Hyppää sisältöön

Neova osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Konsernin vuosi alkoi vahvasti

Neova-konsernin liikevaihto, käyttökate ja liiketulos kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä. Kustannussäästöohjelmien tulokset näkyivät toiminnan kannattavuuden parantumisena.

Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto oli 155,3 (146,8) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 26,9 (10,4)  miljoonaa euroa, eli 17,4 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen käyttökate 28,2 (14,7) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1,3 (-4,3) miljoonaa euroa, liittyen toiminnan uudelleenjärjestelyihin.
 • Liiketulos oli 21,3 (1,4) miljoonaa euroa, eli 13,7 (1,0) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1,3 (-7,8) miljoonaa euroa pääosin liittyen toiminnan uudelleenjärjestelyihin.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 29,1 (5,7) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 5,7 (7,6) miljoonaa euroa.
 • Tulos/osake oli 668,6 (-94,2) euroa.
 • Korolliset nettovelat/käyttökate oli 2,7 (4,0)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 3,3 (3,8)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Konsernin vuosi alkoi vahvasti

Neova-konsernin liikevaihto, käyttökate ja liiketulos kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 155,3 (146,8 tammi-maaliskuussa 2023) miljoonaa euroa. Kekkilä-BVB:n liikevaihto kasvoi runsaan prosentin ja Neova Terran liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. Polttoaineiden kysyntä oli kylmästä alkuvuodesta johtuen selvästi vertailuvuotta suurempaa. Kevään poliittiset lakot ja niiden seurauksena suljetut satamat Suomessa vaikeuttivat kasvuturpeen, kasvualustojen ja aktiivihiilen vientiä Suomesta maailmalle.

Neova-konserni toteutti vuonna 2023 useita kustannussäästöohjelmia. Kekkilä-BVB rationalisoi viime vuonna tuotantorakennettaan sulkemalla kaksi kasvualustatehdasta ja optimoi logistiikkaansa. Uusi toimintamalli myös kevensi organisaatiota ja tehosti toimintaa. Nämä toimenpiteet näkyvät nyt toiminnan kannattavuuden selkeänä parantumisena. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 28,2 (14,7) miljoonaa euroa. Kekkilä-BVB:n vertailukelpoinen käyttökate oli 15,9 (6,4) miljoonaa euroa. Käyttökatteen parantumiseen vaikuttivat erityisesti liiketoiminta-alue Central Europen myynnin kasvu ja koko segmentin kulujen parempi hallinta. Neova Terran vertailukelpoinen käyttökate oli 13,4 (9,6) miljoonaa euroa. Käyttökatteen suotuisaan kehittymiseen vaikutti polttoaineiden kysynnän ohella myös energiaturpeen huoltovarmuusvarastointi.

Neova Terra -segmenttiin kuuluvan Novactorin aktiivihiilituotanto on käynnistynyt hyvin. Aktiivihiilen laatu on jopa ennakoitua parempaa ja myös kysyntätilanne on hyvä. Neovan uusista hankkeista sekä biostimulantit että eläinrehuraaka-aineet ovat edenneet kaupallistamisvaiheeseen. Turvepohjaisen biostimulantin myynti ja markkinointi on käynnistynyt Espanjassa. Uusimmissa kasvatuskokeissa esimerkiksi pensasmustikan sato oli NeoCore-brändillä markkinoitavan biostimulantin käytön ansiosta 24 prosenttia parempi verrattuna muuten samalla kastelulla ja lannoituksella toteutettuun vertailuviljelyyn. Neova aloittaa eläinrehuiksi soveltuvien turvepohjaisten tuotteiden valmistuksen Hankkijalle. Tuotanto alkaa pilottimittakaavassa tänä vuonna Neovan Ilomantsin tuotantolaitoksella.

Neova-konsernin selkeytti johtamismallia ja taloudellisen raportoinnin segmenttijakoa

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Neova-konsernin johtamismallia selkeytettiin ja sen liiketoiminnat jaettiin kahteen aikaisempaa itsenäisempään divisioonaan. Kekkilä-BVB palvelee ammattiviljelijäasiakkaita, harrastajaviljelijöitä ja viherrakentajia maantieteellisiin alueisiin perustuvan organisaation avulla ja vastaa lisäksi konsernin kuiviketurvekaupasta ja kasvuturpeen tukkukaupasta ulkoisille asiakkaille. Kekkilä-BVB-divisioonaa johtaa Neova Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

Neova Terra -divisioona vastaa turvetuotannosta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa sekä energiaturpeen myynnistä energia-asiakkaille. Divisioona vastaa myös  korkean jalostusasteen tuotteiden valmistamisessa tarvittavan turpeen ja mm. ruokohelpin viljelystä konsernin sisäisille asiakkaille, kiinteistökehityksestä, energiapellettiliiketoiminnasta, aktiivihiililiiketoiminnasta ja suobiomassoihin perustuvien uusien tuotteiden tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta. Neova Terraa johtaa 1.3.2024 alkaen Neova Oy:n varatoimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Kohti sesonkia 2024

Ensimmäisen neljännes antoi hyvän lähtökohdan vuodelle 2024, mutta siitä ei voida vetää suoria johtopäätöksiä koko vuoden tuloskehitykseen.

Kekkilä-BVB:n tärkeimmät myyntikuukaudet ovat vielä edessäpäin. Uskomme, että ammattiviljelymarkkinoilla kysyntä on elpymässä monen kvartaalin yhtenäisen laskun jälkeen mutta sesongin myynnin onnistuminen on riippuvainen myös kevään säätiloista, kuten viime vuonna todistettiin.

Kevät on ollut kylmä ja turvetuotannon aloittaminen on Viroa lukuun ottamatta myöhässä. Turvetuotantokauden onnistuminen ja seuraavan syksyn lämpötilat määrittelevät pitkälle Neova Terran taloudellista menestymistä. Vanhat energiaturvevarastot on nyt myyty, joten energiaturpeen korjuumäärät, sekä sitä vastaavat toimitukset, riippuvat energiayhtiöiden kanssa kevään aikana tehtävien kaupallisten sopimusten volyymisitoumuksista.

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2024

Kekkilä-BVB panostaa kuluvalla tilikaudella tehokkaampaan toimintaan, tuotevalikoiman kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kannattavaan kasvuun sekä kannattavuuden parantamiseen.

Neova Terran osalta energiaturpeen kysynnän polttoaineena odotetaan jatkavan laskuaan. Kasvuturpeen kysynnän odotetaan piristyvän kasvualustamarkkinan kasvun myötä. Yhtiö jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä, jossa ensimmäisten uusien turvepohjaisten innovaatioiden kaupallistaminen etenee suunnitellusti.

Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä myyntisesongin sekä turvetuotantokauden onnistuminen. Myös kansainväliset konfliktit ja maailmanpoliittinen epävakaus aiheuttavat toimintaympäristön epävarmuutta. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa välillisesti kysyntään ja taloudelliseen kehitykseen.

Konsernin keskeiset tunnusluvut   
Milj. euroa1-3/20241-3/20231-12/2023
Liikevaihto155,3146,8495,9
Liiketulos (EBIT)21,31,4-5,3
% liikevaihdosta13,71,0-1,1
Liiketulos (EBIT) ennen arvonalentumisia21,3-2,0-0,7
% liikevaihdosta13,7-1,4-0,1
Tilikauden tulos20,0-2,9-8,2
    
Käyttökate (EBITDA)26,910,429,2
+/- Käyttöpääoman muutos-0,9-12,15,4
   – Nettoinvestoinnit3,17,431,2
Vapaa kassavirta ennen veroja29,15,73,4
Bruttoinvestoinnit5,77,640,2
Sijoitetun pääoman tuotto % *3,33,8-1,3
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *3,05,8-2,4
Oman pääoman tuotto % *4,92,5-2,7
    
Taseen loppusumma716,5740,9737,3
Oma pääoma311,9303,5293,1
Korolliset nettovelat121,1149,6144,4
Omavaraisuusaste %**43,741,140,1
Korolliset nettovelat/käyttökate2,74,04,9
Nettovelkaantumisaste %38,849,349,3
    
Henkilöstö, keskimäärin844940936
*) Edelliset 12 kuukautta

Lisätietoja:

 • Pekka Tennilä, CEO, Neova ,puh. 040 821 5302
 • Hannu Nyman, CFO, Neova, puh. 050 306 9913
 • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan