Hyppää sisältöön

Neovan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023 / Kohtuullinen suoritus haastavassa markkinatilanteessa

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto oli 146,8 (164,9) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto 146,8 (145,8) miljoonaa euroa huomioiden energiapuuliiketoiminnan siirto osakkuusyhtiöön.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 10,4 (19,7) miljoonaa euroa, eli 7,1 (12,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 14,7 (20,1) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyy kertaluonteisia eriä -4,3 (-0,4) miljoonaa euroa, liittyen pääosin Bredarydin ja Haukinevan tuotantolaitosten sulkemisiin.
 • Liiketulos oli 1,4 (13,2) miljoonaa euroa, eli 1,0 (8,0) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -7,8 (-0,4) miljoonaa euroa pääosin liittyen aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 5,7 (-15,4) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 7,6 (23,9) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli -95 (214) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 4,0 (0,7)
 • Omavaraisuusaste 41,1% (54,5%)
 • Sijoitetun pääoman tuotto (edelliset 12kk): 5,1% (-0,8%)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

Hinnankorotukset kompensoivat kustannusinflaatiota vaikeassa markkinatilanteessa

”Vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli Neova-konsernille haastava. Myöhäinen kevät ja selkeät kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset vaikuttivat erityisesti Grow&Care-divisioonan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tammi-maaliskuu oli Suomessa poikkeuksellisen lämmin, minkä johdosta myös polttoainemyyntien volyymit jäivät vertailujaksoa pienemmiksi. Hinnankorotukset ja toteutetut kustannussäästötoimet kannattavuuden osalta kompensoivat alentuneita myyntivolyymeja.

Grow&Care-divisioonan myynti jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 11 prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi. Myytyjen tuotteiden volyymi laski selkeästi, mutta hinnankorotuksilla pystyttiin kompensoimaan osittain alentunutta myyntivolyymiä. Myöhäinen kevät vaikutti erityisesti Retail- ja Landscaping -liiketoimintayksiköiden myyntiin. Kekkilä-BVB oli varautunut maaliskuussa alkavaan kevätsesonkiin. Nyt kasvaneet varastotasot ja alentuneiden volyyminen johdosta kasvaneet tuotannon yksikkökustannukset heikensivät osaltaan Grow&Care-divisioonan kannattavuutta. Kekkilä-BVB pystyi kuitenkin säilyttämään markkinaosuutensa, joten myynnin lasku kertoo koko markkinan vaikeuksista.

Fuels&Real Estate Development -divisioonan polttoaineiden toimitusvolyymit jäivät lämpimän talven johdosta vertailujaksoa alhaisemmiksi. Energiaturpeen ja pellettien hintatasot olivat selvästi vertailujaksoa korkeampia, mikä yhdessä alentuneiden kiinteiden kulujen kanssa johti divisioonan kannattavuuden selkeään parantumiseen. Neova kantaa edelleen huolta polttoaineiden riittävyydestä seuraavien lämmityskausien aikana.

Neovan Ilomantsissa sijaitsevan Novactorin aktiivihiilen tuotantolaitoksen koekäyttö aloitettiin vuodenvaihteessa. Laitoksen on määrä olla kaupallisessa tuotannossa kesän aikana”.

Taloudellinen kehitys

Konsernin raportoitu liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 146,8 (164,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto säilyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Hyvä vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys tuli pääasiassa Fuels&Real Estate Development -divisioonan energiapolttoainemyynnistä, jossa puupellettien sekä energiaturpeen myynti asiakkaille kasvoi huolimatta suhteellisen lämpimästä alkuvuodesta. Grow&Care-divisioonan myynti ammattiviljelijöille säilyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta myynti vähittäismyyntiasiakkaille laski selkeästi vertailukauteen nähden.

Samaan tapaan liiketulos vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli energiapuolella vahva, mutta myöhäisen kevään vuoksi Grow&Care-divisioonan osalta suhteellisen vaatimaton. Myöhäisen kevään ja kustannusinflaation vuoksi Grow&Care-divisioonan käyttökate kehittyi epäsuotuisasti edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Fuels&Real Estate Development- divisioonan osalta vertailukelpoinen kannattavuus parani edellisvuodesta 5 prosenttiyksikköä. Konsernin raportoitu käyttökate oli merkittävästi alhaisempi johtuen pääasiassa kertaluonteisista kuluista liittyen tuotantokapasiteetin sopeuttamiseen ja se oli 10,4 (19,7) miljoonaa euroa. Myös konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli edellisvuotta heikompi ollen 14,7 (20,1) miljoonaa euroa.

Konsernin raportoitu liiketulos tilikauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,4 (13,2) miljoonaa euroa. Myös tähän vaikuttivat erittäin voimakkaasti kertaluonteiset toimenpiteet Grow&Care-divisioonan tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 9,1 (13,6) miljoonaa euroa.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 5,7 (-15,4) miljoonaa euroa. Kassavirran suotuisaan muutokseen vaikutti pääosin investointien hidastaminen nykyisessä taloustilanteessa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Neovan konserniyhtiö Kekkilä Oy sai päätökseen huhtikuun alussa Dueemme Marketingin liiketoimintojen hankinnan. Kauppa vahvistaa Kekkilä-BVB:n asemaa ammattiviljelymarkkinassa Italiassa.

Neova ilmoitti 27.4.2023 yhtiöittävänsä Heinolan ja Kotkan aurinkovoimahanketta erillisiksi osakeyhtiöiksi. Yhtiöittämisen avulla hankkeille on haettavissa parhaat mahdolliset toimintaedellytykset ja toteuttajat, jotka pystyvät ottamaan huomioon kunkin hankkeen paikalliset tarpeet ja erityisominaisuudet. Tavoitteena on, että näitä hankkeita päästään toteuttamaan vuoden 2024 aikana ja että ne tuottavat sähköä verkkoon vuonna 2025. Neova Solar Laviassuo Oy Heinolassa ja Neova Solar Torvmossen Oy Kotkassa, sijaitsevat kokonaan vanhoilla turvetuotantoalueilla, jotka omistaa Neova Oy:n tytäryhtiö Vapo Terra Oy.

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2023

Alkuvuoden kysyntäkehityksen perusteella arvioidaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen erityisesti Kekkilä-BVB:n osalta liittyvän epävarmuuden jatkuvan markkinoilla lähes koko vuoden. Tämän vuoksi vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan hieman laskevan edellisvuodesta. Myös vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan heikentyvän jonkin verran edellisvuoteen verrattuna liittyen lähinnä heikentyneeseen kysyntään ja kustannusinflaatioon.

Konsernin toimintaympäristöön arvioidaan tänä vuonna negatiivisesti vaikuttavan asiakkaiden kautta mahdolliset energian hinnan muutokset, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä inflaation että nousevien korkojen kautta. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa1-3/20231-3/20221-12/2022
Liikevaihto146,8164,9544,9
Liikevoitto (EBIT)1,413,229,2
% liikevaihdosta1,08,05,4
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia-2,113,217,2
% liikevaihdosta-1,48,03,2
Tilikauden tulos-2,97,818,6
    
   Käyttökate (EBITDA)10,419,746,8
+/- Käyttöpääoman muutos-12,1-12,648,4
   – Nettoinvestoinnit7,423,3-136,7
Vapaa kassavirta ennen veroja5,7-15,4-41,5
Bruttoinvestoinnit7,623,9-167,5
Sijoitetun pääoman tuotto % *3,9-0,86,4
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *5,82,83,8
Oman pääoman tuotto % *2,5-2,75,1
    
Taseen loppusumma740,9796,4810,3
Oma pääoma303,5432,4311,2
Korolliset nettovelat149,633,0140,0
Omavaraisuusaste %**41,154,538,7
Korolliset nettovelat/käyttökate4,00,73,0
Nettovelkaantumisaste %49,37,645,0
    
Henkilöstö, keskimäärin940978958
*) Edelliset 12 kuukautta

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

Lisätietoja antavat:

 • Vesa Tempakka, Neova, CEO, puh. 0400 726 727
 • Jarmo Santala, Neova, CFO, puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, Neova, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723