Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa maankäyttöään

Tällä hetkellä Vapo Oy:llä on omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata sekä sen lisäksi vuokrattuja alueita. Omistuksessa olevat maat sisältävät turvetuotantoon soveltuvien maiden lisäksi myös metsämaita, maatalouden käyttöön soveltuvia entisiä turvetuotantoalueita sekä erilaisia tuotantoalueiden reservi- ja tukialueita.

Vapo Oy:llä oli turvetuotannossa kesällä 2016 noin 35 000 hehtaaria, josta noin kolmasosa on vuokrattu ulkopuolisilta maanomistajilta. Uusien turvetuotantolupien saaminen oikeisiin maantieteellisiin kohteisiin on muuttunut selkeästi haasteellisemmaksi viime vuosien aikana. Yhtiöllä on samaan aikaan toisaalla vajaalla käytöllä olevaa turvetuotantoa varten hankittua maata ja joillakin alueilla pulaa sopivista raaka-ainelähteistä.

Näistä syistä johtuen Vapo Oy on käynnistänyt selvitystyön, jonka tavoitteena on optimoida yhtiön maanomistus tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen. Raaka-aineresursseja katsotaan turpeen nykykäytön lisäksi erityisesti niitä käyttömuotoja tarkastellen, joita turpeella on tulevaisuudessa.

Tavoitteena on toteuttaa omistusjärjestely, jossa Vapo luopuu lähes kaikesta maanomistuksestaan siten, että se voi jatkaa vuokralaisena aikaisemmin omistamiensa maiden hyödyntämistä.

Vapo Oy on valinnut tähän projektiin neuvonantajakseen Sisu Partners Oy:n. Valintaan vaikutti erityisesti se, että yhtiöllä on hyvä ymmärrys Vaposta ja sen tarpeista, sekä erinomaiset asiakasreferenssit ja kontaktit sijoittajiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Vapo Oy:n Polttoaineet -liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtaja Pasi Koiviston mukaan tavoitteeksi on asetettu, että Vapo Oy:n maanomaisuuden järjestely toteutetaan ensi kesään mennessä. ”Maanomistusrakenteen mahdollinen muutos ei muuta voimassa olevia maihin kohdistuvia käytäntöjä. Vapo Oy vastaa tuotantoalueista nyt ja tulevaisuudessa aivan samalla tavalla maanomistusmuodosta riippumatta. Vapo Oy hakee tuotantoluvat, vastaa vesienkäsittelyjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä lupaehtojen mukaisista tarkkailuvelvoitteista”, Koivisto sanoo. ”Turvetuotannossa maahan liittyvä tietotaito on jatkossakin aivan toiminnan ytimeen kuuluvaa erikoisosaamisaluetta riippumatta siitä, kuka maapohjan omistaa”, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan muutoksella haetaan ensisijaisesti joustavuutta ja tehokkuutta raaka-aineen hankintaan, tehostetaan taseen käyttöä ja vapautetaan ylimääräisestä maaomaisuudesta pääomia liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja: Pasi Koivisto, liiketoimintajohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5829