Hyppää sisältöön

Vapo varmistaa kaikkien käytössä olevien pintavalutuskenttien pinta-alat

Kesällä 2013 Vapon sisäisissä vesienkäsittelyrakenteiden tarkastuksessa ilmeni, että pintavalutuskenttien pinta-aloissa on yksittäisiä poikkeamia verrattuna lupaehdoissa määriteltyihin pinta-aloihin. Vapo käynnisti tästä syystä elokuun lopulla kaksivaiheisen tarkastuksen, jossa kaikkien yhtiön tuotantoalueilla käytössä olevien pintavalutuskenttien ja kosteikkojen pinta-alat tarkastetaan yksityiskohtaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa pinta-alojen mittaus ja kenttien rakenteiden todentaminen tapahtuu mittaamalla kaikkien kenttien koko ilmavalokuvilta ja tarkistamalla pintavalutuskenttien ja kosteikkojen kokoa koskeva ympäristölupaehto. Vapolla on käytössä yli 500 pintavalutuskenttää tai kosteikkoa. Kenttien ilmakuvatarkasteluvaihe saadaan päätökseen kaikilta osin kuluvan lokakuun aikana.

Pääosassa Suomea on meneillään jo maastokartoitusvaihe, joka kestää arviolta marraskuun puoliväliin. Maastotarkasteluun otetaan kaikki ne kentät, joiden pinta-alat ovat ilmakuvatarkastuksen perusteella lupaehdoissa mainittua pienemmät. Tämän jälkeen selvitetään näiden kenttien osalta kohteittain suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottodokumentaatiosta mahdolliset syyt poikkeamiin. Seuraavassa vaiheessa Vapo Oy tekee suunnitelmat poikkeamien korjaamiseksi lupaviranomaisille. Tähän mennessä tehtyjen tarkastuksien perusteella arvioidaan, että maastomittauksia ja lisäselvityksiä tarvitaan yli sadassa kohteessa.

Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Pasi Koiviston mukaan kaikkien kosteikkojen ja pintavalutuskenttien pinta-alat varmistetaan. ”Käymme kaikki poikkeavat kohteet yksityiskohtaisesti lävitse lupaviranomaisten kanssa ja toteutamme sitten sovittavat muutostyöt. Jos jossakin kohteessa käy niin, että emme pysty esimerkiksi maanomistussuhteista johtuen lisäämään pintavalutuskenttien pinta-aloja vuoden 2014 loppuun mennessä, ja jos kentät eivät tästä syystä täytä ehtoja, olemme sitoutuneet pienentämään tuotantopinta-aloja, lopettamaan tai keskeyttämään tuotannon näillä alueilla, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan poikkeamat lupaehdoista sijoittuvat eri puolille maata ja pääosin kenttien käyttöönotto on sijoittunut 2000-luvulle. Tuolloin lainsäädännön muutoksen jälkeen erittäin suuri määrä jo tuotannossa olleita alueita tuli uudistuneen ympäristölainsäädännön piiriin. Vastuu tuotantoalueiden lupaehtojen noudattamisesta ja vanhojenkin tuotantoalueiden kuntoon saattamisesta on yksiselitteisesti meidän, Koivisto sanoo.

Viime vuosien aikana rakennetuissa ja rakenteilla olevissa kohteissa vesienkäsittelyrakenteiden pinta-alat tarkistetaan maastossakin laserin avulla, joten nykyisin asia on varmennettu siten, ettei vastaavia epätarkkuuksia tapahdu, Koivisto sanoo. Koiviston mukaan Vapo on sitoutunut siihen, että kaikkien tuotantoalueiden vesienkäsittelyjärjestelmät ovat viimeistä piirtoa myöden parhaan tekniikan ja lupaehtojen mukaisia vuoden 2014 loppuun mennessä ja tämä nyt tehty tarkistus on tämän tavoitteen varmistamista.

Vapo on informoinut meneillään olevista tarkistusmittauksista lupaehtoja valvovia viranomaisia. Vapon arvion mukaan kaikkien kenttien mittaukset on toteutettu marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
-Pasi Koivisto, johtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5829
-Ahti Martikainen, viestintäjohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5608