Hyppää sisältöön

Limingan Pikku Nuoluanjärvestä vesilintukosteikko

Tervetuloa tutustumaan vesilintukosteikon perustamistöihin! Kosteikon perustamistöihin on mahdollisuus tutustua 14.-22.2.2013.

Voitte tulla tutustumaan kosteikonperustamistöihin, joita tehdään kaivinkoneella. Paikalla on toisinaan myös alueen suunnittelustavastaava Juha Siekkinen (Suomen riistakeskus,Kotiseutu-kosteikko Life). Kaivinkonetta ohjaa Jukka Tähtelä (PE-Forss Oy, Pulkkila). Toivomme, että huomioitte työturvallisuusasiat kaivinkoneen lähellä liikuttaessa. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä Juha Siekkiseen (p. 029 431 2404)

Pikku Nuoluanjärvi kuivui kymmeniä vuosia sitten

Turvetuotannon, peltoviljelyn ja metsänkasvatuksen tehostamisen vuoksi Pikku Nuoluanjärven ympäristöön kaivettiin ojia ja alueen läpi myös isohko kanava. Vähitellen järvi kuivui ja muuttui suomaiseksi alueeksi. Yksi naapurimaanomistajista muistaa nuoruudestaan, kuinka aikoinaan järvellä lainehti vesi. 

Kosteikko päätettiin palauttaa vesilinnuille 

Suomen metsäkeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen ja maanomistaja Vapon aloitteesta Pikku Nuoluanjärvelle oli kartoitettu sopiva kosteikon paikka. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life –hanke alkoi laatia suunnitelmaa yhdessä em. kanssa.

Tavoitteena on palauttaa Pikku Nuoluanjärvelle kosteikko, joka soveltuisi vesilintujen ja muidenkin kosteikoilla elävien lajien elinympäristöksi. Lisäksi toisena tärkeänä tavoitteena oli edistää alueen vesiensuojelua ohjaamalla yli 700 ha:n alueelta metsäojitusalueiden ojavesiä kosteikolle, jossa ne puhdistuisivat. 

Mitä tehdään? 

Huhtikuussa 2012 Vapo Oy:n omistamalla alueella tehtiin puuston hakkuun ja energiapuukorjuu. Osalta kosteikkoa poistettiin puusto, joka oli kasvanut sinne vuosikymmenten kuluessa. Sen sijaan osalle alueesta puuston poistoa ei tehty, vaan siellä jäljitellään majavakosteikkoa, jossa kuolleita ja osin eläviä puita jätetään veden peittämille paikoille.

Kaivinkonetyöt aloitettiin 4.2.2013. Aluksi on tehty penkereitä ns. pohjoiselle kosteikolle, joiden avulla vettä padotaan entisen järven alueelle ja toisaalta estetään veden pääsy vieressä oleville metsämaille. Alueelle tehdään kaksi vierekkäin olevaa kosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 9 hehtaaria.

Ke 13.2.2013 asennetaan molempien kosteikkojen vedensäätelylaitteistot. On mahdollista, että patolaitteiden asennustyöt jatkuvat myös to 14.2., jolloin on mahdollista tulla tutustumaan! 

Kaivutöiden aikana kuivuneen järven pohja muutetaan saarien ja kapeiden avovesiuomien mosaiikiksi, jossa on uutta elinympäristöä vesilinnuille ja muillekin kosteikkolinnuille sekä selkärangattomilla ja sammakkoeläimille. Matalat (20–50 cm syvyiset) ja hieman syvemmät vesialueet luovat hyvin monenlaisia pienelinympäristöjä kasveille, selkärangattomille ja niitä ravinnokseen käyttäville vesilinnuille ja kahlaajille. 

Kun kesällä 2013 vesi peittää kasvillisuusalueet, ruokamaat on katettu valmiiksi vesilinnuille ja niiden poikasille. Kaivinkoneen kuljettaja Jukka Tähtelän uurastuksen myötä alueella on seuraavan parin viikon ajan uutta nähtävää. Tässä vaiheessa voi todeta, että olemme saaneet erinomaisen taitavan ja ahkeran kuljettajan Pikku Nuoluanjärven rannalle! 

Miksi kosteikko vesilinnuille? 

Matalat vesialueet, joita ollaan nyt palauttamassa, tarjoavat elinympäristöä monenlaisille vesilinnuille. Puolisukeltajasorsat kuten heinäsorsa, tavi ja haapana etsivät ruokansa matalasta vedestä ja kasvillisuuden peittämiltä rantamailta. Lisäksi lukemattomat selkärangattomat hyötyvät kosteikosta, samoin kuin lepakot ja sammakkoeläimet

Tiedote ja ajo-ohjeet