Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n tilinpäätös 1.1. -31.12.2012

Vapo Oyn tilinpäätös Loka-joulukuu 2012

 • Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 155,6 milj. euroa (174,3 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) 8,0 milj. euroa, 5,1 % liikevaihdosta (-10,4 milj. euroa, -6,0 %).
 • Liiketulos oli -3,2 milj. euroa, -2,1 % liikevaihdosta (-31,2 milj. euroa, -17,9 %). Liike-tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 4,1 milj. euroa.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -10,9 milj. euroa (-31,2 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 12,9 milj. euroa (27,0 milj. euroa).
 • Nettoinvestoinnit olivat 11,4 milj. euroa (18,9 milj. euroa).
 • Energiaturvetta toimitettiin 4,7 TWh (5,9 TWh)

Tammi-joulukuu 2012

 • Konsernin liikevaihto oli 652,9 milj. euroa (705,0 milj. euroa vuonna 2011).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 48,9 milj. euroa, 7,5 % liikevaihdosta (41,9 milj. euroa, 5,9 %).
 • Liiketulos oli 5,8 milj. euroa (liiketappio 41,9 milj. euroa, liiketappio 2011 ennen arvonalentumisia oli 4,5 milj. euroa).  Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä, lähinnä omaisuuseristä saatuja myyntivoittoja 15,3 milj. euroa.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 64,2 milj. euroa (20,5 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 48,0 milj. euroa (94,5 milj. euroa).
 • Nettoinvestoinnit olivat 26,9 milj. euroa (81,2 milj. euroa).
 • Taseen loppusumma oli 804,8 milj. euroa (869,3 milj. euroa).
 • Omavaraisuusaste 31.12.2012 oli 37,1 % (33,8 %).
 • Syksyllä 2011 aloitetussa tehostamisohjelmassa onnistuttiin hyvin. Ohjelma sisältää investointien leikkaamisia, kulujen karsintaa, käyttöpääoman alentamista sekä liiketoiminnan ytimeen kuulumattomien omaisuuserien myymistä.
 • Uusien luvitettujen tuotantopinta-alojen vähäisyys, sahateollisuuden heikko suhdanne, alhainen sähkön hinta sekä heikosta tuotantokaudesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset rasittivat liiketulosta.
 • Energiaturvetta toimitettiin 14,8 TWh (18,9 TWh).

Tehostamistoimet mahdollistivat erittäin vahvan kassavirran vaikeassa markkinatilanteessa

Yhtiö keskittyi koko vuoden ajan tehostamaan toimintaansa myymällä ydinliiketoiminnan ulkopuolisia tase-eriä, karsimalla kustannuksia, nopeuttamalla käyttöpääoman kiertoa ja leikkaamalla kaikkia muita, paitsi turvetuotannon vesistökuormituksen vähentämiseen liittyviä investointeja. Näiden toimenpiteiden ansiosta vuodelle 2012 asetettu 40 milj. euron kassavirtatavoite ylitettiin, tase vahvistui ja liiketulos muodostui voitolliseksi. Tehostamisohjelma jatkuu edelleen ja esimerkiksi Vapo Timberin kannattavuutta parannetaan erityisellä ohjelmalla.

Vapo-konsernin liikevoitto jäi kuitenkin selkeästi tavoitteesta erityisesti heikon turvetuotantokauden ja sahatavaramarkkinoiden koko vuoden jatkuneen heikon suhdanteen takia. Kesän 2012 turvetuotanto onnistui sääolosuhteista johtuen poikkeuksellisen heikosti ja yhtiö sai tuotettua vain 47 % turvetuotanto-tavoitteesta. Vuonna 2012 energiaturvetta toimitettiin 14,8 TWh, mikä oli 22 % edellisvuotta vähemmän.  Sahaustoiminta oli koko vuoden raskaasti tappiollista ja liiketappio oli yli 10 milj. euroa. Edellisenä vuonna käynnistetyt pellettiliiketoiminnan tervehdyttämistoimet paransivat kannattavuutta, mutta liiketoiminta oli edelleen tappiollista. Biolämmön liiketulos jäi negatiiviseksi osin kasvaneiden polttoainekustannuksien ja matalien sähkönhintojen vuoksi ja osin rakenteen selkeyttämiseksi tehtyjen omaisuuserien myynneistä aiheutuneiden tappioiden vuoksi. Toteutetut myynnit parantavat liiketoiminnan kannattavuutta jatkossa. Kekkilä-konsernin kannattavuus parani.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2012 oli 652,9 milj. euroa eli yli 7 % edellisvuotta vähemmän (705,0 milj. euroa 2011). Konsernin liikevoitto oli 5,8 milj. euroa (liiketappio 41,9 milj. euroa, vuoden 2011 liiketappio ennen arvonalentumisia oli 4,5 milj. euroa). Vapaa kassavirta ennen veroja oli 64,2 milj. euroa (20,5 milj. euroa).

Konsernin keskeiset tunnusluvut:

MEUR

10-12/2012

10-12/2011

 

1-12/2012

1-12/2011

1-12/2010

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

155,6

174,3

 

652,9

705,0

719,5

Liikevoitto (EBITA)

-3,1

-31,2

 

5,8

-41,9

39,4

% liikevaihdosta

-2,0

-15,0

 

0,9

-5,9

5,5

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

-2,8

-21,5

 

6,5

-4,5

45,7

% liikevaihdosta

-1,8

-10,4

 

1,0

-0,6

6,3

Tilikauden tulos

-1,1

-20,1

 

2,8

-39,1

30,1

 

 

 

 

 

 

 

Käyttökate (EBITDA)

8,0

-10,4

 

48,9

41,9

89,3

+/- Käyttöpääoman muutos

-7,5

-1,9

 

42,2

59,7

-26,2

– Nettoinvestoinnit

-11,4

-18,9

 

-26,9

-81,2

-74,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

-10,9

-31,2

 

64,2

20,5

-11,4

Bruttoinvestoinnit

12,9

27,0

 

48,0

94,5

80,9

Sijoitetun pääoman tuotto %

 

 

 

0,9

-5,8

5,4

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia

 

 

 

1,0

-0,6

6,3

Oman pääoman tuotto %

 

 

 

0,9

-11,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

 

804,8

869,3

922,7

Oma pääoma

 

 

 

291,6

285,8

347,0

Korolliset nettovelat

 

 

 

355,9

416,7

414,8

Omavaraisuusaste %

 

 

 

37,1

33,8

38,3

Nettovelkaantumisaste %

 

 

 

122,0

145,8

119,5

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

 

 1154

1226

1333

 

 

 

 

 

 

 

Vuosi 2012 liiketoiminta-alueittain

Vapo Biopolttoaineet

Liiketoiminta-alue käsitti vuonna 2012 Suomessa Vapo Oy:n energia- ja ympäristöturveliiketoiminnan sekä puu- ja peltoenergian. Ruotsissa liiketoiminta-alueeseen kuuluu Vapon kokonaan omistaman Neova AB:n turve- ja energiapuuliiketoiminnat ja Baltiassa Vapon kokonaan omistaman AS Tootsi Turvaksen turveliiketoiminta.

Vapo Biopolttoaineiden polttoaineiden eli turpeen ja puun kysyntä oli alkuvuodesta hyvää, mutta turvepula heikensi merkittävästi myyntiä syksyllä 2012. Ympäristöturpeiden kysyntä ylitti tarjonnan.  Koko liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 285,7 milj. euroa (321,3 milj. euroa) ja liiketulos 26,7 milj. euroa (29,0 milj. euroa). Liiketulos sisältää 13,7 milj. euroa lähinnä maa-alueiden myynneistä saatuja kertaluonteisia myyntivoittoja. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 26,0 milj. euroa (40,5 milj. euroa).

Uusien tuotantoalojen puutteesta ja sääolosuhteista johtuen kesän 2012 turvetuotanto jäi vain 47 %:iin tavoitteesta. Sääolosuhteet olivat Suomen lisäksi heikot myös Ruotsissa ja Baltiassa.  Kaikkiaan konserni tuotti turvetta vain 12,8 milj. m3 (20,7 milj. m3), josta Suomessa 10,3 milj. m3 (17,1 milj. m3). Ympäristöturpeen osuus tuotannosta oli noin 2,4 milj. m3 eli lähes 19 %. Energiaturpeen tuotannon vaje vastaa noin 10 TWh:ta, mikä tarkoittaa noin 400 000 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian määrää.

Energiaturpeen liikevaihto oli 178,0 milj. euroa (204,4 milj. euroa) ja liiketulos oli 23,2 milj. euroa (31,5 milj. euroa). Energiaturvetoimitukset olivat Suomessa 13,0 TWh (16,9 TWh) ja Ruotsissa 1,3 TWh (1,3 TWh ja Baltiassa 0,5 TWh (0,7 TWh).  Alhaisen sähkönhinnan vuoksi keväällä 2012 tuotettiin keskimääräistä vähemmän lauhdesähköä, mikä vähensi energiaturpeen kysyntää. Loppuvuodesta asiakkaat rajoittivat turpeen polttoa säästäen niukkoja varastoja kylmempää huippukulutuskautta varten.  Kannattavuutta alensi lisäksi se, että alhaisesta tuotantomäärästä johtuen kiinteät kustannukset rasittivat normaalia voimakkaammin kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöturpeen liikevaihto oli 37,2 milj. euroa (37,9 milj. euroa) ja liiketulos oli 3,7 milj. euroa (3,9 milj. euroa).  Erityisesti kuiviketurpeiden kysyntä ylitti tarjonnan.

Puu- ja peltoenergiasta liikevaihtoa kertyi 66,1 milj. euroa (74,0 milj. euroa).  Liiketulos oli -0,1 milj. euroa
(-6,1 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy 3,1 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka ovat pääosin pelloista saatuja myyntivoittoja.  Ruotsin metsäpolttoaineliiketoiminta myytiin kesäkuun lopussa, mistä johtuen puuenergian liikevaihto toisella vuosipuoliskolla laski edellisvuoteen verrattuna. Puupolttoaineiden toimitukset olivat Suomessa 2,2 TWh (2,0 TWh) ja Ruotsissa 0,9 TWh (1,5 TWh).

Vapo Biolämpö

Liiketoiminta-alue käsittää Vapo-konsernin sähkön, höyryn ja kaukolämmön tuotanto- ja lämmön jakelutoiminnan Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Sähköä ja lämpöä tuotetaan seitsemässä voimalaitoksessa ja 140 lämpökeskuksessa, minkä lisäksi lämpöä toimitetaan loppuasiakkaille 20 kaukolämpöverkossa.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2012 oli 105,5 milj. euroa (110,6 milj. euroa) ja liiketulos oli -1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Kertaluonteiset erät heikensivät liiketulosta -3,0 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 7,0 milj. euroa (15,0 milj. euroa).

Lämpöä ja höyryä toimitettiin asiakkaille yhteensä 1,8 TWh (1,8 TWh). Lämpöliiketoiminnan kannattavuutta heikensivät huonon turvetuotantokesän vuoksi kohonneet kotimaisten polttoaineiden hinnat sekä kotimaisten polttoaineiden saatavuus- ja laatuongelmista johtuva tuontipolttoaineiden lisääntynyt käyttö. Lämmönmyynnin volyymi ja kannattavuus jäivät lämpimän alkutalven johdosta etenkin Ruotsissa suunniteltua pienemmäksi.  Uusia lämpökeskuksia otettiin vuoden 2012 aikana käyttöön Suomessa kolme ja Ruotsissa yksi.  Sähkön myynti vuonna 2012 oli 0,2 TWh (0,3 TWh).

Kassavirran ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävää tehostamisohjelmaa jatkettiin myymällä strategiaan kuulumattomia omistuksia. Toimintavuoden aikana myytiin omistusosuudet Biokraft Oy:ssä, Jyväskylän Voima Oy:ssä, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:ssä ja Mäntän Energia Oy:ssä, sekä lisäksi myytiin Kuivaniemen tuulivoimapuisto Leppäkosken Energia Oy:lle ja toimitila Forssassa Forssan Verkkopalvelut Oy:lle.

Vapo Puutuotteet

Puutuotteet -liiketoiminta-alue käsittää sahaus- ja pellettiliiketoiminnat.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2012 oli 212,7 milj. euroa (227,2 milj. euroa) ja liiketulos -16,3 milj. euroa (-56,6 milj. euroa, sisältää 33,7 milj. euroa pellettiliiketoiminnan alaskirjauksia). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,0 milj. euroa (17,0 milj. euroa).

Vapo Timberin liikevaihto vuonna 2012 oli 112,5 milj. euroa (121,3 milj. euroa) ja liiketulos -10,9 milj. euroa (-9,3 milj. euroa). Suomen ja koko euroalueen taloustilanne jatkui heikkona läpi vuoden, pitäen sahatavaran kysynnän ja markkinahinnat alhaisina. Tuotteiden keskimääräinen myyntihinta laski 2 % ja raaka-ainekustannukset nousivat 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sahatavaran toimitusmäärät alenivat 8 % edellisvuodesta. Sahatavaraa toimitettiin 491 000 m³ (533 000 m³).  Tuotantoa rajoitettiin kaikilla kolmella sahalla loppuvuodesta 2012. Kassavirran ja kannattavuuden parantamiseen suunnattuja toimenpiteitä jatkettiin sahausliiketoiminnassa ja tuloksia odotetaan vuoden 2013 aikana.

Vapo Pelletin liikevaihto vuonna 2012 oli 100,2 milj. euroa (108,1 milj. euroa). Liiketulos oli -5,4 milj. euroa (-47,3 milj. euroa). Liiketulos sisältää omaisuuden realisointeja 2,1 M€. Puupellettiä myytiin 521 000 tonnia (540 000 tonnia) ja turvepellettiä 39 000 tonnia (31 000 tonnia). Ruotsissa pellettiala kärsi kruunun vahvistumisesta sekä raaka-aineen korkeasta hinnasta, joskin markkinat piristyivät loppuvuotta kohden. Suomessa raaka-aineen hinta pysyi vakaalla tasolla. Suomen pellettimarkkinoilla tapahtui myönteistä kehitystä, josta merkittävin oli Tampereen Energiatuotannon aloittama pelletin käyttö kaukolämmön tuotannossa. Pellettitehtaat eivät kuitenkaan vielä käyneet täydellä teholla, mikä yhdessä alhaisten vientihintojen kanssa painoi tuloksen tappiolliseksi.

Pellettiliiketoiminnassa kiinteitä kustannuksia alennettiin ja varastoja purettiin sekä Suomessa että Ruotsissa. Turvepelletin tuotantoa rajoitettiin raaka-ainepulan takia Suomessa. Tappiollisesta Tanskan jälleenmyyntiliiketoiminnasta luovuttiin vuoden 2012 aikana.

Vapo Ympäristö ja Kekkilä-konserni

Vapo Ympäristöön kuuluvat Kekkilä-konserni ja kompostia valmistava Mustankorkea Oy.  Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa tuotteita markkinoidaan Hasselfors Garden -brändin alla. Liiketoiminta käsittää puutarha-alan tuotteita kuluttajille, ammattiviljelijöille ja viherrakentajille ja lisäksi liiketoiminta-alueeseen kuuluu kompostia tuottava ympäristöhuoltoliiketoiminta. Vapo Ympäristö -liiketoiminta-alueella on vientiä yhteensä noin 60 maahan.

Kekkilä-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 92,1 milj. euroa (91,1 milj. euroa). Liiketulos oli 3,9 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 2,3 milj. euroa kertaluontoisia eriä.

Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli 43,7 milj. euron (42,6 milj. euroa). Suomen ja Ruotsin myynti pysyi edellisen vuoden tasolla, Norjassa liikevaihto kasvoi.

Ammattiviljelijäliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli 26,6 milj. euroa (24,7 milj. euroa).  Sateinen kesä pohjoismaissa ja Baltiassa vaikutti negatiivisesti turve raaka-aineen saatavuuteen ja nosti raaka-aineen hintaa.

Viherrakentamisliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli 12.8 milj. euroa (15,0 milj. euroa). Myynti Ruotsissa kasvoi hieman, mutta Suomessa jäätiin selkeästi edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Ympäristöhuoltoliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli 8,1 milj. euroa (8,1 milj. euroa). Markkina säilyi vakaana koko vuoden ajan.

Maltillisesta liikevaihdon kasvusta ja turveraaka-aineen saatavuusongelmista sekä hintapaineesta huolimatta tuloskehitys oli positiivinen. Myyntiä on onnistuttu suuntaamaan parempikatteisiin tuotteisiin ja valikoiduille markkinoille. Tilikauden aikana valmistuivat laajennusinvestoinnit Ruotsissa Mosåsin tehtaaseen sekä Norjassa Disenån tehtaalla. Vuoden aikana Kekkilä -liiketoimintoihin liittyvät yhtiöt keskitettiin Kekkilä Oy:n omistukseen ja muodostettiin Kekkilä-konserni.  Raaka-aineomavaraisuutta vahvistettiin ostamalla Kekkilälle Suomessa Vapolta, Ruotsissa Neovalta ja Virossa Tootsi Turvakselta raaka-ainehuollon turvaavat tuotantoalueet.

Joulukuussa saatettiin loppuun elokuussa julkistettu kauppa, jolla Kekkilä osti Lassila & Tikanojalta puutarhakompostori- ja ekokäymälä -liiketoiminnat. Kauppa laajentaa Kekkilän tuotevalikoimaa ja tuo uusia asiakkaita kasvavilla markkinoilla. Kaupan myötä Kekkilän toiminnot laajenivat Venäjälle, jonne perustettiin tytäryhtiö L.L.C. Kekkilä RUS. Vuositasolla näiden liiketoimintojen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa.

Konsernihallinto ja muut toiminnot

Konserninhallinnon ja muiden toimintojen vaikutus liiketulokseen vuonna 2012 oli –8,8 milj. euroa (-13,9 milj. euroa).

Liikevaihto segmenteittäin

MEUR

10-12/2012

10-12/2011

Muutos %

1-12/2012

1-12/2011

Muutos %

Biopolttoaineet

69,0

85,2

-19,0

285,7

321,3

-11,1

Energiaturve

43,0

51,9

-17,1

178,0

204,4

-12,9

Puu- ja peltoenergia

17,0

23,0

-26,1

66,1

74,0

-10,7

Ympäristöturve

9,0

9,7

-7,2

37,2

37,9

-1,6

Muut

0,6

0,5

16,4

6,0

5,6

8,7

Biolämpö

31,5

29,4

7,1

105,5

110,6

-4,6

Puutuotteet

52,7

56,8

-7,3

212,7

227,2

-6,4

Timber

25,5

24,1

5,6

112,5

121,3

-7,3

Pelletti

27,6

33,0

-16,4

100,2

108,1

-7,3

Ympäristö

18,0

18,1

-0,8

101,9

101,9

0,0

Kekkilä liiketoiminnat

15,4

15,5

-0,3

92,1

91,1

1,1

Mustankorkea

2,6

2,7

-3,5

9,8

10,8

-9,2

Segmenttien välinen liikevaihto

-15,6

-15,3

-2,4

-51,8

-55,9

7,3

Konserni yhteensä

155,6

174,3

-10,7

652,9

705,0

-7,4

Segmentin liikevaihto sisältää sisäisen myynnin toiselle segmentille. 

Liiketulos segmenteittäin

MEUR

10-12/2012

10-12/2011

Muutos %

1-12/2012

1-12/2011

Muutos %

Biopolttoaineet

3,6

-6,6

155,0

26,7

29,0

-7,9

Energiaturve

2,5

-2,8

189,5

23,2

31,5

-26,3

Puu- ja peltoenergia

1,2

-3,0

140,2

-0,1

-6,1

98,5

Ympäristöturve

0,5

-0,6

171,3

3,7

3,9

-4,5

Muut

-0,5

-0,2

-167,4

-0,1

-0,2

39,3

Biolämpö

1,2

-0,9

244,4

-1,2

1,0

-219,0

Puutuotteet

-2,9

-15,6

81,3

-16,3

-56,6

71,2

Timber

-3,0

-5,1

42,2

-10,9

-9,3

-17,4

Pelletti

0,0

-10,5

100,4

-5,4

-47,3

88,6

Ympäristö

-2,5

-2,4

-3,2

5,9

2,4

149,7

Kekkilä liiketoiminnat

-3,1

-3,1

-0,8

3,9

-0,4

1077,6

Mustankorkea

0,6

0,7

-14,8

2,1

2,8

-25,5

Muut toiminnot

-2,4

-4,2

43,8

-8,8

-13,9

36,9

Eliminoinnit

-0,2

-1,5

0,0

-0,5

-3,8

86,6

Konserni yhteensä

-3,1

-31,2

-90,2

5,8

-41,9

113,8

Segmentin liiketuloslaskennassa yhtiön sisäiset, mutta segmenttien väliset liiketapahtumat on arvostettu markkinahintaisina.

Investoinnit ja rahoitus

Vapaa kassavirta ennen veroja oli 64,2 milj. euroa (20,5 milj. euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 48,9 milj. euroa (41,9 milj. euroa), käyttöpääoma pieneni 42,2 milj. euroa (2011 käyttöpääoma pieneni 59,7 milj. euroa).

Vuoden 2012 nettoinvestoinnit olivat 26,9 milj. euroa (81,2 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat turvetuotannon vesistökuormituksen vähentämiseen. Bruttoinvestoinnit olivat 48,0 milj. euroa (94,5 milj. euroa), josta Biopolttoaineiden osuus oli 26,0 milj. euroa (40,5 milj. euroa), Biolämmön 7,0 milj. euroa (15,0 milj. euroa), Puutuotteiden 3,0 milj. euroa (17,0 milj. euroa) ja Ympäristön 29,0 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Konsernin muut investoinnit olivat 0,6 milj. euroa (11,0 milj. euroa).

Korollisia nettovelkoja vähennettiin 60,8 milj. eurolla ja nettovelat vuoden 2012 lopussa olivat 355,9 milj. euroa (416,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli vuoden 2012 lopussa 37,1 % (33,8 %) ja nettovelkaantumisaste 122,0 % (145,8 %). Konsernin taseen loppusumma oli 804,8 milj. euroa (869,3 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,4 milj. euroa (8,3 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % liikevaihdosta (1,2 %).

Biodiesel-hanke

Biodiesel-projektissa on selvitetty liikennepolttonesteiden valmistamista kaupallisessa mittaskaalassa puuperäisistä raaka-aineista Fischer-Tropsch menetelmällä. Vapon hanke todettiin kesällä 2012 EU:n NER300 uusiutuvan energian rahoituskilpailussa biodiesel-kategorian parhaaksi ja kaikki uusiutuvan energian hankkeet huomioiden viidenneksi parhaaksi. Toteutuessaan tehdas valmistaisi 100 000 tonnia liikennepolttoaineeksi soveltuvaa biodieseliä.

Hyvän NER300-menestyksen vauhdittamana Biodiesel-hankkeen seuraavan suunnitteluvaiheen rahoitus saatiin järjestettyä ja pääteknologiasopimukset solmittua vuoden 2012 loppuun mennessä. Teknologian kaupallista ja monistamista varten Vapo Oy perusti Forest BtL Oy:n. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta voidaan tehdä keväällä 2014. Vapo tarvitsee mukaan ulkopuolisia rahoittajia ja teollisia kumppaneita.

Muutokset organisaatiossa

Vuoden 2012 alussa vahvistetun strategian mukaisesti Vapo keskittyy pääosin Suomen, Ruotsin ja Viron markkinoihin. Liiketoiminnan ytimen muodostavat polttoaine- ja energialiiketoiminnat. Näissä ydinliiketoiminnoissa otettiin Suomessa käyttöön uusi asiakaslähtöisempi toimintamallin, jossa liiketoiminnoille muodostettiin yhteinen asiakasvastuullinen alueorganisaatio. Vapo Timberiä ja Kekkilä-konsernia kehitetään itsenäisinä liiketoimintoina.

Vuoden 2013 alusta Vapo Oy:ssä Suomessa on kolme liiketoiminta-aluetta: Turvetuotteet, Puupolttoaineet ja Lämpö ja sähkö. Turvetuotteita johtaa Pasi Koivisto, Puupolttoaineita Juhani Ylä-Sahra ja Lämpö ja sähköä Markus Hassinen. Asiakasvastuullista alueorganisaatiota johtaa Mikko Osara, joka aloitti Vapossa 1.6.2012.

Vapo Timber Oy:n ja Kekkilä-konsernin hallituksiin kutsuttiin yhtiön ulkopuolisia jäseniä. Vapo Timber Oy:n uudessa hallituksessa on kolme edustajaa Vapo konsernista (Tomi Yli-Kyyny (pj), Jyrki Vainionpää ja Pasi Koivisto) ja yhtiön ulkopuolisina jäseninä Antti Kivimaa ja Hannu Linna (Vaasan Sähkö Oy:n toimitusjohtaja). Kekkilä Oy:n uudessa hallituksessa 1.8.2012 alkaen on neljä edustajaa Vapo konsernista (Tomi Yli-Kyyny (pj), Kari Poikolainen, Ahti Martikainen ja Jyrki Vainionpää) ja yhtiön ulkopuolisina jäseninä ovat Sirpa Ojala (Digita Oy:n toimitusjohtaja) ja Tiia Tuovinen (lakiasiainjohtaja Telia-Sonerassa).

Hallinto ja henkilöstö

Vapo-konsernin palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 1 154 henkilöä (1 226). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 770 (783) ja muissa maissa 384 (443). Tammikuussa 2012 käynnistettiin yt- neuvottelut henkilöstökustannusten alentamiseksi ja toimintojen uudelleenorganisoitumiseksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä Vapo-konsernin Suomen toiminnoissa. 1.8.2012 Vapo Oy:n ja Maintpartner Oy:n ulkoistamissopimuksen päättämisen myötä 62 henkilöä siirtyi Vapo Oy:n palkkalistoille ja 13 henkilöä siirtyi Vapo Timberin palkkalistoille.

Torbjörn Claesson nimitettiin Vapo Oy:n Ruotsin tytäryhtiön Neova AB:n toimitusjohtajaksi 1.6.2012.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny:

”Käynnistimme mittavan kustannustehokkuutta parantavan ohjelman syksyllä 2011, jossa onnistuttiin erinomaisesti. Ylitimme 60 %:lla vuoden alussa asettamamme 40 miljoonan euron kassavirtatavoitteen. Liiketoiminnan kannattavuuteen en kuitenkaan voi olla tyytyväinen, koska jäimme selkeästi 40 milj. euron liikevoittotavoitteesta. Esimerkiksi sahojen tulos oli erittäin raskas pettymys ja tämä liiketoiminta-alue on asetettu erityisseurantaan.

Leikkasimme kaikkia muita investointeja paitsi turvetuotannon ympäristöinvestointeja ja myimme ydinliiketoiminnan ulkopuolisian tase-eriä.  Näiden toimenpiteiden ansiosta nettoinvestointimme putosivat yhteen kolmasosaan edellisvuoden 81,2 miljoonasta eurosta. Yhtiön vapaa kassavirta oli 64,2 miljoonaa euroa eli se kolminkertaistui vuoden 2011 20,5 miljoonasta eurosta. Vaikka tehostamisohjelman päätavoitteet eivät olleet henkilökulujen leikkaamisessa, sopeuttamistoimet johtivat yli 60 henkilötyövuoden vähenemiseen.

Vuonna 2013 teemme paljon töitä tullaksemme entistä kannattavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi kotimaisten polttoaineiden ja energian toimittajaksi ja ympäristövastuullisimmaksi turvetuottajaksi.

Joulukuussa 2012 julkistimme konkreettiset sitoumukset siitä, mitä on Vapon vastuullinen turvetuotanto. Vapo on sitoutunut siihen, ettei se hae tuotantolupia luontoarvoiltaan merkittäville 4 ja 5 luokan soille, vaan keskittää tuotantonsa jatkossa luonnontilaltaan muuttuneille, pääosin metsäojitetuille turvemaille. Lisäksi sitoudumme siihen, että 2016 jälkeen avattavien tuotantoalueiden vesistövaikutukset alapuolisiin vesistöihin ovat pienemmät kuin noiden alueiden vaikutukset aikana ennen turvetuotantoa. Kolmanneksi aloitamme kaikilla tuotantoalueilla intensiivimittaukset koko tuotantokaudelta, jotta todelliset vesistövaikutukset on avoimesti kaikkien seurattavissa.

Viemällä Vapoa nopein harppauksin vastuullisemmaksi, minimoimalla tuotannon ympäristövaikutukset sekä kommunikoimalla avoimesti kaikkien sidosryhmien kanssa, uskomme että turve säilyttää asemansa Suomen energiapaletissa kotimaisena, työllistävänä ja vastuullisena energiana. Toivomme vastuullisemman toimintamme vaikuttavan myös lupakäsittelyyn. Emme ole saaneet viime vuosina lupia uusille tuotanto-alueille, mikä lisää merkittävästi sään vaikutusta turvetuotantoon. Uusilla tuotantoalueilla tuotanto onnistuu sateisempinakin kesinä ja lyhyempien poutajaksojen aikana. Tällä hetkellä viranomaiskäsittelyssä on 13 000 hehtaarin tuotantoalueet, joille Vapo on hakenut tuotantolupaa. 13 000 hehtaarin turve-energian arvo asiakkaille on arviolta yli miljardi euroa ja työllistämisvaikutus on yli tuhat henkilöä. Vanhimmat hakemukset on jätetty käsittelyyn vuonna 2007. Vapon asiakkaiden liiketoiminnan, Vapon olemassaolon sekä Suomen kauppataseen ja huoltovarmuuden takia uusien tuotantoalueiden saaminen käyttöön mahdollisimman nopeasti on välttämätöntä. Energian bruttotuonti Suomeen on kasvanut viimeisen seitsemän vuoden aikana noin seitsemän miljardia euroa.

Vuoden 2012 alussa vahvistetun strategian mukaisesti keskitymme pääosin Suomen, Ruotsin ja Viron markkinoihin. Liiketoimintamme ytimen muodostavat polttoaine- ja energialiiketoiminnat. Näissä ydinliiketoiminnoissa otimme Suomessa käyttöön uuden asiakaslähtöisemmän toimintamallin, jossa liiketoiminnoille muodostettiin yhteinen asiakasvastuullinen alueorganisaatio. Kehitämme Vapo Timber ja Kekkilä-konsernia itsenäisinä liiketoimintoina.

Tämä vuosi on meille tärkeä myös uuden sukupolven biopolttoaineiden tulevaisuuden kannalta. Vapo vie eteenpäin Kemiin kaavailtua biodiesel-hanketta. Saimme positiivisen päätöksen EU:lta 88,5 miljoonan euron tuesta, jos tuo hanke toteutuu. Olemme rekrytoineet henkilökuntaa valmistelemaan tehtaan suunnittelua, minkä on määrä olla valmis tämän vuoden lopulla. Tarvitsemme kuitenkin kumppaneiksemme sekä ulkopuolisia rahoittajia että teollisia kumppaneita, jotta lopullinen päätös tehtaan rakentamisesta voitaisiin vuonna 2014 tehdä.

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon odotetaan olevan voitollinen. Kuten viime kesä osoitti, olemme kovasti riippuvaisia säistä. Mikäli tuotantokesästä tulee normaali, uskomme koko vuoden liikevoiton paranevan viime vuodesta.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 (pdf)

Lisätietoja:

toimitusjohtaja, CEO, Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
talousjohtaja, CFO, Jyrki Vainionpää, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608