Hyppää sisältöön
Pellettitehdas
Pellettitehdas

Neova osavuosikatsaus tammi-elokuu 2022

Myynnillisesti vahva vuosikolmannes – raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousu rasittivat operatiivista kannattavuutta

Touko-elokuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 162,8 (143,0) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 19,8 (11,6) miljoonaa euroa, 12,1 (8,1) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 21,5 (12,0) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 5,2 (-2,7) miljoonaa euroa, 3,2 (-1,9) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -1,7 (-2,4) miljoonaa euroa.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -44,3 (1,5) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat -88,5 (-14,3) miljoonaa euroa, koostuen raportointikaudella pääosin yrityshankinnoista
 • Tulos/osake oli -60 (-120) euroa

Tammi-elokuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa oli 393,1 (370,0) miljoonaa euroa
 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-elokuussa oli 393,1 (355,2) miljoonaa euroa huomioiden  lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynti 28.1.2021 eli kasvua oli 11% edellisvuoden vertailujaksoon.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 46,6 (551,2) miljoonaa euroa, 11,8 (149,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 47,0 (40,2) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 25,2 (527,7) miljoonaa euroa, 6,4 (142,6) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -0,4 (505,3) miljoonaa euroa, vertailukauden osalta liittyen lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynnistä kirjattuun myyntivoittoon
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -41,9 (438,2) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat -116,0 (-65,7) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli 248 (17 294) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 3,0 (-0,1)
 • Omavaraisuusaste-% 39,7 (58,3)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 2,0 (54,6)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Hyvä myynnin kehitys kasvualustoissa ja polttoaineissa, heikentynyt operatiivinen kannattavuus

Konsernin raportoitu liikevaihto oli tilikauden toisella vuosikolmanneksella (touko-elokuu 2022) 162,8 (143,0 touko-elokuu 2021) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti ja se oli 14 prosenttia vertailujaksoa (touko-elokuu 2021) suurempi. Hyvä myynnin kehitys tuli pääasiassa Grow&Care-divisioonasta, jossa myynti erityisesti ammattiviljelijöille kasvoi selkeästi. Myös Fuels&Real Estate Development -divisioonan polttoaineiden myynti kehittyi erittäin suotuisasti.

Tuloksellisesti Grow&Care liiketoiminnan toinen vuosikolmannes oli haasteellinen lähinnä nousseiden rahti- ja raaka-aine- sekä materiaalikustannusten vuoksi. Fuels&Real Estate Development -divisioonan osalta vertailukelpoinen kannattavuus parani selkeästi edellisvuodesta energiapolttoaineiden parantuneen kysynnän myötä. Myös onnistuneilla sähköhintojen suojauksilla oli merkittävä positiivinen tulosvaikutus. Konsernin raportoitu käyttökate parani ja se oli 19,8 (11,6) miljoonaa euroa. Myös konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli edellisvuotta parempi. Käyttökatetta kertyi 21,5 (12,0) miljoonaa euroa.

Konsernin raportoitu liiketulos tilikauden toisella vuosikolmanneksella (touko-elokuu) oli 5,2 (-2,7) miljoonaa euroa. Konsernin kassavirta raportointikaudella oli -44,3 (1,5) miljoonaa euroa. Kassavirran negatiiviseen kehitykseen vaikuttivat lähinnä yrityshankinnat toisella vuosikolmanneksella.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

”Neova-konsernilla vahva vuosikolmannes hyvän myynnin ansiosta– rahti- ja raaka-aine kustannusten nousu rasittivat kannattavuutta”

”Neova-konserni saattoi loppuun kaksi merkittävää hanketta toisella vuosikolmanneksella. Neova Oy:n ja Lassila&Tikanoja Oyj:n energiapuuliiketoimintojen yhdistäminen saatettiin loppuun. Yhteisyritys Laania Oy aloitti toimintansa 1.7.2022. Neova omistaa yrityksestä 45 prosenttia. Samoin 1.7.2022 Neova osti 30 prosenttia vähemmistöosuuden Kekkilä BVB:stä  hollantilaiselta Nielson Belegging en Beheer B.V:ltä eli nyt Kekkilä-BVB Oy on Neova Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Neova-konsernille tammi-elokuun liiketoiminta oli edellisvuotta parempi sekä myynnillisesti että toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Konsernin liikevaihto kasvoi pääasiassa hinnankorotusten ansiosta 14 prosenttia. Sekä käyttökate että liikevoitto paranivat merkittävästi.

Ukrainan sodan aiheuttamat heijastevaikutukset energian hintaan ja muun muassa logistiikkakustannuksiin ovat vaikuttaneet varsin poikkeuksellisella tavalla konsernin eri divisiooniin. Grow&Care-divisioona on kärsinyt merkittävästi kohonneista logistiikkakustannuksista, joita ei kaikilta osin ole pystytty viemään hintoihin. Fuels&Real Estate Development -divisioonan myynti ja kannattavuus sen sijaan paranivat merkittävästi energiapolttoainemyynnin kasvun ja sähköjohdannaisten käyvän arvon muutoksen myötä.

Grow&Care-divisioonalle tammi-elokuu oli odotuksia hieman heikompi. Myöhäisen kevään takia puutarhasesonki jäi normaalia lyhyemmäksi minkä lisäksi korkojen nousu, kiihtynyt inflaatio ja Ukrainan sodan luoma epävarmuus ovat vaikuttaneet etenkin kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Energiahintojen ja erityisesti Keski-Euroopan ammattiviljelijöille tärkeän maakaasun hinnan moninkertaistuminen on rasittanut monien asiakkaiden kannattavuutta ja ostovoimaa, mikä on vähentänyt koko alkuvuoden aikana ostettuja volyymejä.

Grow&Caren myynti kasvoi kokonaisuudessaan 16 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu tuli lähes kokonaisuudessaan hinnankorotuksista. Voimakkaimmin Grow&Caren kustannuksista kasvoivat logistiikkakustannukset, joita ei pystytty viemään täysimääräisesti hintoihin. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana divisioonan logistiikkakustannukset olivat lähes 20 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailujaksolla. Myös raaka-ainekustannukset esim. lannoitteiden hinnat ovat nousseet lähes +20 prosenttia edellisvuodesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt erittäin voimakkaana energiasektorilla. Sähkön, maakaasun, energiahakkeen ja pelletin tuonnin loppuminen Venäjältä on lisännyt kotimaisen puun ja turpeen kysyntää, kasvattanut sähkön hinnan vaihtelua ja nostanut kaikkien polttoaineiden hintoja.

Neova-konserni päätti viime vuoden marraskuussa, että se lopettaa energiajyrsinturpeen tuotannon Suomessa. Päätös jouduttiin muuttamaan maaliskuussa 2022, kun energiaturve otettiin takaisin osaksi varmuusvarastoituja polttoaineita ja oli näkyvissä, että erityisesti tuontipuusta riippuvainen Itä-Suomi ei selviäisi ilman energiaturpeen lisätuotantoa.

Turvetuotantokesä oli heikko myöhäisen kevään ja runsaiden sateiden vuoksi. Neovan turvetuotanto Suomessa jäikin noin 65 prosenttiin tavoitteesta ja energiaturvetta saatiin tuotettua vain runsaat 1,5 TWh. Neovalla on vanhoja varastoja niin paljon, että tulevalla lämmityskaudella yhtiö kykenee toimittamaan asiakkailleen saman määrän turvetta kuin edellisinä kausina, mutta keväällä 2023 energiaturpeen varastot ovat käytännössä tyhjät. Energiaturpeen myynti tammi-elokuussa jäi kuitenkin hieman alle vertailujakson.

Fuels&Real Estate Development -divisioonan tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Tähän vaikuttivat kohonneet polttoaineiden hinnat, poikkeukselliset energiaturvekaupat Huoltovarmuuskeskukselle, onnistunut suojautuminen sähkön hinnan korotuksia vastaan ja suunnitelmien mukaan edennyt maiden myynti.

Uusissa liiketoiminnoissa Ilomantsin aktiivihiilen tuotantolaitoksen uunin jälleenrakentaminen on edennyt suunnitelman mukaan ja laitoksen on määrä olla koekäytössä ensi vuoden alusta alkaen.

Suomen ulkopuolisista maista kasvuturvetuotanto onnistui yli tavoitteiden sekä Virossa että Ruotsissa, mikä takaa sen, että Kekkilä-BVB:n raaka-aineen saatavuus on turvattu seuraavalle sesongille. Neova on käynnistänyt energiaturvetuotannon varmistamiseksi turvekenttien kunnostamisen ja urakoitsijoiden hankkimisen jo seuraavaa turvetuotantokesää varten. Joka tapauksessa seuraavalle lämmityskaudelle Neovalla on toimitettavana useita miljoonia kuutioita vähemmän energiaturvetta kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa ongelmia lämmityskaudella 2023-2024 ellei kotimaista turvetuotantoa ja energiapuun hankintaa saada laajemmin elvytettyä.

Tarvitaan yli yhden hallituskauden menevä ohjelma, mikä tukee energiaturpeen käyttäjiä ja estää kaukolämmön kohtuuttoman hintojen kohoamisen sekä ainespuun lisääntyvän polton.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Neova Oy julkisti 4.10.2022 ilmoituksen suomalaisten energiahuoltovarmuus- ja maaomaisuuden kehittämisliiketoimintojensa keskittämisestä perustettavaan yhtiöön Vapo Terra Oy, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2022

Liiketoimintojen osalta alkuvuoden kehityksen arvioidaan jatkuvan lähes samankaltaisena tilikauden aikana. Vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta ja vertailukelpoisen käyttökatteen pysyvän edellisvuoden tasolla  tai heikentyvän hieman kustannusinflaatiosta johtuen. COVID-19-pandemian kehittymisen ennakoitavuus on edelleen vaikeaa mutta yhtiö on kuitenkin valmistautunut eri skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisen kehittymisen vaihtoehtoihin.

Geopoliittisen epävakauden vuoksi Neovalle tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Kustannusvaikutusten lisäksi tällä on ollut vaikutusta myös raaka-aineiden saatavuuteen. Epävarmuus ja riskit johtuen geopoliittisesta tilanteesta, mukaan lukien asetetut pakotteet, mahdolliset lisäpakotteet sekä vastapakotteet ja niiden seuraukset, voivat vaikuttaa konsernin toimintaympäristöön.

Neova harkitsee kvartaaliraportointiin siirtymistä ensi vuoden alusta alkaen.

Konsernin keskeiset tunnusluvut     
MEUR5-8/
2022
5-8/
2021
1-8/
2022
1-8/
2021
1-12
/2021
      
Liikevaihto162,8143,0393,1370,0514,6
Liikevoitto (EBIT)5,2-2,725,2527,7511,2
% liikevaihdosta3,2-1,96,4142,699,3
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia5,2-2,725,2527,8527,6
% liikevaihdosta3,2-1,96,4142,6102,5
Tilikauden tulos-0,6-2,611,6522,5501,5
      
Käyttökate (EBITDA)19,811,646,6551,2562,8
+/- Käyttöpääoman muutos20,63,15,8-51,4-51,1
 – Nettoinvestoinnit-85,7-13,3-95,4-61,5-77,7
Vapaa kassavirta ennen veroja-44,31,5-41,9438,2434,0
Bruttoinvestoinnit88,514,3-116,0-65,7-84,6
Sijoitetun pääoman tuotto % *  2,054,673,1
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *  5,568,475,4
Oman pääoman tuotto % *  -2,276,0108,9
      
Taseen loppusumma  770,3826,3780,9
Oma pääoma  303,9478,1425,9
Korolliset nettovelat  140,1-30,311,2
Omavaraisuusaste %  39,758,355,2
Korolliset nettovelat/käyttökate  3,0-0,10,0
Nettovelkaantumisaste %  46,1-6,32,6
      
Henkilöstö, keskimäärin  974936922
      
*) Edelliset 12 kuukautta     

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

Lisätietoja antavat:

 • Vesa Tempakka, Neova, CEO, puh. 040 072 6727
 • Jarmo Santala, Neova, CFO, puh. puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, Neova, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723