Hyppää sisältöön

Vapon hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Vapo Oy:n hallitus päätti 19.9.2012 johtoryhmän ja avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja käyttöönotosta. Vapo Oy:n hallintoneuvosto käsitteli keväällä 2012 uuden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän perustamista konsernin johtoryhmän jäsenille ja avainhenkilöille. Päätös järjestelmän perustamisesta lykättiin kuitenkin odottamaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan uutta kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Uusi konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä vastaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa. 

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien, johtoryhmän jäsenten ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Järjestelmä palkitsee kassavirran luomisesta, omavaraisuusasteen kehittämisestä sekä ympäristötavoitteen saavuttamisesta. 

Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012-2014, 2013-2015 ja 2014-2016. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 1.1.2012-31.12.2014 ansaintakriteerit ovat tilikauden 2014 konsernin omavaraisuusaste ja konsernin ympäristötavoitteen toteutuminen 31.12.2014 loppuun mennessä. Ympäristötavoitteena on, että kaikki Suomen tuotantosuot ovat parhaan vesienkäsittelyn kohteena vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi ansaintajaksolta 2012-2014 ansaitun palkkion määrä kerrotaan kertoimella, joka perustuu tilikausien 2012-2014 konsernin kumulatiiviseen kassavirtaan. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012-2014 maksetaan rahana keväällä 2018. 

Mikäli hallituksen asettamat liiketoimintatavoitteet täyttyvät, tarkoittaa tämä sitä, että kohdehenkilöille kolmen vuoden menestymisen perusteella maksettava palkkio on enintään 40 % kohdehenkilön kiinteästä palkasta. Haasteellisista tavoitteista johtuen oletusarvo on, että tästä tavoitteesta toteutuu puolet eli noin 20 %. Pitkän kannustinohjelman lisäksi yhtiöllä on käytössä vuositason kannustimet. Vuosibonukset ja pitkän tähtäimen kannustinohjelman perusteella maksettava palkkio ei missään olosuhteissa voi ylittää 80 % kohdehenkilön kiinteästä palkasta. 

Ansaintajaksolla 2012-2014 järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet.

Kannustinjärjestelmän laadinnassa hallitusta on konsultoinut Pauliina Sairo Alexander Corporate Finance Oy:stä. 

Hallitus on samassa yhteydessä päättänyt selvittää muun henkilöstön pidempiaikaisen palkitsemisen kehittämistä siten, että myös muita henkilöstöryhmiä voitaisiin palkita jatkossa samoilla tai samantyyppisillä toimintaa ohjaavilla perusteilla. 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja, Juho Lipsanen, Vapo Oy, puh. 040 1833 404