Hyppää sisältöön

Neova-konsernin vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu osana vuosiraporttia

Neova-konsernin vuosiraportti vuodelta 2023 on julkaistu. Raportti sisältää vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2023. Konsernin tilinpäätöskatsaus vuodelta 2023 on julkaistu 29.2.2024.

Tavoitteena nettopositiivisuus

Neova-konsernin tavoitteena on luoda kaikilla liiketoiminta-alueilla kestävää vihreää kasvua – Creating Green Growth. Konsernin vastuullisuusstrategiassa on määritelty vastuullisuuden pääteemat sekä vastuullisuustavoitteet vuosille 2025 ja 2030 kolmelle osa-alueelle: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.

Vastuullisuusstrategian mukaisesti konsernin päämääränä on nettopositiivisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ja palvelut tuottavat enemmän lisäarvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle kuin mitä niiden tuottamisen vaikutukset ovat ympäristölle.

Vastuullisuusstrategian pääteemat ovat:

  • Toimimme on tasapainossa luonnon kanssa
    • Teemat: Kasvihuonekaasupäästöt, Luonnon monimuotoisuus, Kiertotalous ja Vesi.
  • Tuemme työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kasvua
    • Teemat: Turvallisuus ensin!, Erinomainen työpaikka ja Vastuulliset kumppanit.
  • Varmistamme kannattavuutemme vastuullisesti

Vastuullisuuden painopisteet ja toimenpiteet ovat määritelty kunkin liiketoiminnan erityispiirteiden mukaisesti ja liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Neova-konserni on kaikessa toiminnassaan sitoutunut YK:n Global Compact periaatteisiin.

Vuonna 2023 konsernin keskipitkän (2025) ja pitkän tähtäimen (2030) vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen eteni usean tavoitteen osalta erittäin suotuisasti.

Konsernin tapaturmataajuus laskenut yli 50 %

Keskeisenä vastuullisuuden painopistealueenamme on ollut turvallisuuskulttuurin parantaminen kaikissa liiketoiminnoissamme. Suomen ja Viron operaatioissa saavutettiin työturvallisuudessa nolla tapaturmaa -tavoite jo toisena vuonna peräkkäin. Koko konsernin tapaturmataajuutemme on laskenut yli 50 % vuodesta 2019.

Jatkoimme vuonna 2023 panostamista turvallisuuskoulutuksiin ja riskinarviointeihin. Teimme yli 50 erilaista riskinarviointia ja yli 30 sisäistä tarkastusta. Julkaisimme lisäksi turvallisuutta käsittelevän verkkokurssin koko henkilöstölle. Kurssin suoritti 99 % henkilöstöstä.

Great Place to Work -tuloksemme olivat hyvällä tasolla huolimatta vuoden 2023 jälkipuoliskolla tehdyistä uudelleenjärjestelyistä. Säilytimme Great Place to Work ‑sertifioinnin kahdessa toimintamaassaan: Ruotsissa ja Virossa.

Oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen puolittamistavoitteemme edistyy hyvin

Neova-konsernin tavoitteena on puolittaa oman toiminnan CO2-päästöt vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 kumulatiivinen vähenemä (Scope 1+2) oli 34 % vuoden 2018 tasosta. Eniten oman toiminnan päästöjä on laskenut turvetuotantoalueiden maaperäpäästöjen väheneminen. Maaperäpäästöjen vähenemä vuoden 2018 tasosta on 36 %.

Konsernin vastuullisuusstrategiassa CO2-päästöjen tarkastelua laajennettiin vuoden 2021 alussa koko arvoketjuun asettamalla kunnianhimoinen tavoite puolittaa koko arvoketjun päästöintensiteetti raaka-ainelähteeltä tuotteiden loppukäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 kumulatiivinen päästöintensiteetti oli vähentynyt 22 %:a vuoden 2020 tasosta.

Neova edistää biodiversiteettiä ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita ja siirtämällä 20 000 hehtaaria seuraavaan maankäyttömuotoon

Neova-konsernin biodiversiteettiohjelman tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Vuosina 2021-2023 on ennallistimme kosteikkoja yhteensä 263 hehtaaria. Avasimme vuonna 2023 yhden Suomen suurimmista kosteikoista vanhalla Haapasuon turvesuoalueella Leivonmäen kansallispuiston vieressä.

Vuoden aikana siirsimme Suomessa 4 100 hehtaaria seuraavaan maankäyttöön. Vuodesta 2019 lähtien seuraavaan maankäyttöön on siirretty yhteensä 19 800 hehtaaria ja tulemme saavuttamaan vuoden 2025 tavoitteen 20 000 hehtaarista yhden vuoden edellä aikataulua.

Kekkilä-BVB:n käyttämästä turpeesta jo 64 % on saanut RPP (Responsibly Produced Peat) ‑sertifioinnin. Lisäksi Kekkilä-BVB on lisännyt kierrätysmuovin osuutta pakkausmateriaaleissa 37 %:in vuonna 2023 (31 % vuonna 2022).

Vastuullisuus on integroitu vahvasti liiketoimintastrategioihin ja toimitusketjutyöhön

Jatkoimme vuoden 2023 aikana merkittäviä koko toimitusketjun vastuullisuuden  liittyviä projekteja, mukaan lukien vastuullinen hankintaohjelma avaintoimittajien sitouttamiseksi sekä Green Factory -konseptin käyttöönotto omilla tehtaillamme.

Mikä tärkeintä, vastuullisuus on integroitu vahvasti liiketoimintastrategioihin. Tämä on näkynyt erityisesti strategisesti tärkeissä liiketoiminnan kehitystoimissamme eli tuuli- ja aurinkovoimaprojektien kehittäminen vanhoilla turvetuotantoalueilla ja biostimulanttien tuotekehitysprojektissa sekä Green Growth Raw Materials -ohjelman kehittämisessä, jonka myötä kasvatamme kierrätettävien raaka-aineiden määrää tuoteportfoliossamme. Myös energiaturvemyynnillämme on ollut Suomessa keskeinen rooli huoltovarmuuden kannalta vuonna 2023.

’’Olemme erittäin ylpeitä vastuullisuustyömme edistymisestä kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun alueilla. Vastuullisuustyömme on vahvasti integroitu liiketoimintastrategioihin sekä liiketoiminnan kehittämis-  ja toimintasuunnitelmiin. Työmme on merkityksellistä ja se näkyy henkilöstömme sitoutumisessa vastuullisuustyöhön. Uskon myös vakaasti, että tämä systemaattinen ja tavoitteellinen vastuullisuuden edistäminen vastaa hyvin sidosryhmiemme odotuksiin ja että yhteistyömme eri sidosryhmien kanssa on vienyt vastuullisuustyötämme eteenpäin. Ja lopuksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille työntekijöillemme, kun työturvallisuudesta ja tiimihengestä on pidetty huolta hyvin haastavan toimintaympäristön aikana’’, toteaa Petri Järvinen, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. 

Raportti on luettavissa osoitteessa
https://www.neova-group.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusraportit/

Lisätietoja: 

  • Petri Järvinen, johtaja, toimitusketju ja vastuullisuus, Neova Oy, puh. +358 50 482 4071
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. +358 40 680 4723