Hyppää sisältöön

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Soidensuojelu etenee kompromissiratkaisulla

Ympäristöministeriön tiedote 5.12.2014

Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu etenee kompromissiratkaisulla, ilmoittaa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

”Suomen arvokkaimmat suot on tärkeä saada suojelun piiriin, mutta keinoista on ollut ristiriitaisia näkemyksiä, kuten keskiviikkona järjestetty Suopäivä osoitti. Pyrin rakentamaan kompromissin, jossa kuuluu eri osapuolten ääni ja joka lisää luonnonsuojeluohjelman valmistelun avoimuutta”, Grahn-Laasonen sanoo.

Ympäristöministeri laajentaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti soidensuojelun täydennysohjelman valmistelua ottamalla mukaan myös vapaaehtoisia suojelukeinoja. Maanomistajien kuuleminen käynnistyy ennakkokyselyllä.

”Soidensuojelu etenee välittömästi siten, että aloitamme neuvottelut arvokkaiden valtion suomaiden siirrosta suojelutarkoituksiin. Lisäksi pyrimme neuvottelemaan paljon maata omistavien yritysten, kuten metsäyhtiöiden, kanssa arvokkaiden suoalueiden saamiseksi suojelun piiriin. Puustoisten soiden suojelua tehostetaan lisäksi METSO:n (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) kautta. ELY-keskukset saavat tästä ohjeet”, Grahn-Laasonen sanoo.

Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteleva työryhmä saa tehtäväksi selvittää loppuun luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävät suot. Lisäksi sen toimeksiantoa laajennetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kattamaan myös vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukeinojen vaihtoehtoiset mallit. Työssä tulee ottaa huomioon valtiontalouden kehyksissä soidensuojeluun varatut määrärahat. Työryhmän toimikautta jatketaan 30.9.2015 saakka.

”Maanomistajien kuuleminen alkaa kyselyllä suojeluhalukkuudesta ja ohjelman toteuttamisen keinoista. Tämän palautteen perusteella voidaan harkita vaihtoehtoja, joiden mukaan esimerkiksi luontoarvoiltaan kaikkein arvokkaimmat, useiden omistajien suot suojellaan lakisääteisellä ohjelmalla ja lisäksi rinnalle tulee kokonaan vapaaehtoinen kokonaisuus. Tällainen kompromissi nousi esiin useissa ehdotuksissa, joita saimme keskiviikkona järjestetyssä Suopäivässä ja sen jälkeen”, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasonen pitää tärkeänä, että myös tulevat hallitukset sitoutuvat soidensuojeluohjelman eteenpäin viemiseen.

”Olen tämän suhteen luottavainen, sillä olen keskustellut kaikkien eduskuntaryhmien kanssa soidensuojelun toteuttamisesta ja soidensuojelun tarve tunnustetaan eduskunnassa laajasti. Keskusteluissa ryhmien kanssa vapaaehtoisuuden periaate tuli vahvasti esille, joten uskon, että kompromissimallilla voimme luoda hyvän perustan vuosia kestävän suojeluohjelman hyväksyttävyydelle”, Grahn-Laasonen sanoo.

Soita on suojeltu Suomessa n. 13 % koko maan suoalasta painottuen Pohjois-Suomeen. Etelä-Suomessa soidensuojelutilanne on selvästi heikompi. Tällä hallituskaudella soita on suojeltu yhteensä vajaa 7 000 hehtaaria METSO-ohjelman, vanhojen suojeluohjelmien ja kaavatoteutuksen kautta.

Lisätietoja

Ministerin erityisavustaja Aino Salo, ympäristöministeriö, p. 050 306 9599, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

http://www.ymparistoministerio.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistoministeri_Sanni_GrahnLaasonen_S(32198)