Hyppää sisältöön

Neovan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 

Kolmas vuosineljännes oli edelleen vaikea markkinatilanteen vuoksi. Erityisesti kasvualustojen kysyntä laski edellisvuodesta. Lisää kannattavuutta parantavia toimenpiteitä julkistettiin kvartaalin aikana mutta niiden vaikutus ei vielä tällä raportointijaksolla ollut näkyvissä. Myös polttoainekysynnän osalta kolmas vuosineljännes oli heikompi kuin edellisvuonna.  

Heinä-syyskuu 2023 lyhyesti: 

 • Konsernin liikevaihto oli 81,1 (86,6) miljoonaa euroa. 
 • Käyttökate (EBITDA) oli -0,1 (2,1)  miljoonaa euroa, eli -0,1 (2,4) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,1 (5,3) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1,2 (-3,1) miljoonaa euroa. 
 • Liiketappio oli -9,0 (-5,3) miljoonaa euroa, eli -11,1 (-6,1) prosenttia liikevaihdosta, liiketappioon sisältyi kertaluonteisia eriä -1,1 (-3,1) miljoonaa euroa. 
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -2,7 (-80,2) miljoonaa euroa.   

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti: 

 • Konsernin liikevaihto oli 373,5 (421,3) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto 373,5 (393,0) miljoonaa euroa huomioiden energiapuuliiketoiminnan siirto osakkuusyhtiöön. 
 • Käyttökate (EBITDA) oli 27,7 (38,3)  miljoonaa euroa, eli 7,4 (9,1) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 34,2 (42,0) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä -6,5 (-3,9) miljoonaa euroa, liittyen pääosin aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin. 
 • Liikevoitto oli 0,5 (18,7) miljoonaa euroa, eli 0,1 (4,4) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä -10,0 (-1,9) miljoonaa euroa pääosin liittyen aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin. 
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 15,6 (-55,8) miljoonaa euroa.  
 • Bruttoinvestoinnit olivat 25,1 (136,6) miljoonaa euroa  
 • Tulos/osake oli -108,1 (-55,1) euroa 
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 3,7 (2,9)  
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 2,6 (1,0) 

 Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu. 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: 

Lämmityspolttoainemarkkinoiden veto ei enää riittänyt kompensoimaan kasvualustamarkkinoiden kysynnän laskua 

Vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen toimintaympäristö ei tuonut muutosta jo useamman vuosineljänneksen jatkuneeseen tilanteeseen. Kasvualustamarkkina jatkoi laskuaan, eikä käännettä markkinoiden elpymisestä ollut nähtävissä. Erityisesti kuluttajamarkkina oli kolmannella vuosineljänneksellä voimakkaassa laskussa. Viherrakentaminen oli vertailuneljänneksen tasolla ja ammattiviljelijämarkkina laski hieman. Kolmas vuosineljännes on polttoainemarkkinoilla tyypillisesti vuoden hiljaisin. Lähestyvä talvi ja epävarmuus kansainvälisillä energiamarkkinoilla vaikuttivat kuitenkin positiivisesti asiakaskäyttäytymiseen ja tilauskannan kertymiseen. 

Grow&Care -divisioonan myynti jäi kolmannella vuosineljänneksellä noin yhden prosentin edellisvuotta alhaisemmaksi. Markkinatilannetta kuvaa paremmin kuitenkin se, että myytyjen tuotteiden volyymi laski lähes 10 prosenttia. Alkuvuoden aikana toteutetuilla kustannussäästöillä pystyttiin kompensoimaan jonkin verran alentunutta myyntivolyymiä, mutta hintojen korotuksiin ei ole tässä markkinatilanteessa juurikaan mahdollisuuksia. Kekkilä-BVB aloitti jo keväällä toimenpiteet tuotantovolyyminsa sopeuttamisen vastaamaan alentunutta kysyntää. Toisella vuosineljänneksellä Kekkilä-BVB sulki Suomessa Haukinevan kasvualustatuotantolaitoksen ja Ruotsissa Bredarydissä toimineen kasvualustatuotantolaitoksen. Elokuussa Neova ja Kekkilä-BVB aloittivat lisätehostustoimet kahdeksassa toimintamaassaan tavoitteena parantaa yhtiön kannattavuutta vuosien 2023-2024 aikana 30 miljoonalla eurolla. Tästä noin 10 miljoona euroa pyritään saavuttamaan henkilökuluja pienentämällä ja 20 miljoonaa muilla tehostamistoimenpiteillä.  

Fuels&Real Estate Development -divisioonan polttoaineiden toimitusvolyymit jäivät vertailujaksoa alhaisemmiksi. Energiaturpeen ja pellettien hintatasot olivat selvästi vertailujaksoa korkeampia, mikä yhdessä alentuneiden kiinteiden kulujen kanssa johti divisioonan käyttökatteen parantumiseen. 

Kesän turvetuotanto sujui keskikesään asti erittäin hyvin, mutta sen jälkeen kaikissa Neovan tuotantomaissa sääolosuhteet muuttuivat epäsuotuisammiksi ja kokonaisuudessaan turvetuotanto jäi hieman kokonaistavoitteesta. Kasvuturvetta riittää tulevan vuoden tarpeisiin, mutta energia- ja palaturpeen kysyntä todennäköisesti ylittää tarjonnan. 

Neova on aloittanut ruokohelpin viljelyn yli 1 000 hehtaarin alueella. Ruokohelpiä kasvatetaan pääasiassa tuotannosta poistuneilla turvetuotantoalueilla ja sitä käytetään uusiutuvana raaka-aineena eri kasvualustatuotteissa. Tällä hetkellä on meneillään kasvatuskokeita usean ammattiviljelijän kanssa, joissa testataan ruokohelpin soveltuvuutta ja seossuhteita teollisen mittakaavan kasvihuoneissa. Näiden kokeiden perusteella tehdään päätökset ensi kauden kylvöalasta. 

Kekkilä-BVB:n tavoitteena on kaksinkertaistaa kasvualustoissa käytettävien kierrätettävien ja uusiutuvien materiaalien volyymi vuoteen 2027 mennessä.” 

Novactorin Ilomantsin tuotantolaitoksen käyttöönotto alkoi kolmannella vuosineljänneksellä. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  

Neova ilmoitti 24.10.2023 saaneensa muutosneuvottelut ja vastaavat prosessit kahdeksassa yhtiön toimintamaassa päätökseen, ja ne johtavat 85 työtehtävän vähennykseen globaalisti, ja lisäksi noin 70 henkilön työtehtäviin tulee merkittäviä muutoksia. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintaansa vuosien 2023–2024 aikana noin 30 miljoonalla eurolla. 

Muutosneuvottelujen ja vastaavien prosessien aikana käsiteltiin toiminnan tehostamiseen tähtäävä Kekkilä-BVB:n toimintamallin ja organisaation uudistaminen. Uudessa toimintamallissa Kekkilä-BVB:n liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Keski-Euroopan liiketoiminnasta vastaava Central Europe, Pohjoismaiden ja Baltian markkinoista vastaava Nordics, muusta maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta vastaava Global sekä kasvuturpeen tukkumyynnistä ja kuivikkeiden myynnistä vastaavaa Materials. Uudella mallilla mataloitetaan organisaatiota, nopeutetaan päätöksentekoa ja otetaan paremmin huomioon eri markkinoiden asiakastarpeet. Uusi organisaatio ja toimintamalli astuvat voimaan 1.1.2024. 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2023 

Liiketoimintojen osalta alkuvuoden kysyntäkehityksen perusteella arvioidaan epävarmuuden jatkuvan markkinoilla vielä tämän vuoden loppuun. Vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan hinnankorotuksista huolimatta jäävän edellisvuoden tasosta lähinnä myyntivolyymien laskusta johtuen ja vertailukelpoisen käyttökatteen heikentyvän pääosin Kekkilä-BVB:n markkinatilanteen sekä yleisesti kustannusinflaation vaikutuksista. Polttoaineliiketoiminnan osalta kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. 

Konsernin toimintaympäristöön arvioidaan tänä vuonna negatiivisesti vaikuttavan kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä inflaation että nousseiden korkojen kautta. Näillä on myös ammattiviljelyasiakkaidemme osalta uusien hankeinvestointien viivästymisvaikutuksia.   

Konsernin keskeiset tunnusluvut      
Milj. euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 
      
Liikevaihto 81,1 86,6 373,5 421,3 544,9 
Liikevoitto/-tappio (EBIT) -9,0 -5,3 0,5 18,7 29,2 
% liikevaihdosta -11,1 -6,1 0,1 4,4 5,4 
Liikevoitto/-tappio (EBIT) ennen arvonalentumisia -0,9 -5,3 4,0 18,7 17,2 
% liikevaihdosta -1,1 -6,1 1,1 4,4 3,2 
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio ilman kertaeriä -7,9 -2,1 10,5 20,6 20,4 
Tilikauden voitto/tappio -7,3 12,3 -3,3 2,6 18,6 
      
Käyttökate (EBITDA) -0,1 2,1 27,7 38,3 46,8 
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1,1 5,3 34,2 42,0 52,1 
+/- Käyttöpääoman muutos 6,8 19,5 10,2 19,8 48,4 
   – Nettoinvestoinnit 9,4 101,9 22,2 114,7 -136,7 
Vapaa kassavirta ennen veroja -2,7 -80,2 15,6 -55,8 -41,5 
Bruttoinvestoinnit 9,6 104,4 25,1 136,6 167,5 
Sijoitetun pääoman tuotto % *   2,6 1,0 6,4 
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *   4,6 4,5 3,8 
Oman pääoman tuotto % *   -6,5 3,3 5,1 
      
Taseen loppusumma   701,9 737,7 810,3 
Oma pääoma   291,3 294,1 311,2 
Korolliset nettovelat   135,2 145,8 140,0 
Omavaraisuusaste %**   41,7 40,0 38,7 
Korolliset nettovelat/käyttökate   3,7 2,9 3,0 
Nettovelkaantumisaste %   46,4 49,6 45,0 
      
Henkilöstö, keskimäärin   950 969 958 
      
*) Edelliset 12 kuukautta      

Lisätietoja antavat:
      ▪ Vesa Tempakka, Neova CEO, puh. 040 072 6727
      ▪ Jarmo Santala, Neova CFO, puh. 040 801 9191
      ▪ Ahti Martikainen, Neova, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723