Hyppää sisältöön

Vapo Oy osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2014

Touko-elokuu

 • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa 2014 oli 132,4 milj. euroa (158,3 milj. euroa vastaavana aikana 2013).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 13,5 milj. euroa, 10,2 prosenttia liikevaihdosta (14,0 milj. euroa, 8,8 %).
 • Liiketulos oli -3,2 milj. euroa, -2,4 prosenttia liikevaihdosta (-3,9 milj. euroa, -2,5 %). Liiketulos sisälsi kertaluonteisia eriä -0,2 milj. euroa.
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 3,9 prosenttia (3,9 %, 30.4.2014).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -32,3 milj. euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 35,4 milj. euroa, suhde poistoihin 2,2.
 • Nettoinvestoinnit olivat 25,1 milj. euroa, suhde poistoihin 1,6.
 • Omavaraisuusaste 31.8.2014 oli 36,4 prosenttia (39,4 %, 30.4.2014).
 • Korolliset nettovelat 31.8.2014 olivat 377,2 milj. euroa (329,0 milj. euroa, 30.4.2014).
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) 31.8.2014 oli 5,2 (4,4, 30.4.2014).
 • Energiaturvetta toimitettiin 1,98 TWh (1,77 TWh). 

Yhtiö siirtyi 1.5.2014 alkaen kolmannesvuosiraportointiin aikaisemman neljännesvuosiraportoinnin sijaan. Vertailutiedot ajanjaksolta 1.5.-31.8.2013 on esitetty vain niiden tunnuslukujen osalta, joista se on ollut saatavissa. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ensimmäisestä neljästä kuukaudesta: Suhteellinen kannattavauus parani, mutta jäi tavoitteesta 

Vapo Oy siirtyi uuteen raportointiaikatauluun 1.5.2014. Nyt Vapon tilikausi alkaa toukokuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Samalla yhtiö siirtyi kolmannesvuosiraportointiin. Muutoksen ansiosta polttoaineiden tuotantojakso ja tuleva kokonainen lämmityskausi sijoittuvat samalle tilikaudelle, mikä helpottaa jatkossa tilikausien ja toiminnan taloudellisen kehityksen vertailua. 

Tässä historian ensimmäisessä kolmannesvuosikatsauksessa ja sen laskennallisissa vertailuluvuissa on huomioitava kaksi merkittävää muutosta yritysrakenteessa. Vertailujakson luvut sisältävät vielä tammikuussa 2014 myydyn Hankasalmen sahan liiketoiminnan sekä Ruotsin pellettiliiketoiminnan, joka yhdistettiin liiketoimintasiirtona Lantmännen Agroenergin vastaavien liiketoimintojen kanssa kesäkuussa 2014. Yhteensä näiden toimintojen liikevaihto oli vertailukaudella 27,4 milj. euroa. 

Tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes ja turvetuotannon määrä antavat suuntaa ympäristöturpeiden tarjontaan tulevalla lämmityskaudella, mutta muiden liiketoimintojen osalta vuosikolmannes on kaikkein hiljaisin, eikä sen perusteella voi tehdä ennusteita tai luotettavia arvioita koko tilikauden kehityksestä. 

Keväällä päättynyt lämmityskausi oli normaalia lämpimämpi. Tästä syystä varastotasot olivat tilikauden alkaessa korkeat energiaturpeen, puuenergian ja pellettien kohdalla.  Energiaturvetta oli tähän tuotantokauteen lähdettäessä varastossa noin 7 TWh. Vapo tuotti turvetta yhteensä noin 17 miljoonaa kuutiometriä. Onnistunut tuotanto takaa sen, että Vapolla on tarjottavanaan kaikkia turvelaatuja asiakkailleen, vaikka tulevasta lämmityskaudesta tulisi normaalia kylmempi. 

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät vertailujakson tasolla Turvetuotteet, Puupolttoaineet sekä Lämpö ja sähkö -liiketoiminnoissa. Kekkilä-konsernin liikevaihto sen sijaan aleni selvästi ja kannattavuus heikkeni. Merkittävin syy tähän oli aikainen kevät, minkä johdosta kuluttajaliiketoiminnan kiihkein myyntisesonki alkoi jo huhtikuussa eli edellisen tilikauden aikana. Vapo Timber sen sijaan kasvatti kahden tuotannossa jatkavan sahansa toimituksia 10 prosentilla ja teki positiivisen liiketuloksen. 

Toimintaa kuvaavat avainluvut ovat käyttökate, sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste ja investointien määrä. Huolimatta siitä, että yhtiön liikevaihto oli 25,9 milj. euroa vertailujaksoa pienempi, yhtiön käyttökate oli lähes vertailujakson tasolla eli 13,5 milj. euroa, (14,0 milj. eur), käyttökate liikevaihdosta 10,2 prosenttia (8,8 %) ja liiketulos -3,2 milj. euroa (-3,9 milj. eur). Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (edeltävät 12 kk pre-tax ROIC) oli 3,9 prosenttia (3,9 % 30.4.2014). 

Onnistuneesta turvetuotantokaudesta ja ylivuotisista varastoista johtuen varastoihin sitoutui normaalia enemmän pääomia. Yhtiö maksoi edelliseltä tilikaudelta omistajilleen osinkoja yhteensä 12 milj. euroa elokuussa 2014. Omavaraisuusaste oli jakson päättyessä 36,4 prosenttia (39,4 % 30.4.2014). 

Vastuullisuuslupauksensa mukaisesti Vapo on jatkanut tinkimättä suunniteltuja panostuksia ympäristönsuojeluun. Kaikki tuotannossa olevat alueet tulevat olemaan parhaan mahdollisen vesienkäsittelytekniikan piirissä ensi kesään mennessä. Raportointijaksolla on tehty noin 25 000 analyysiä sekä otettu tuhansia viranomaisvaatimukset ylittäviä vesinäytteitä. Jatkuvatoimisen veden laadun mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä Metso Automationin internet-sivuilla. Lisäksi kaikki turvetuotantoon vielä tulossa olevat suoalueet ovat jo ennakkotarkkailun piirissä alueen kuormituksen lähtötason selvittämiseksi. Tällainen menettely on kansainvälisestikin ainutlaatuista. 

Koko tilikauden tuloksen määrittää tulevan talven lämmitystarve, sähkön hinta ja kilpailevien polttoaineiden hintakehitys. Energiaturpeen kilpailukyky nykyisillä turveverotasoilla ei mahdollista myynnin kasvattamista. Sähköntuotannossa puu ja turve eivät ole kilpailukykyisiä tällä hetkellä. Myös tulevana talvena Suomen energiaomavaraisuus on yksi EU-maiden alhaisimpia. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR

5-8/2014

5-8/2013

1/2013-4/2014

1-12/2013

 

 

 

 

 

Liikevaihto

132,4

158,3

847,4

616,7

Liikevoitto (EBITA)

-3,2

-3,9

50,1

31,7

% liikevaihdosta

-2,4

-2,5

5,9

5,1

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

-3,3

-3,9

53,9

32,4

% liikevaihdosta

-2,5

-2,5

6,4

5,3

Tilikauden tulos

-7,0

-7,6

22,4

17,0

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

13,5

14,0

110,9

78,7

+/- Käyttöpääoman muutos

-20,7

0,0

-27,5

-45,9

   – Nettoinvestoinnit

-25,1

0,0

-21,6

-35,7

Vapaa kassavirta ennen veroja

-32,3

0,0

61,8

-2,9

Bruttoinvestoinnit

35,4

0,0

57,5

54,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

3,9

4,7

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

4,4

4,8

Oman pääoman tuotto % *

 

 

1,2

5,7

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

786,9

840,5

Oma pääoma

 

 

298,6

296,0

Korolliset nettovelat

 

 

329,0

376,0

Omavaraisuusaste %

 

 

39,4

37,1

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

4,4

4,8

Nettovelkaantumisaste %

 

 

110,3

127,0

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

1091

1118

*) Edelliset 12 kuukautta

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen vaihtovelkakirjalaina on Yritystutkimus ry:n suositusten mukaisesti laskettu omaksi pääomaksi

Konsernin laajempi tunnuslukutaulukko viideltä vuodelta ja näiden laskentaperiaatteet löytyvät osavuosikatsauksen lopusta 

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin  

Liikevaihto segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj.eur

5-8/2014

5-8/2013

Muutos %

FY2014

Turvetuotteet

35,7

35,9

-0,6

264,2

Energiaturve

28,7

28,3

1,4

235,5

Ympäristöturve

7,7

8,9

-13,4

34,9

Puupolttoaineet

18,1

23,3

-22,2

182,1

Metsäpolttoaineet

8,5

11,0

-22,5

69,5

Pelletti

9,6

12,4

-22,3

113,0

Lämpö ja sähkö

18,6

17,8

4,5

143,9

Kekkilä-konserni

32,8

40,5

-19,1

125,7

Vapo Timber

31,0

47,0

-34,1

179,7

Muut

3,9

4,2

-6,8

13,4

Forest BtL

0,0

0,0

 

0,0

Mustankorkea

3,8

4,1

-7,7

13,4

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

0,1

0,1

 

0,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-7,7

-10,4

26,3

-61,6

Yhteensä

132,4

158,3

-16,4

847,4

 

 

 

 

 

*) vertailuvuoden tiedot tilintarkastamattomat. Segmentin sisäinen liikevaihto eliminoitu summatasolla.

 

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. eur

5-8/2014

5-8/2013

Muutos %

FY2014

Turvetuotteet

5,3

4,6

14,9

56,8

Energiaturve

4,5

3,5

26,6

52,1

Ympäristöturve

0,8

1,2

-30,8

4,7

Puupolttoaineet

-2,2

-2,1

-5,1

2,8

Metsäpolttoaineet

-0,3

-0,2

-27,0

1,2

Pelletti

-1,9

-1,8

-2,3

1,5

Lämpö ja sähkö

-4,2

-4,1

-1,8

9,3

Kekkilä-konserni

0,7

2,2

-69,2

1,7

Vapo Timber

0,7

-2,0

133,1

-5,2

Muut

-4,1

-3,0

-37,8

-17,0

Forest BtL

-0,2

-0,5

55,3

-5,5

Mustankorkea

0,8

1,1

-29,6

2,9

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

-4,7

-3,6

-28,5

-14,4

Eliminoinnit

0,6

0,5

13,8

1,6

Yhteensä

-3,2

-3,9

17,1

50,1

 

 

 

 

 

*) vertailuvuoden tiedot tilintarkastamattomat

 

 

 

 

Osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2014 (pdf)

Lisätietoja:

 • Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
 • Suvi Kupiainen, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5516