy omavaraisuusasteessa ja nettovelkojen suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA). Huolimatta siitä, että pääomaa on sitoutunut turvevarastoihin selkeästi viime vuotta enemmän ja siitä, että maksoimme juuri 10 milj. euron osingon, omavaraisuutemme on 36,4 prosenttia (36,9 %) ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen 6,0 (11,3). Molemmissa on vielä parantamisen varaa, mutta parannus on merkittävä verrattuna esimerkiksi vuoden 2011 loppuun, jolloin omavaraisuus oli 33,8 prosenttia ja net debt/EBITDA 9,9.

Tavoittelemme edelleen tälle vuodelle (1.1.-31.12.2013) 30 milj. euron liikevoittoa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

MEUR

1-9/2013

1-9/2012

1-12/2012

 

 

 

 

Liikevaihto

452,7

497,4

652,9

Liikevoitto (EBITA)

20,4

9

5,8

% liikevaihdosta

4,5

1,8

0,9

Tilikauden tulos

9,1

3,9

2,8

 

 

 

 

     Käyttökate (EBITDA)

53,8

40,9

48,9

     +/- Käyttöpääoman muutos

-17

49,7

42,2

     – Nettoinvestoinnit

-34,5

-15,5

-26,9

Vapaa kassavirta ennen veroja

2,3

75,1

64,2

Bruttoinvestoinnit

36,5

35,1

48

Sijoitetun pääoman tuotto % *)

2,6

-3,2

0,9

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

2,7

-1,8

1

Oman pääoman tuotto % *

2,7

-5,4

0,9

 

 

 

 

Taseen loppusumma

828,5

810,6

804,8

Oma pääoma

288,6

294,2

291,6

Korolliset nettovelat

368,4

345,1

355,9

Omavaraisuusaste % **)

36,4

36,9

37,1

Korolliset nettovelat / käyttökate (EBITDA) *)

6

11,3

7,3

Nettovelkaantumisaste %

127,6

117,5

122

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

1123

1172

1154

*) Edelliset 12 kuukautta
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen vaihtovelkakirjalaina on Yritystutkimus ry:n suositusten mukaisesti laskettu omaksi pääomaksi

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin

MEUR

1-9/2013

1-9/2012

Muutos %

1-12/2012

Turvetuotteet

139,4

168,2

-17,1

220,5

Energiaturve

119,1

140

-14,9

183,2

Ympäristöturve

20,3

28,2

-28

37,2

Puupolttoaineet

96

121,1

-20,7

165,4

Metsäpolttoaineet

35,7

48,5

-26,3

65,2

Pelletti

60,3

72,6

-16,9

100,2

Lämpö ja sähkö

72,1

74

-2,5

105,5

Kekkilä-konserni

75,3

76,6

-1,7

92,1

Vapo Timber

98,3

87,1

12,8

112,5

Muut

7,8

7,3

7,3

9,8

Forest BtL

0

0

 

0

Mustankorkea

7,8

7,3

7,3

9,8

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

0

0

 

0

Segmenttien välinen liikevaihto

-36,3

-36,9

1,7

-52,9

Yhteensä

452,7

497,4

-9

652,9

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

MEUR

1-9/2013

1-9/2012

Muutos %

1-12/2012

Turvetuotteet

26,8

26,3

2,1

29

Energiaturve

24,4

23

6,1

25,4

Ympäristöturve

2,4

3,2

-26,4

3,7

Puupolttoaineet

-1,3

-8,6

84,9

-8,1

Metsäpolttoaineet

0,1

-3,2

104,1

-2,7

Pelletti

-1,4

-5,4

73,7

-5,4

Lämpö ja sähkö

1,4

-2,4

156,9

-1,2

Kekkilä-konserni

2,3

6,9

-66,8

3,8

Vapo Timber

-5

-7,9

36,6

-10,9

Muut

-5,7

-4,9

-15,7

-6,7

Forest BtL

-0,9

-0,3

-211,9

-0,6

Mustankorkea

1,6

1,5

7,2

2,1

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

-6,4

-6,1

-4,6

-8,2

Eliminoinnit

1,9

-0,3

739,4

-0,2

Yhteensä

20,4

9

126,7

5,8

Osavuosikatsaus (pdf)

Lisätietoja:

Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608