Hyppää sisältöön

Selvitys: Tehostetut menetelmät pienentäneet turvetuotannon vesistöpäästöjä


Bioenergia ry: tiedote, julkaistu: 24.02.2015
  

Turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostaminen viime vuosina on pienentänyt edelleen vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Kesän rankkasateista johtuvien virtaamahuippujen aikainen kuormitus ei heikennä vesienkäsittelyn puhdistustehokkuutta. Tiedot perustuvat Pöyry Finland Oy:n selvitykseen vuosien 2008–2012 velvoitetarkkailuaineiston pohjalta.  

Turvetuotannon kuivatusvesien kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet sekä ominaiskuormitukset ovat nykyisin yleisesti käytössä olevilla vettä puhdistavilla  pintavalutuskentillä selvästi pienemmät kuin aiemmin yleisesti käytetyillä ns. perustason vesienkäsittelymenetelmillä (laskeutusallas ja virtaamansäätö). Turvetuotannon valumavesien puhdistaminen pelkän perustason vesienkäsittelyn avulla on nopeasti väistymässä ja siirtyy kokonaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiseksi lähivuosina.

Pöyry Finland Oy:n selvitystyössä määritettiin virtaamahuippuja kuvaavat ylivirtaamatilanteet erikseen jokaiselle tuotantoalueelle ja todettiin, että valunnan lisääntyminen ei heikentänyt vesienkäsittelyrakenteiden (mm. pintavalutuskentät, kosteikot) puhdistustehokkuutta.

Julkisuudessa esitetylle väitteelle, jonka mukaan turvetuotannon aiheuttamasta kuormituksesta syntyisi jopa suurin osa yhden päivän aikana, ei löytynyt selvityksen mukaan perusteita. Yksittäisen näytteenottopäivän osuus vuosikuormituksesta on keskimäärin alhainen, ylivaluntanäytteissäkin muutaman prosentin luokkaa.

Turvetuotantoalueiden ominaiskuormitusselvitys päivittää ja laajentaa aiempia ominaiskuormitusselvityksiä. Sen osana tarkasteltiin erikseen virtaamahuippuja kuvaavien ylivirtaamatilanteiden veden laatua ja kuormitusta.

Pöyryn ominaiskuormitusselvityksen aineistona käytettiin suurimpien turvetuottajien kattavaa tarkkailuaineistoa (14 834 vesinäytettä) koko Suomesta vuosilta 2008–2012. Nettokuormitus laskettiin vähentämällä lasketusta kuormituksesta luonnon taustahuuhtouman osuus.

Virtaamahuippuja kuvaavien ylivirtaamatilanteiden vedenlaatu- ja kuormitustarkastelussa analysoitiin 36 turvetuotantoalueen velvoitetarkkailutuloksia vuosilta 2008–2013. Kaikilla ylivirtaamaselvityksen kohteilla vesinäytteet oli haettu ympärivuotisesti ja virtaama oli mitattu jatkuvatoimisella virtaamamittarilla.

Linkki selvityksiin: http://www.turveinfo.fi/ominaiskuormitusselvitys

Lisätietoja: aluepäällikkö Hannu Salo, hannu.salo@bioenergia.fi, 040 502 2542

Turvetuotantoalueelta lähtevän veden laatua ja määrää eli kuormitusta tarkkaillaan ympäristöluvan mukaisesti ottamalla vesinäytteitä säännönmukaisesti mittakaivosta tai mittapadosta ja mittaamalla virtaamaa. Kuormitus muodostuu vesimäärän ja ainepitoisuuden tuloa. Ominaiskuormituksella tarkoitetaan vesienkäsittelyn piirissä olevilta tuotantoalueilta keskimäärin lähtevää vuosikuormitusta suhteessa alueen pinta-alaan (kiloa hehtaarilta vuodessa).