Hyppää sisältöön

Kertaluonteiset erät heikensivät tilikauden tulosta – Vapo-konsernin tilinpäätös 1.5.2015-30.4.2016

Tilikausi lukuina:

 • Konsernin liikevaihto tilikaudelta 1.5.2015-30.4.2016 oli 459,8 (486,9  1.5.2014-30.4.2015) milj. euroa.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 43,1 (74,7) milj. euroa, 9,4 (15,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 8,6 (36,9) milj. euroa, 1,9 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos sisältää kertaluonteisia kustannuksia 8,9 milj. euroa (tuottoja 2,5 milj. euroa).
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ilman kertaeriä ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta oli 19,4 (29,5) milj. euroa.
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 1,2 (5,4) prosenttia.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 60,7 (-25,1) milj. euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 38,5 (88,4) milj. euroa, suhde poistoihin 1,1 (2,3).
 • Nettoinvestoinnit olivat 21,9 (67,1) milj. euroa, suhde poistoihin 0,6 (1,7).
 • Omavaraisuusaste 30.4.2016 oli 37,6 (37,8) prosenttia.
 • Korolliset nettovelat 30.4.2016 olivat 366,6 (393,1) milj. euroa.
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) 30.4.2016 oli 8,5 (5,3).
 • Energiaturvetta toimitettiin 10,4 TWh (10,5 TWh).

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny päättyneestä tilivuodesta: kertaluonteiset erät heikensivät tilikauden tulosta

Vapo-konsernin tilikauden tulos painui tappiolliseksi, mikä oli pettymys. Turvetuotanto jäi kesällä 2015 selvästi normaalivuotta alhaisemmaksi ja lämmityskausi 2015-2016 oli Suomessa selvästi pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi. Nämä kaksi tekijää leikkasivat konsernin tuloksesta yli 10 miljoonaa euroa. Kuluneen tilikauden aikana Vapo Oy toteutti kaksi merkittävää rakennejärjestelyä. Yhtiö myi tammikuussa 2016 ydinliiketoimintaansa kuulumattoman Vapo Timber Oy:n ja toteutti talven aikana suuren toimintamalliuudistuksen, jossa Vapo Oy:n energia-arvoketjun toiminta ja ohjaus uudistettiin vastaamaan nykyistä energiaturpeen kysyntää. Uudistuksen keskeisenä ajurina oli yhtiön kilpailukyvyn parantaminen luomalla organisaatioon laaja-alaisempia ja joustavampia rooleja tilanteessa, jossa lauhdesähkön tuotannossa ei juurikaan käytetä turvetta. Sahausliiketoiminnan myynti ja toimintamalliuudistuksen kertaluontoiset kustannukset heikensivät liikevoittoa yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. 

Heikon liiketuloksen vastapainona yhtiön vapaa kassavirta (ennen veroja ja rahoituskuluja) oli erinomainen, mikä mahdollisti ennakoitua suuremman velkojen takaisinmaksun. 

Tulevaan tilikauteen Vapo Oy lähtee selkeästi kustannustehokkaampana energiayhtiönä. Yhtiön strategiana on siirtää painopistettä pelkästä polttoaineiden ja lämmön myynnistä kohti laajempia energiaratkaisuja ja uusia digitaalisia lisäarvopalveluita. Esimerkkinä tästä on Vantaan Tikkurilaan valmistunut käyttökeskus, josta tällä hetkellä ajetaan jo yli kymmentä omaa ja asiakkaiden voima- ja lämpölaitosta sekä lukuisia kaukolämpöverkkoja. 

Yhtiön uusien liiketoimintojen kehitysyksikön, Vapo Venturesin, toiminta on kehittynyt positiivisesti päättyneellä tilikaudella. Tilikauden lopussa Vapo Clean Waters Oy aloitti toimintansa, kun ensimmäinen start-up -hanke yhtiöitettiin. Lisäksi turvekuiduista ja muista luonnonkuiduista uutta liiketoimintaa luova Vapo Fibers aloitti toimintansa toukokuun alussa. Näiden uusien liiketoiminta-alkujen tavoitteena on luoda Vapon osaamiseen ja mittaviin turveresursseihin perustuvaa uutta teollista liiketoimintaa varsin nopealla aikataululla. Yhtiön tavoitteena on saada turvekuidun ensimmäiset kaupalliset sovellukset markkinoille vielä alkaneen tilikauden aikana. 

Toimintaympäristön kannalta positiivista oli se, että jo edellisen hallituksen linjaama turveveron alennus ja energiapuun tuen nosto toteutuivat kevään 2016 aikana. Tämä luo kaivattua jatkuvuutta kotimaisia polttoaineita käyttävien asiakkaiden tulevaisuuden suunnitteluun. 

Sen sijaan merkittävä huoli suomalaisille suurille biopolttoaineita käyttäville polttolaitoksille (yli 50 MW) on kaavaillut uudet hiukkaspäästörajat. Vielä luonnosvaiheessa oleva teollisuuspäästödirektiivin mukainen suurten polttolaitosten LCP Bref -dokumentti (Large Combustion Plant Best Available Technique Reference Document) esittää, että biomassan ja turpeen poltossa muodostuvien päästöjen raja-arvot tiukentuvat oleellisesti. Kansallisten polttoaineiden käyttöä edistetään EU-tasolla ja hiiltä tuottavat valtiot ovat saamassa lievemmät päästörajat omalle kotimaiselle ruskohiilelleen, kun taas Suomi, Irlanti ja Ruotsi eivät saisi lievennyksiä päästörajoihin kotimaiselle turpeelle. Suomen kansakunnalle tulee kalliiksi joutua ajopuuksi LCP BREF -säännöstössä tai -linjauksissa koskien seuraavaa päästökauppakautta tai puun energiakäytön kestävyyskriteerejä. On tärkeää, että Suomi onnistuu näissä tärkeissä energia-alan edunvalvontahankkeissa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

MEUR

1-4/2016

1-4/2015

5/2015-4/2016

5/2014-4/2015

1/2013-4/2014

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

182,6

195,1

459,8

486,9

847,4

Liikevoitto (EBIT)

18,1

26,0

8,6

36,9

50,1

% liikevaihdosta

9,9

13,3

1,9

7,6

5,9

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

12,8

26,8

9,4

37,6

53,9

% liikevaihdosta

7,0

13,8

2,1

7,7

6,4

Tilikauden tulos

10,0

19,6

-4,4

19,8

22,4

 

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

20,7

35,5

43,1

74,7

110,9

+/- Käyttöpääoman muutos

31,5

0,7

39,6

-32,7

-27,5

   – Nettoinvestoinnit

-10,1

-31,1

-21,9

-67,1

-21,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

42,1

5,1

60,7

-25,1

61,9

Bruttoinvestoinnit

11,9

33,6

38,5

88,4

57,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

1,2

5,4

3,8

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

1,4

5,5

4,4

Oman pääoman tuotto % *

 

 

-1,5

6,6

1,3

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

795,0

838,2

786,9

Oma pääoma

 

 

288,2

304,4

305,2

Korolliset nettovelat

 

 

366,6

393,1

329,0

Omavaraisuusaste %

 

 

37,6

37,8

40,2

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

8,5

5,3

4,4

Nettovelkaantumisaste %

 

 

127,2

128,7

110,3

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

914

961

1091

 

 

 

 

 

 

*) Edelliset  12 kuukautta

 

 

 

 

 

 Tilikausi 1.1.2013-30.4.2014 16 kk            


Video – Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny

 

Lisätietoja:

Tomi Yli-Kyyny, CEO, Vapo Oy, puh. 050 1280
Suvi Kupiainen, CFO, Vapo Oy, puh. 040 821 1276
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723