Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n osavuosikatsaus 1.1.-31.12.2013

Loka-joulukuu

– Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 164,0 milj. euroa (155,6 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
– Käyttökate (EBITDA) 25,0 milj. euroa, 15,2 % liikevaihdosta (8,0 milj. euroa, 5,6 %).
– Liiketulos oli 11,3 milj. euroa, 6,9 % liikevaihdosta (-3,1 milj. euroa, -2,0 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 4,0 milj. euroa (4,1 milj. euroa).
– Vapaa kassavirta ennen veroja oli -2,1 milj. euroa (-10,9 milj. euroa).
– Bruttoinvestoinnit olivat 18,3 milj. euroa (12,9 milj. euroa).´
– Nettoinvestoinnit olivat 1,3 milj. euroa (11,4 milj. euroa).
– Energiaturvetta toimitettiin 3,0 TWh (3,1 TWh).

Tammi-joulukuu

– Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 616,7 milj. euroa (652,9 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
– Käyttökate (EBITDA) oli 78,7 milj. euroa, 12,8 % liikevaihdosta (48,9 milj. euroa, 7,5 %).
– Liiketulos oli 31,7 milj. euroa, 5,1 % liikevaihdosta (5,8 milj. euroa, 0,9 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 6,9 milj. euroa (15,3 milj. euroa).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 4,7 % (0,9 %).
– Vapaa kassavirta ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (64,2 milj. euroa).
– Bruttoinvestoinnit olivat 54,7 milj. euroa, suhde poistoihin 1,3 (48,0 milj. euroa, 1,1).
– Nettoinvestoinnit olivat 35,7 milj. euroa, suhde poistoihin 0,8 (26,9 milj. euroa, 0,6).
– Omavaraisuusaste 31.12.2013 oli 37,1 % (37,1 %).
– Korolliset nettovelat 31.12.2013 olivat 376,0 milj. euroa (355,9 milj. euroa).
– Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA) 31.12.2013 oli
4,8 (7,3).
– Energiaturvetta toimitettiin 11,0 TWh (14,8 TWh).

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny: Haastavassa markkinatilanteessa liiketoiminta-alueet paransivat kannattavuuttaa

Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa noin 164,0 milj. euroa eli noin 5 prosenttia vertailujaksoa korkeampi. Tämä johtui Vapo Timberin yli 15 milj. euron myynnin kasvusta. Ennätyksellisen lämmin loppuvuoden sää vähensi merkittävästi Turvetuotteet-, Puupolttoaineet- sekä Lämpö ja sähkö liiketoiminta-alueiden liikevaihtoa. Liikevoitto oli 11,3 milj. euroa. Vertailukauden liiketappio oli 3,1 milj. euroa. Haastavassa markkinatilanteessa liiketoiminta-alueet paransivat kannattavuuttaan.

Olemme määrätietoisesti vahvistaneet tasettamme luopumalla avainliiketoimintaan kuulumattomista omistuksista, tehostamalla pääoman kiertoa ja parantamalla operatiivista kannattavuutta. Jatkamme kuitenkin investointeja vesienkäsittelyyn ja kestävään turvetuotantoon turvataksemme toiminnan jatkuvuuden. Pitkällä aikavälillä tavoittelemme yli 7 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa ennen veroja (pre-tax ROIC).

Taseen vahvistuminen ja toiminnan tehostuminen näkyy erityisesti nettovelkojen suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA). Huolimatta siitä, että pääomaa on sitoutunut turvevarastoihin selkeästi viime vuotta enemmän ja siitä, että maksoimme 10 milj. euron osingon, omavaraisuutemme oli jakson lopussa 37,1 prosenttia (37,1 %) ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen 4,8 (7,3).

Päättynyt turvetuotantokausi oli selvästi edellistä vuotta parempi määrällisesti ja erityisesti laadullisesti. Tuotantotavoitteesta saavutettiin 87 prosenttia (47 % vuonna 2012). Mistään turvelaadusta ei ole tällä hetkellä pulaa markkinoilla. Lämpimän sään ohella vuoden 2013 alusta voimaan astunut energiaturpeen veron korotus, matala kivihiilen hinta ja alhaisella tasolla pysynyt sähkön hinta ovat heikentäneet kaukolämmön, polttoaineiden ja erityisesti turpeen kysyntää asiakaskunnassamme.

Katsauskauden päättymisen jälkeen olemme sopineet kahdesta yritysjärjestelystä, joiden perusteluna ovat niiden mahdollistamat toiminnalliset synergiat. Vapo Timber myi tammikuussa Hankasalmen sahan Versowood Oy:lle. Kaupan jälkeen Vapo Timber jatkaa Lieksan ja Nurmeksen sahojen toiminnan kehittämistä. Synergiat Hankasalmen ja Pohjois-Karjalan sahojen välillä eivät olleet riittävän suuria, kun taas Versowood arvioi saavuttavansa synergioita kaupan myötä. Ruotsissa tytäryhtiömme Neova AB ja Lantmännen-konserni yhdistävät pellettiliiketoimintansa. Uusi yhtiö on markkinajohtaja Ruotsin puupellettituotannossa. Yhtiö pitää sisällään Neovan pellettitoiminnot Ruotsissa ja Lantmännen Agroenergin vastaavat liiketoiminnot Ruotsissa ja Latviassa. Omistamme yrityksestä 50 %. Yhdistyminen edellyttää EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Uskon pellettiliiketoiminnan tulevaisuuteen niin Ruotsissa, Baltiassa kuin Suomessakin ja olemme nyt valmiita terveeltä pohjalta kasvattamaan toimintaamme kaikilla näillä markkinoilla.

Vapon kuluva tilikausi on 16 kuukauden mittainen ja päättyy 30.4.2014. Tämän jälkeen siirrymme neljän kuukauden raportointijaksoihin ja uusi tilikausi on 1.5.-30.4. Seuraava raportti käsittää koko tilikauden tuloksen 1.1.2013-30.4.2014. Pidennetyn tilikauden tulosraportti julkaistaan 17.6.2014.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR

10-12/2013

10-12/2012

1-12/2013

1-12/2012

1-12/2011

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

164,0

155,6

616,7

652,9

705,0

Liikevoitto (EBITA)

11,3

-3,1

31,7

5,8

-41,9

% liikevaihdosta

6,9

-2,0

5,1

0,9

-5,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

11,9

-2,8

32,4

6,5

-4,5

% liikevaihdosta

7,2

-1,8

5,3

1,0

-0,6

Tilikauden tulos

7,9

-1,1

17,0

2,8

-39,1

 

 

 

 

 

 

  Käyttökate (EBITDA)

25,0

8,0

78,7

48,9

41,9

  +/- Käyttöpääoman muutos

-25,8

-7,5

-42,7

42,2

59,7

  – Nettoinvestoinnit

-1,3

-11,4

-35,7

-26,9

-81,2

Vapaa kassavirta ennen veroja

-2,1

-10,9

0,3

64,2

20,5

Bruttoinvestoinnit

18,3

12,9

54,7

48,0

94,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

4,7

0,9

-5,8

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

4,8

1,0

-0,6

Oman pääoman tuotto % *

 

 

5,7

0,9

-11,9

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

840,5

804,8

869,3

Oma pääoma

 

 

296,0

291,6

285,8

Korolliset nettovelat

 

 

376,0

355,9

416,7

Omavaraisuusaste %**

 

 

37,1

37,1

33,8

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

4,8

7,3

9,9

Nettovelkaantumisaste %

 

 

127,0

122,0

145,8

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

1118

1154

1226

*) Edelliset 12 kuukautta
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen vaihtovelkakirjalaina on Yritystutkimus ry:n suositusten mukaisesti laskettu omaksi pääomaksi
Konsernin laajempi tunnuslukutaulukko viideltä vuodelta ja näiden laskentaperiaatteet löytyvät osavuosikatsauksen lopusta

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin

MEUR

10-12/2013

10-12/2012

Muutos %

1-12/2013

1-12/2012

Muutos %

Turvetuotteet

47,0

52,3

-10,1

186,4

220,5

-15,4

Energiaturve

41,2

43,2

-4,8

160,3

183,2

-12,5

Ympäristöturve

5,8

9,0

-35,4

26,2

37,2

-29,8

Puupolttoaineet

38,2

44,4

-13,9

134,20

165,4

-18,9

Metsäpolttoaineet

15,1

16,8

-10,0

50,8

65,2

-22,1

Pelletti

23,5

27,6

-15,0

83,8

100,2

-16,4

Lämpö ja sähkö

29,2

31,5

-7,3

101,4

105,5

-3,9

Kekkilä-konserni

14,6

15,4

-5,4

89,9

92,1

-2,3

Vapo Timber

40,8

25,5

60,5

139,1

112,5

23,6

Muut

2,8

2,6

8,7

10,6

9,8

7,6

Forest BtL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mustankorkea

2,8

2,6

8,7

10,6

9,8

7,6

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-8,6

-16,0

46,1

-44,9

-52,9

15,1

Yhteensä

164,0

155,6

5,4

616,7

652,9

-5,5

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

MEUR

10-12/2013

10-12/2012

Muutos %

1-12/2013

1-12/2012

Muutos %

Turvetuotteet

13,3

2,8

375,6

40,1

29,0

38,1

Energiaturve

11,6

2,3

395,5

36,0

25,4

42,0

Ympäristöturve

1,7

0,5

275,3

4,1

3,7

10,9

Puupolttoaineet

1,3

0,5

138,8

0,0

-8,1

99,4

Metsäpolttoaineet

-0,4

0,5

-177,9

-0,3

-2,7

90,7

Pelletti

1,6

0,0

4230,6

0,2

-5,4

103,8

Lämpö ja sähkö

2,8

1,4

99,0

4,6

-0,6

907,2

Kekkilä-konserni

-2,2

-3,1

28,2

0,1

3,8

-97,9

Vapo Timber

-0,7

-3,0

75,6

-5,7

-10,9

47,2

Muut

-3,0

-1,8

-67,2

-8,7

-6,7

-29,4

Forest BtL

-0,5

-0,4

-45,8

-1,4

-0,6

-119,6

Mustankorkea

0,6

0,6

6,6

2,2

2,1

7,0

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

-3,1

-2,0

-53,4

-9,5

-8,2

-16,8

Eliminoinnit

-0,1

0,0

-424,6

1,4

-0,8

286,5

Yhteensä

11,3

-3,1

460,8

31,7

5,8

442,5

Lisätietoja:

– Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608

Linkki osavuosikatsaukseen