Hyppää sisältöön

Vapon strateginen muutos hyvässä vauhdissa

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: Vapon strateginen muutos hyvässä vauhdissa 

Vapolle kulunut tilikausi oli suurten muutosaskelten vuosi. Vapo-konsernissa otettiin 1.5.2018 käyttöön uusi strategia ja sitä tukeva liiketoimintoihin ja konsernin yhteisiin tukitoimintoihin perustuva maiden rajat ylittävä organisaatio. Strategiassa kasvualueiksi määriteltiin kasvaminen globaaleilla kasvualustamarkkinoilla, keskittyminen räätälöityihin polttoaineratkaisuihin, sekä etäkäyttö- ja muiden digitaalisten palveluiden tarjoaminen, uusiutuvien polttoaineiden myynnin kasvattaminen energialiiketoiminnassa, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista. 

Uuden strategian mukaisesti yhtiö ilmoitti lokakuussa järjestelystä, jolla Kekkilä Oy ja hollantilainen BVB Substrates yhdistivät voimansa Euroopan johtavaksi toimijaksi. Kekkilä-BVB Oy aloitti toimintansa 4.1.2019. Tämä järjestely näkyy selvästi jo päättyneen tilikauden liikevaihdon kasvuna ja liiketuloksen parantumisena. 

Joulukuussa 2018 Vapo Oy julkisti toisen strategisesti erittäin merkittävän uutisen eli aktiivihiilitehtaan rakentamisen Ilomantsiin. Yhtiön ensimmäisen aktiivihiilitehtaan on määrä valmistua loppuvuodesta 2020. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa ja se luo suoraan ja välillisesti kymmeniä uusia työpaikkoja sekä ennen kaikkea uutta omaan tutkimukseen ja omiin resursseihin perustuvaa korkean jalostusasteen vastuullista liiketoimintaa. 

Edellistä tilikautta lämpimämpi lämmityskausi pienensi sekä lämmön, että polttoaineiden kysyntää. Polttoaineiden tuotantokausi kesällä 2018 oli hyvä, mistä johtuen tuotantotavoitteet ylittyivät. Tämä näkyi samaan aikaan varastojen kasvuna, tuotannon yksikkökustannusten alenemisena ja parantuneina katteina. Näistä syistä sekä hyvin käynnistyneestä toiminnan tehostamisohjelmasta johtuen Vapo-konsernin tilikauden tulos oli varsin tyydyttävä. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja vertailukelpoinen käyttökate lähes 30 prosenttia. Huolimatta siitä, että investoinnit likimain kaksinkertaistuivat 31 miljoonasta eurosta 62 miljoonaan euroon mukaan lukien käyttöpääoma­investoinnit, konsernin omavaraisuus säilyi 51 prosentin tasolla. Pääoman tuotto parani 4,3 prosentista 5,4 prosenttiin. 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka tuloksesta:

Tuloksesta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevaisuuden kannattavuudesta. Grow&Care-divisioona on jatkuvalla kasvu-uralla, mutta on huomioitava, että nyt konsernin lukuihin vaikuttaa voimakkaasti se, että BVB on mukana vain kevään myyntisesongin ajalta. Carbonsin tehdashankkeen raskaimmat investoinnit ovat edessä ja tuotanto käynnistyy vasta 1,5 vuoden päästä ja energiasektorilla tulevaisuus on varsin sumea. On täysi arvoitus, kuinka keskustelu Suomen hiilinieluista, nouseva päästöoikeuksien hintakehitys ja uuden hallitusohjelman energiapolitiikka yhdessä vaikuttavat lähitulevaisuudessa puupolttoaineen hintaan ja kaukolämmön tuotantokustannuksiin. 

Yhtiönä olemme voimakkaassa muutoksessa ja osaltamme edistämässä Suomen ilmastotavoitteita. Vastuullamme on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta ja energia-asiakkaidemme toimitusvarmuutta. Toimimme toisaalla kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla ja toisaalla kiristyvillä paikallisilla polttoaine- ja energiamarkkinoilla. Kasvualueilla eli kansainvälisessä kasvualustaliiketoiminnassa ja aivan uusissa liiketoiminnoissa investoimme nyt hankkeisiin, joiden tulokset näkyvät vasta pidemmän aikavälin tarkastelussa. 

Energialiiketoiminnassa meidän on erityisen tarkkaan seurattava raaka-aineiden ja veroluonteisten maksujen hintakehitystä ja sopeutettava omaa toimintaamme siten, että pystymme täyttämään samaan aikaan kannattavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset. Kannattavuuteen pyrimme vastaamaan tehostamalla toimintaa ja tekemällä syvempää yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa, asiakastyytyväisyyttä pyrimme parantamaan parantamalla palveluitamme ja satsaamalla henkilöstön osaamiseen. Vastuullisuudessa keskitymme niihin kokonaisuuksiin, joista on tutkitusti eniten hyötyä toimintaympäristöllemme. 

Meillä on kuitenkin kaksi isoa riskiä hallittavanamme: sääriski ja poliittisista päätöksistä johtuva toimintaympäristön muutosriski. Alkanut turvetuotantokausi on ollut heikko. Meillä on kuitenkin varastoissa runsaasti edellisen tuotantokauden hyvälaatuista energiaturvetta, mikä takaa toimitukset asiakkaillemme tulevana lämmityskautena kaikissa olosuhteissa. 

Uusi hallitusohjelma toi myös toivottua pitkäjänteisyyttä, jota tarvitaan energia-alalla. Uuden hallituksen päätökset luovat hallitun toimintaympäristön, jolla Suomi voi siirtyä hallituilla askelilla hiilineutraaliksi. Hakkeen kanssa poltettavalla turpeella on tässä merkittävä rooli. On hyvä, että turpeen verokohtelu on hallitusohjelmassa liitetty osaksi kokonaisenergiaverouudistusta ja on hyvää että tarkastelussa luvataan pitää huolta siitä, etteivät veromuutokset johda ainespuun hallitsemattomaan energiakäyttöön.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 

Hallitus ehdottaa 5.9.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Vapo Oy:n tilikauden voitto 35.204.750,86 euroa, kirjataan voittovarojen muutokseksi, jonka jälkeen yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja 195.785.075,72 euroa. 

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Vapo Oy jakaa osinkoina keskimäärin 50 prosenttia tilinpäätöksen osoittamasta vuosivoitosta. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.5.2018-30.4.2019 jaetaan osinkoa 12,3 miljoonaa euroa, 410,00 euroa osakkeelta.

Tulevaisuuden näkymät 

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat kuitenkin olennaisesti yhtiön lähes kaikkien liiketoimintojen kannattavuuteen ja siten yhtiön kykyyn investoida korkeamman jalostusarvon tuotantoon. 

Vapo jatkaa strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja markkinoiden parhaimman asiakaspalvelun tuottamiseksi lähienergian arvoketjussa. Tämä pitää sisällään uusien palvelujen ja kokonaisratkaisujen kehittämistä energia-asiakkaillemme. Samalla yhtiö jatkaa omien liiketoimintaprosessien tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Polttoainemarkkinassa ei odoteta merkittävää kasvua kiinteillä polttoaineilla tapahtuvan sähkön erillistuotannon jäädessä alhaiseksi. 

Kekkilä-BVB-konserni panostaa tulevalla tilikaudella tuotevalikoiman kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kannattavaan kasvattamiseen ammattiviljely-, kuluttaja- ja viherrakentamisen liiketoiminnoissa. 

Vapo jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Vapo Carbons -liiketoiminnassa sekä jatkaa seuraavien uusien liiketoiminta-avausten tutkimustyötä Vapo Refinery -liiketoiminta-alueella. Vapo Carbonsin ensimmäisen teknisten hiilten tuotantoon soveltuvan tehtaan rakennustyö etenee suunnitellusti Ilomantsissa. Uudet liiketoiminnat eivät kuitenkaan vielä tuota liikevaihtoa tällä lyhyellä tilikaudella. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esiintyvät luvut ovat tilintarkastettuja.

Lisätietoa:

– Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 0400 726 727
– Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 040 801 9191
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723