Hyppää sisältöön

Veronkorotus leikkasi turpeen kysyntää ennakoituakin enemmän

Vapo Oy tilinpäätös (jatkettu 16 kk) 1.1.2013-30.4.2014 

Tammi-huhtikuu

 • Konsernin liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 230,7 milj. euroa (251,2 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2013).
 • Käyttökate (EBITDA) 32,1 milj. euroa, 13,9 prosenttia liikevaihdosta (36,6 milj. euroa, 14,6 %).
 • Liiketulos oli 18,4 milj. euroa, 8,0 prosenttia liikevaihdosta (24,3 milj. euroa, 9,7 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -7,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 57,1 milj. euroa (49,1 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 17,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
 • Nettoinvestoinnit olivat 6,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa).
 • Energiaturvetta toimitettiin 4,9 TWh (5,5 TWh). 

Tammikuu 2013 – huhtikuu 2014

 • Konsernin liikevaihto tilikaudelta 1.1.2013-30.4.2014 oli 847,4 milj. euroa (652,9 milj. 1.1.-31.12.2012).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 110,9 milj. euroa, 13,1 prosenttia liikevaihdosta (52,2 milj. euroa, 7,5 %).
 • Liiketulos oli 50,1 milj. euroa, 5,9 prosenttia liikevaihdosta (9,2 milj. euroa, 1,4 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -9,7 milj. euroa (15,3 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 3,9 prosenttia (1,4 %).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 54,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 65,0 milj. euroa, suhde poistoihin 1,2 (48,0 milj. euroa, 1,1).
 • Nettoinvestoinnit olivat 29,1 milj. euroa, suhde poistoihin 0,5 (26,9 milj. euroa, 0,6).
 • Omavaraisuusaste 30.4.2014 oli 39,4 prosenttia (36,9 %).
 • Korolliset nettovelat 30.4.2014 olivat 329,0 milj. euroa (355,9 milj. euroa).
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) 30.4.2014 oli 4,4 (6,8).
 • Energiaturvetta toimitettiin 15,9 TWh (14,8 TWh).

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny: Yhtiön vakavaraisuus on vahvistunut ja turvetuotannon vastuullisuustoimenpiteet ovat tehonneet

Vapon Oy:n tilikausi muutettiin perinteisestä kalenterivuodesta siten, että jatkossa tilikausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4. Tilikauden muutos tehtiin siksi, että konsernin tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät eli turvetuotantokausi ja sitä seuraava lämmityskausi saadaan sovitettua samalle tilikaudelle. Tässä katsauksessa raportoidaan jatketun tilikauden 1.1.2013-30.4.2014 luvut ja vertailulukuina esitellään edellisen vahvistetun tilikauden 1.1.2012-31.12.2012 luvut.

Olemme määrätietoisesti vahvistaneet tasettamme luopumalla avainliiketoimintaan kuulumattomista omistuksista, tehostamalla pääoman kiertoa ja parantamalla operatiivista kannattavuutta. Jatkamme investointeja vesienkäsittelyyn ja kestävään turvetuotantoon turvataksemme toiminnan jatkuvuuden. Tavoittelemme yli 7 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa ennen veroja (pre-tax ROIC). Päättyneen tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 prosenttia (1,4 %).

Vapo Oy:n liiketoiminta-alueista kaikki muut paitsi Turvetuotteet paransivat sekä absoluuttista että suhteellista kannattavuuttaan. Kaikki konsernin liiketoiminnat olivat voitollisia tilikauden viimeisellä tertiaalilla.

Konsernin liikevaihto oli jatketulta tilikaudelta 847,4 milj. euroa (652,9 milj. euroa 1.1.-31.12.2012) ja liikevoitto oli 50,1 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Merkittävimmät liiketoiminta-alueiden volyymeihin ja kannattavuuteen vaikuttaneet muutokset tapahtuivat Turvetuotteet- ja Vapo Timber Oy -liiketoiminta-alueilla.

Kesä 2013 oli turvetuotannossa laadultaan ja määrältään hyvä. Energiaturpeen kysyntä jäi tilikaudelta kuitenkin poikkeuksellisen alhaiseksi. Huolimatta neljä kuukautta pidemmästä raportointijaksosta, energiaturpeen myynti jäi samalle tasolle kuin lyhemmällä vertailujaksolla. Tilikauden päättyessä Vapolla oli varastossa myymätöntä energiaturvetta yli 7 terawattitunnin verran. Merkittävin syy tähän oli vuoden 2013 alusta voimakkaasti noussut turpeen energiavero, mistä johtuen kivihiili oli rannikolla ja monin paikoin sisämaassakin turvetta kilpailukykyisempi polttoaine erityisesti sähköntuotannossa ja osittain myös lämmön ja sähkön yhteistuotannossa.

Kulunut talvi oli poikkeuksellisen lämmin, mikä laski selvästi lämmön kysyntää ja piti myös osaltaan sähkön markkinahinnat alhaisina.

Sahatavaramarkkinoilla Suomen kysyntä pysyi edelleen laimeana, mutta sahatavaran vienti piristyi selvästi vuoden 2013 lopusta alkaen, mikä nosti myös Vapo Timber Oy:n volyymeja ja paransi kannattavuutta.

Toteutimme kuluneella tilikaudella kaksi merkittävää yritysjärjestelyä, joiden perusteluna olivat niiden mahdollistamat toiminnalliset synergiat. Vapo Timber Oy myi tammikuussa 2014 Hankasalmen sahan Versowood Oy:lle. Kaupan jälkeen Vapo Timber Oy jatkaa Lieksan ja Nurmeksen sahojen toiminnan kehittämistä. Synergiat Hankasalmen ja Pohjois-Karjalan sahojen välillä eivät olleet riittävän suuria, kun taas Versowood arvioi saavuttavansa synergioita kaupan myötä. Ruotsissa Vapo ja Lantmännen-konserni yhdistivät pellettiliiketoimintansa. Uusi yhtiö on markkinajohtaja Ruotsin puupellettituotannossa. Yhteisyritykseen siirtyi tytäryhtiömme Neova AB:n pellettitoiminnot Ruotsissa ja Lantmännen Agroenergi AB:n vastaavat liiketoiminnot Ruotsissa ja Latviassa. Vapo-konsernin omistusosuus yhteisyrityksestä on 50 prosenttia. Yhdistyminen sai EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän toukokuussa 2014. Yhdistymisen tuomat synergiat edesauttavat kilpailukykyä Ruotsin markkinoilla.

Taseen vahvistuminen ja toiminnan tehostuminen näkyy erityisesti nettovelkojen suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA). Huolimatta siitä, että pääomaa on sitoutunut turvevarastoihin selkeästi vertailujaksoa enemmän ja siitä, että maksoimme 10 milj. euron osingon, omavaraisuutemme oli jakson lopussa 39,4 prosenttia (36,9 % 31.12.2012) ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen 4,4 (6,8).

Pidemmän tähtäyksen kannattavuudessa meillä on kaksi suurta haastetta. Mikäli kivihiilen hinta säilyy nykyisellä matalalla tasolla, on turpeen verotuskohtelua kevennettävä, jotta tämä kotimainen energiamuoto voi yhdessä puun kanssa kilpailla tuontipolttoaineiden kanssa. Kehysriihessä keväällä 2014 tehty päätös pidättäytyä tulevasta veronkorotuksesta ei riitä, vaan turpeen verotus on palautettava vuoden 2012 tasolle. Toinen alaan merkittävästi vaikuttava tekijä on luvitusta säätelevän lainsäädännön meneillään olevat uudistukset. Lainsäädännön tulee olla yksiselitteisen selkeä ja luvitusprosesseja sujuvoittava, jotta riittävä energiaomavaraisuus on mahdollista Suomessa jatkossa. Vapo on sitoutunut vastuulliseen turvetuotantoon investoimalla merkittävästi vesistöpäästöjen minimoimiseen. Uusilla tuotantoalueilla Vapo on sitoutunut vähentämään vesistökuormitusta verrattuna tilanteeseen ennen turvetuotannon aloitusta. 

Milj. eur

 

 

1-4/2014

1-4/2013

1/2013-4/2014

1-12/2012

1-12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

230,7

251,2

847,4

652,9

705,0

Liikevoitto (EBITA)

 

 

18,4

24,3

50,1

9,2

-44,3

% liikevaihdosta

 

 

8,0

9,7

5,9

1,4

-6,3

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

 

 

21,5

11,9

53,9

9,8

-6,9

% liikevaihdosta

 

 

9,3

4,7

6,4

1,5

-1,0

Tilikauden tulos

 

 

5,4

18,8

22,4

6,1

-41,5

 

 

 

 

 

 

 

 

  Käyttökate (EBITDA)

 

 

32,1

36,6

110,9

52,2

39,5

  +/- Käyttöpääoman muutos

 

 

18,4

8,7

-27,5

38,9

62,1

  – Nettoinvestoinnit

 

 

6,6

3,7

-29,1

-26,9

-81,2

Vapaa kassavirta ennen veroja

 

 

57,1

49,1

54,2

64,2

20,5

Bruttoinvestoinnit

 

 

17,8

4,2

65,0

48,0

94,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *)

 

 

 

 

3,9

1,4

-6,1

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *)

 

 

 

 

4,4

1,4

-0,9

Oman pääoman tuotto % *

 

 

 

 

1,2

2,1

-12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

 

 

786,9

801,7

862,8

Oma pääoma

 

 

 

 

298,6

288,5

279,3

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

329,0

355,9

416,7

Omavaraisuusaste %

 

 

 

 

39,4

36,9

33,3

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

 

 

4,4

6,8

10,5

Nettovelkaantumisaste %

 

 

 

 

110,3

123,4

145,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

 

 

1 091

1 154

1 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

 

 

 


Turvetuotteet 

Liiketoiminta-alue koostuu energia- ja ympäristöturveliiketoiminnoista ja käsittää Suomen, Ruotsin ja Baltian liiketoiminnat.

Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto jatketulla tilikaudella 1.1.2013-30.4.2014 oli 264,2 milj. euroa (220,5 milj. euroa 1.1.-31.12.2012). Kauden liiketulos oli 56,8 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 8,0 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 38,6 milj. euroa (25,4 milj. euroa). 

Energiaturpeen veronkorotus vuoden 2013 alussa 1,90 eurosta 4,90 euroon megawattitunnilta laski kysyntää lähes kolmanneksen. Energiaturpeen liikevaihto oli 235,5 milj. euroa (183,2 milj. euroa) ja liiketulos 52,1 milj. euroa (32,0 milj. euroa). Energiaturvetta toimitettiin yhteensä 15,9 TWh (14,8 TWh). Tästä Suomen toimitukset olivat 14,1 TWh (13,0 TWh), Ruotsin 1,4 TWh (1,3 TWh) ja Baltian 0,4 TWh (0,5 TWh). Energiaturpeen kysynnän laskusta antaa hyvän kuvan se, että raportoitu tilikausi pitää sisällään 1,5 lämmityskautta ja vertailukausi yhden lämmityskauden. 

Ympäristöturpeen liikevaihto oli 34,9 milj. euroa (37,2 milj. euroa) ja liiketulos oli 4,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa).

Edelliseen kauteen verrattuna kesän 2013 turvetuotanto onnistui kokonaisuutena hyvin, mikä paransi liiketulosta ja vaikean edelliskauden jälkeen hyvälaatuista energia- sekä ympäristöturvetta on tarjolla riittävästi. Tehdyt investoinnit kohdistuivat pääosin vesienkäsittelyjärjestelmien parantamiseen sekä tuotantoalueiden kunnostukseen ja tuotantokoneisiin.

 

Puupolttoaineet 

Liiketoiminta-alue koostuu metsäpolttoaineet- ja pellettiliiketoiminnoista Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Puolassa ja Tanskassa. 

Liiketoiminta-alueen liikevaihto jatketulla tilikaudella 1.1.2013-30.4.2014 oli 182,1 milj. euroa (165,4 milj. euroa 1.1.-31.12.2012). Kauden liiketulos oli 2,8 milj. euroa (-8,1 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia -0,4 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 1,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). 

Metsäpolttoaineiden ja sahateollisuuden sivutuotteiden liikevaihto oli 69,5 milj. euroa (65,2 milj. euroa) ja liiketulos 1,2 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Metsäpolttoaineita myytiin 3 359 GWh (3 183 GWh). Suomessa metsäpolttoaineita myytiin 2 911 GWh (2 222 GWh), Baltiassa ja Ruotsissa yhteensä 449 GWh (961 GWh). 

Pelletin liikevaihto oli 113,0 milj. euroa (100,2 milj. euroa) ja liiketulos 1,5 milj. euroa (-5,4 milj. euroa). Konsernin pellettitoimitukset olivat yhteensä 603 000 tonnia (560 000 tonnia). Markkina-alueittain Suomessa pellettejä myytiin tilikaudella 221 000 tonnia/1 060 GWh (146 000 tonnia/701 GWh) ja Ruotsissa 333 000 tonnia/1 600 GWh (230 000 tonnia/1 100 GWh). Puolassa pelletin myynti oli 13 000 tonnia (61 000 tonnia) ja Tanskassa 36 000 tonnia (123 000 tonnia). Turvepelletin tultua turveveron piiriin, sen kysyntä on romahtanut kotimaassa. 

Puupolttoaineiden kysyntä Suomessa kasvaa energiayhtiöiden siirtyessä käyttämään entistä enemmän uusiutuvia polttoaineita. Kysynnässä ja sen kasvussa on kuitenkin voimakkaita alueellisia eroja. Pohjoismaissa kuluttajasegmentti ei kasva, sen sijaan suurasiakassegmentissä ja teollisuuden lämmöntuotannossa on odotettavissa kasvua. 

Ruotsissa Lantmännen Agroenergi AB:n ja Vapon tytäryhtiö Neova AB:n pellettiliiketoiminnat siirtyivät yhteisesti omistettuun yhtiöön. Yhteisyritys aloitti toimintansa kesäkuussa 2014. 

Lämpö ja sähkö 

Liiketoiminta-alueella on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Päättyneellä tilikaudella lämpöliiketoiminta lopetettiin Puolassa. 

Liiketoiminta-alueen liikevaihto jatketulla tilikaudella 1.1.2013-30.4.2014 oli 143,9 milj. euroa (105,5 milj. euroa 1.1.-31.12.2012). Kauden liiketulos oli 9,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -2,5 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 15,1 milj. euroa (7,0 milj. euroa). 

Poikkeuksellisen lämmin talvi 2013-2014 vähensi lämmön ja höyryn kysyntää. Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä 2 292 GWh (1 795 GWh). Sähkön myynti oli 172 GWh (112 GWh). Suomessa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 1 676 GWh (1 293 GWh) ja sähköä myytiin 172 GWh (112 GWh). Ruotsissa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 579 GWh (475 GWh) ja Baltiassa 37 GWh (27 GWh). 

Liiketoiminta-alueen tuottamasta lämmöstä, höyrystä ja sähköstä 56 prosenttia (53 %) tuotettiin puupolttoaineilla, 33 prosenttia (32 %) turpeella ja 11 prosenttia (14 %) muilla polttoaineilla. Suomessa vuonna 2013 tapahtuneet turpeen veronkorotus sekä metsähakkeen tuotantotuen alentaminen nostivat kustannustasoa ja aiheuttivat nostopaineita lämmön ja höyryn hintoihin. Matalat sähkön hinnat heikensivät osaltaan kannattavuutta. 

Kekkilä-konserni 

Kekkilä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja yhtiöllä on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Norjassa. 

Kekkilä-konsernin liikevaihto jatketulla tilikaudella 1.1.2013-30.4.2014 oli 125,7 milj. euroa (proforma 92,1 milj. euroa 31.12.2012 ei tilintarkastettu). Kauden liiketulos oli 1,8 milj. euroa (proforma 3,8 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -1,7 milj. euroa (proforma 3,9 milj. euroa). Vertailuvuoden 2012 tulos sisältää Eurajoen kasvuturvetehtaan tulipalosta johtuvan 2,6 milj. euron vakuutuskorvauksen ja 0,4 milj. euron korotuksen soiden jälkikäyttövaraukseen. Kekkilä-konsernin muodostaminen synnytti kohdistettua liikearvoa ja liikearvon poistot heikentävät tilikauden tulosta 1,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,3 milj. euroa (28,9 milj. euroa). 

Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 65,1 milj. euroa (43,7 milj. euroa), Ammattiviljelijäliiketoiminnan liikevaihto oli 35,9 milj. euroa (26,2 milj. euroa), Viherrakentamisliiketoiminnan liikevaihto oli 15,1 milj. euroa (12,9 milj. euroa) ja Ympäristöhuoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 7,8 milj. euroa (8,1 milj. euroa). 

Pidennettyyn tilikauteen sisältyy kaksi kuluttajaliiketoiminnan myyntisesonkia, mikä nostaa suhteellista liikevaihtoa ja liiketulosta verrattuna 12 kuukauden tilikauteen. Vuoden 2013 puutarhakaupan sesonki kuluttajamarkkinoilla oli poikkeuksellisen lyhyt ja vaikutti liikevaihtoon alentavasti. Keväällä 2014 sesonki ajoittui poikkeuksellisen aikaiseen, minkä johdosta osa normaalisti toukokuussa toteutuvasta liikevaihdosta toteutui jo maalis-huhtikuussa. 

Turveraaka-aineen hinnat olivat tilikauden alussa poikkeuksellisen korkealla tasolla johtuen edellisen kesän 2012 heikosta turvetuotantotilanteesta. Kesän 2013 turvetuotanto onnistui paremmin, mikä on osaltaan tasoittanut edellisen kauden aiheuttamaa tuotekustannusten nousua. Norjan kuluttajamarkkinoilla kannattavuutta heikentää valmiiden tuotteidensekä turveraaka-aineen tuonti Ruotsista ja Virosta. 

Vapo Timber Oy 

Vapo Timber Oy:n liiketoiminta pitää sisällään Kevätniemen ja Nurmeksen sahat yhtiön myytyä Hankasalmen sahayksikön liiketoiminnan ja käyttö- ja vaihto-omaisuuden Versowood Oy:lle 1.1.2014. Hankasalmen sahan henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

Vapo Timber Oy:n liikevaihto jatketulla tilikaudella 1.1.2013-30.4.2014 oli 179,7 milj. euroa (112,5 milj. euroa 1.1.-31.12.2012). Kauden liiketulos oli -5,2 milj. euroa (-10,9 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 3,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa). 

Sahatavaraa toimitettiin tammikuun 2013 – huhtikuun 2014 välisenä aikana 733 000 kuutiometriä (491 000 m3). 

Suomessa sahatavaran kysyntä on edelleen alhaisella tasolla, mutta Euroopan rakentamisaktiviteetin elpyminen ja Pohjois-Afrikan markkinoiden vakaana jatkunut kysyntä ennakoi sahausliiketoiminnan tuloksen paranemista. Tämä edellyttää kuitenkin raaka-ainehuollon häiriötöntä jatkumista sekä kotimaisen puun että Venäjän tuontipuun osalta. 

Muut toiminnot 

Konsernihallinnon ja muiden liiketoimintojen vaikutus jatketun tilikauden liiketulokseen 1.1.2013-30.4.2014 oli -17,0 milj. euroa (-6,7 milj. euroa 1.1.-31.12.2012). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -7,0 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). 

EU:n ilmasto- ja energiastrategiatavoitteet eivät sisältäneet tavoitteita uusiutuville liikennepolttoaineille. Tästä syystä Vapo Oy:n hallitus päätti helmikuussa 2014 keskeyttää Kemin biodieselhankkeen valmistelun. Forest BtL Oy:n vaikutus tilikauden tulokseen oli -5,5 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). 

Mustankorkea Oy:n liikevaihto jatketulla tilikaudella 1.1.2013-30.4.2014 oli 13,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa 1.1.-31.12.2012) ja liiketulos 2,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa). 

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Milj. euroa

1-4/2014

1-4/2013

Muutos %

1/2013 – 4/2014

1-12/2012

Muutos %

Turvetuotteet

77,7

89,0

-12,7

264,2

220,5

19,8

Energiaturve

75,2

80,7

-6,8

235,5

183,2

28,5

Ympäristöturve

8,7

8,3

4,7

34,9

37,2

-6,3

Puupolttoaineet

47,9

62,9

-23,9

182,1

165,4

10,1

Metsäpolttoaineet

18,6

21,5

-13,2

69,5

65,2

6,5

Pelletti

29,3

41,7

-29,8

113,0

100,2

12,8

Lämpö ja sähkö

42,5

48,5

-12,3

143,9

105,5

36,4

Kekkilä-konserni

35,7

30,0

19,2

125,7

92,1

36,5

Vapo Timber Oy

40,6

38,3

6,0

179,7

112,5

59,7

Muut

2,8

2,8

-0,3

13,4

9,8

36,1

Forest BtL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mustankorkea

2,8

2,8

-0,3

13,4

9,8

36,1

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-16,6

-20,3

18,1

-61,6

-52,9

-16,3

Yhteensä

230,7

251,2

-8,2

847,4

652,9

29,8

 Segmentin liikevaihto sisältää sisäisen myynnin toiselle segmentille. 

Liiketulos segmenteittäin 

Milj. euroa

1-4/2014

1-4/2013

Muutos %

1/2013 – 4/2014

1-12/2012

Muutos %

Turvetuotteet

16,7

20,8

-19,7

56,8

32,4

23,9

Energiaturve

16,1

19,7

-18,6

52,1

32,0

12,5

Ympäristöturve

0,6

1,0

-40,8

4,7

3,7

10,9

Puupolttoaineet

2,8

0,7

306,3

2,8

-8,1

99,4

Metsäpolttoaineet

1,5

0,2

544,3

1,2

-2,7

90,7

Pelletti

1,3

0,5

184,9

1,5

-5,4

103,8

Lämpö ja sähkö

4,7

7,0

-33,2

9,3

-0,6

907,2

Kekkilä-konserni

1,7

0,8

96,0

1,8

3,8

-97,9

Vapo Timber Oy

0,6

-3,1

118,8

-5,2

-10,9

47,2

Muut

-8,2

-3,1

-169,3

-17,0

-6,7

-29,4

Forest BtL

-4,1

-0,5

-702,1

-5,5

-0,6

-119,6

Mustankorkea

0,7

0,2

227,8

2,9

2,1

7,0

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

-4,8

-2,8

-74,8

-14,4

-8,2

-16,8

Eliminoinnit

0,2

1,1

-82,9

1,6

-0,8

286,5

Yhteensä

18,4

24,3

-24,3

50,1

9,2

246,0

Segmentin liiketuloslaskennassa konsernin sisäiset liiketapahtumat on arvostettu markkinahintaisina. 

Kassavirta, investoinnit ja rahoitus

Vapaa kassavirta ennen veroja oli 54,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 110,9 milj. euroa (52,2 milj. euroa), käyttöpääoma lisääntyi pienentäen kassavirtaa 27,5 milj. eurolla (2012 käyttöpääoma pieneni 38,9 milj. euroa). Nettoinvestoinnit olivat 29,1 milj. euroa (26,9 milj. euroa). 

Päättyneen tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 65,0 milj. euroa eli 120 prosenttia poistojen määrästä (48,0 milj. euroa 114 %). Vuoden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat turvetuotannon vesistöpäästöjen vähentämiseen. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen osuus oli 38,6 milj. euroa, Puupolttoaineet -liiketoiminta-alueen 1,3 milj. euroa, Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen 15,1 milj. euroa, Vapo Timber Oy:n 3,2 ja Kekkilä-konsernin 6,3 milj. euroa. Konsernin muut investoinnit olivat 3,7 milj. euroa. 

Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 329,0 milj. euroa (355,9 milj. euroa). Korolliset nettovelat sisältävät Vapon tytäryhtiön liikkeeseen laskeman 5 milj. euron vaihtovelkakirjalainan. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/EBITDA) 30.4.2014 oli 4,4 (6,8  31.12.2012). Lyhytaikainen korollinen velka oli 92,0 milj. euroa (124,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 39,4 prosenttia (36,9 % 31.12.2012) ja nettovelkaantumisaste 110,3 prosenttia (123,4 %). Konsernin taseen loppusumma oli 786,9 milj. euroa (801,7 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät olivat -17,2 milj. euroa (-6,4 milj. euroa). Nettorahoituserät olivat 2,0 prosenttia liikevaihdosta (1,0 %). 

Muutokset organisaatiossa 

Tilikauden alussa 2013 astui voimaan uusi toimintamalli. Uuden organisaation myötä Vapo Oy:ssä on kolme liiketoiminta-aluetta: Vapo Turvetuotteet, jota johtaa Pasi Koivisto, Vapo Puupolttoaineet, jota johtaa Juhani Ylä-Sahra ja Vapo Lämpö ja sähkö, jota johtaa Markus Hassinen. 

Jyrki Vainionpää nimitettiin Vapo Oy:n operatiiviseksi johtajaksi 1.4.2014 lähtien. Hän vastaa Vapo Oy:n alueorganisaatiosta. Vainionpää on myös Vapo Oy:n johtoryhmän jäsen. Vainionpää työskenteli tätä ennen Vapo Oy:n talousjohtajana. 

Suvi Kupiainen nimitettiin Vapo Oy:n talousjohtajaksi 1.4.2014 lähtien ja hän on myös Vapon Oy:n johtoryhmän jäsen. Kupiainen siirtyi tehtävään Vapo Timber Oy:n palveluksesta. 

Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt 

Vapo Oy:n hallitus päätti helmikuussa 2014 jäädyttää Kemin biodieselhankkeen ja Forest BtL Oy:n operatiivinen toiminta on keskeytetty. 

Helmikuussa 2014 esitetyn Neova AB:n puupellettiliiketoiminnan ja Ruotsissa sekä Latviassa toimivan Lantmännen Agroenergi AB:n yhdistäminen sai EU-kilpailuvinomaisten hyväksynnän toukokuussa 2014. Yhtiö aloitti toimintansa kesäkuun 2014 alussa. Jatkossa yhteisyrityksen tulos yhdistellään Vapon tilinpäätöksen osakkuusyhtiönä. 

Vapo Timber Oy myi Hankasalmen sahan Versowood Oy:lle tammikuussa 2014. 

Vapo Oy myi latvialaisen tytäryhtiönsä Seda AS:n belgialais-hollantilaiselle Kalloveen BVBA:lle marraskuussa 2013. Seda AS on Latvian suurimpia kasvuturpeen tuottajia. 

Norjassa Hasselfors Garden AS hankki 17.10.2013 tehdyllä sopimuksella turvetuotanto-oikeuksia omistavan kommandiittiyhtiö Høstekompaniet DA:n. Hasselfors Garden AS osti yhtiöstä 99 prosenttia ja Andøytorv AS 1 prosentin. Ostetulla yhtiöllä on turvetuotanto-oikeudet 22 hehtaarin alueisiin. 

Konsernin ruotsalainen tytäryhtiö Neova AB hankki omistukseensa turvetuotanto-oikeuksia omistavan Brostorpsmossen AB:n 3.10.2013. Ostetulla yhtiöllä on turvetuotanto-oikeudet 225 hehtaarin alueisiin. 

Vapo Oy yhtiöitti 1.3.2013 Salon voimalaitoksen Salon Energiatuotanto Oy:ksi. 

Vapo Oy sopi Mustankorkea Oy:n myynnistä Jyväskylän kaupungille toukokuussa 2012. Konsernitaseessa Mustankorkea Oy:n ulkoiset varat ja velat on IFRS:n mukaisesti erotettu myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi. Kaupasta on valitettu, eikä sitä ole saatettu vielä päätökseen. 

Konsernin strategisten linjausten mukaisesti Vapo Oy on päättänyt vetäytyä Puolan markkinoilta ja asettanut tytäryhtiö Vapo SP zo.o.:n selvitystilaan tammikuussa 2014. 

Tilikauden muutos 

Yhtiökokous hyväksyi lokakuussa esityksen tilikauden muuttamisesta sekä kuluvan tilikauden jatkamisesta 16 kuukauden mittaiseksi päättymään 30.4.2014. Tilikausi muuttuu nykyisestä kalenterivuodesta ajankohtaan 1.5.-30.4. ja lisäksi siirrytään kvartaaliraportoinnista tertiaaliraportointiin. Tilikauden muutoksen ansiosta ydinliiketoimintojen tuotanto, tuotannon kustannukset sekä myytävien tuotteiden ja palveluiden tuotot kohdistuvat samaan tilikauteen, mikä selkeyttää toiminnan operatiivista ja taloudellista ohjausta. 

Jatkossa tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes alkaa 1.5. ja päättyy 31.8. Tälle ajanjaksolle sijoittuu turvetuotanto sekä valmistautuminen lämmityskauteen. Toinen vuosikolmannes (1.9.-31.12.) ja kolmas vuosikolmannes (1.1.-30.4.) kattavat lämmityskauden. Tämä tilikauden muutos ja tertiaaliraportointi tukevat liiketoimintojen kausivaihteluita.

Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu 

Vapon liiketoiminta-alueista Turvetuotteiden sekä Lämmön ja sähkön myyntimäärät ovat voimakkaasti vuodenaikojen lämpötiloista riippuvia. Sään vaihtelut vaikuttavat myös merkittävästi Kekkilä-konsernin kuluttajaliiketoimintaan kuluttajasektorilla. Tämä tuo toimintaan myynnin kausivaihtelua. 

Tilikauden lämmin sää ja sähkön alhainen hinta ovat vaikuttaneet kaukolämmön, energiaturpeen ja sähkön kysyntään heikentävästi. Kekkilä-konsernin tulosta parantaa kahden kuluttajaliiketoiminnan myyntisesongin ajoittuminen samalle tilikaudelle. 

Turvetuotanto on käynnistynyt ennätysaikaisin huhtikuussa hyvien säiden johdosta. 

Henkilöstö  

Vapo-konsernin palveluksessa 30.4.2014 oli 1 091 henkilöä (1 154 henkilöä 31.12.2012). Vapo Oy myi Seinäjoen Haukinevalla sijaitsevan laitevalmistusyksikön tamperelaiselle Peatmax Oy:lle lokakuussa 2013 ja yksikön 15 työntekijästä 13 siirtyi Peatmax Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Tammikuussa 2014 Vapo Oy myi Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahan Versowood Oy:lle ja sahan 89 henkilöä siirtyi uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

Konsernin YT-neuvottelukunta kokoontui tilikauden 1.1.2013-30.4.2014 aikana 3 kertaa ja yhtiökohtaiset YT-neuvottelukunnat kokoontuivat kukin 2 kertaa tilikauden aikana. Hallintoneuvosto, jossa henkilöstöllä on kolme edustajaa, kokoontui 5 kertaa tilikauden aikana. 

 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2013 -30.4.2014 

Lisätietoja:

Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
Suvi Kupiainen, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5516
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608