Hyppää sisältöön

Yli 90 % kansanedustajista kannattaa vastuullista turvetuotantoa

Turpeen selkeinä vahvuuksina nähdään sen kotimaisuus, työllisyysvaikutukset ja edullinen hinta. Vastanneista selkeä enemmistö (85 %) arvioi turvetuotannon työllisyysvaikutukset Suomessa merkittäviksi. Kaikki kyselyyn vastanneet edustajat nostavat turpeen eduksi sen kotimaisuuden verrattuna fossiilisiin energialähteisiin. Noin kolme neljästä edustajasta pitääkin energian tuotannossa käytettävän polttoaineen kotimaisuutta erittäin tärkeänä.

Lisäksi selkeä enemmistö (84 %) vastanneista pitää turpeen vahvuutena sen edullista hintaa. Turvetta pidetään kolmanneksi edullisimpana energiantuotannon lähteenä vesivoiman ja puun ohella. Turpeen edullisuus nousee merkittäväksi tekijäksi energianlähteitä arvioitaessa, sillä kolme neljästä kyselyyn vastanneesta edustajasta pitää energian hintaa erittäin tärkeänä Suomen kilpailukyvylle. Turpeen tuotannon vähenemisen sen sijaan uskotaan nostavan energian hintaa. Näin uskoo neljä viidestä kyselyyn vastanneesta edustajasta.

Turpeen vahvuudet, kotimaisuus, työllisyysvaikutukset ja hinta, näyttävät olevan juuri niitä asioita, joita edustajat pitävät tärkeimpinä kriteereinä energianhankinnassa.

Yli 90 % kansanedustajista puoltaa vastuullista turvetuotantoa

Enemmän mielipiteitä jakaa turvetuotannon ympäristövaikutukset. Hieman alle puolet edustajista kokee ympäristövaikutukset turpeen heikkoutena. Heikkoutena ympäristövaikutuksia pitävät erityisesti hallituspuolueiden edustajat.

Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta edustajasta kannattaa turvetuotantoa, kun se toteutetaan nykyisen lainsäädännön vaatimalla tavalla. Jos turvetuotanto toteutetaan tulevaisuudessa vain luontoarvonsa menettäneillä turvemailla ja tuotannon vesistövaikutukset minimoidaan ja mittauksia tehostetaan, niin kannattajien määrä nousee jo yli 90 prosenttiin.

Kyselyn avoimissa kommenteissa turve energianlähteenä saa kansanedustajilta vahvan tuen. Kuitenkin ympäristöasioihin toivotaan keskityttävän entistäkin enemmän.

– Turpeen polton päästöjen minimoimiseen on panostettava. Puhdistuslaitteiden kehittämistyöhön on saatava lisää rahaa, jotta palamiskaasut saadaan puhtaiksi. Siinä olisi myös pohjaa uudelle vientituotteelle; mittojen mukaan räätälöidyt puhdistuslaitteistot sekä teollisuuden, lämpövoimaloiden että voimaloiden ja lämpökeskusten käyttöön, eräs kansanedustaja ehdottaa.

Puu ykkösvaihtoehto turpeen korvaajana

Jos turvetta pitäisi korvata jollain muulla energialähteellä, kansanedustajat nostavat ykkösvaihtoehdoksi puun. Näin ajattelee 70 prosenttia vastanneista edustajista. Seuraavaksi parhaimpina vaihtoehtoina nähdään ydinenergia ja vesivoima, mutta näitä kannattaa vain alle puolet edustajista.

Turpeen saatavuus ja käyttö herättää kansanedustajissa huolta. Varsinkin korvaavat energianlähteet mietityttävät.

– Meidän (suomalaisten) ongelmamme on se, että turvetuotantoalueita on liian vähän. Jos/kun tulee sateinen kesä, niin soilta ei pystytä keräämään turvetta riittävästi harvoina poutapäivinä. Turve loppuu jo alkutalvesta, ja joudumme tuomaan kivihiiltä ja öljyä. Se on pahin mahdollinen vaihtoehto, kyselyyn vastannut kansanedustaja sanoo.

Lisätietoja:
Ahti Martikainen, Vapo Oy, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, p. 040 680 4723

 

Tutkimuksen on toteuttanut Sales Questor Oy Vapo Oy:n toimeksiannosta. Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä ja puhelinhaastatteluna 19.11.–5.12.2012. Kyselyyn vastasi 63 kansanedustajaa. 34 edustajaa kieltäytyi vastaamasta kyselyyn. Vastaajaryhmän jakauma vastaa melko hyvin eduskunnan puoluejakaumaa. Tutkimusraportti liitteenä.