Hyppää sisältöön

Suomen Energiavarat Oy: Turvetuotannon alasajon kokonaisvaikutukset selvitettävä nopeasti

Kotimaisen turvetuotannon alasajo uhkaa uusiutuvan energian lisäystavoitteita, energiaomavaraisuutta ja työllisyyttä lisäten tuontipolttoaineiden käyttöä ja kauppataseen alijäämää. Suomen Energiavarat (SEV) vaatii laajapohjaisempaa valmistelua kansallisiin energialinjauksiin ja alaan vaikuttavaan lainsäädäntöön.

Uusiutuvien kasvutavoite vaarassa

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategialuonnokseen on kirjattu tavoite turvetuotannon puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta hallitusohjelman mukaan turve ei saa korvautua kivihiilellä.

”Kuluva lämmityskausi on kuitenkin osoittanut, että turve korvataan pääosin kivihiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla eikä puulla”, toteaa Suomen Energiavarojen toimitusjohtaja Rami Vuola.

Kotimaisten energiayhtiöiden teknologiainvestoinnit on tehty pitkällä tähtäimellä. Nyt käytössä oleva kattilakanta on pääosin hankittu puun ja turpeen yhteispolttoa varten. Puupolttoaine palaa tehokkaimmin ja puhtaimmin yhdessä energiaturpeen kanssa.

Viimeisen 15 vuoden aikana lukuisat SEV:n omistajat ovat investoineet puu-turvekattiloihin. Näiden kattiloiden ennenaikainen uudistaminen tulisi maksamaan satoja miljoonia euroja. 

Energiaomavaraisuus hälyttävän alhainen

Suomessa käytetystä energiasta alle kolmasosa on kotimaista. Kuluvan lämmityskauden aikana omavaraisuus on laskenut edelleen lisääntyneen polttoaineen tuonnin takia. 

Energiatuonnin osuus koko tuonnista on lähes kaksinkertaistunut runsaassa viidessä vuodessa. Samaan aikaan Suomen kauppatase on romahtanut yli 5 miljardin euron ylijäämästä lähes 4 miljardin euron alijäämään. Tuontienergian hintojen nousu ja heikko energiaomavaraisuus ovatkin suurin yksittäinen syy valtiotalouden kauppataseongelmaan.

Ennakkotilastojen mukaan puupolttoaineen käytön kasvu hidastui merkittävästi viime vuonna, mikä johtuu ennen kaikkea energiaturpeen heikosta saatavuudesta. Tuoreen Pöyryn selvityksen mukaan vain yksi kuudesosa puuttuvasta turpeesta on korvautunut kuluvalla lämmityskaudella puulla ja loppuosa on korvattu tuontisähköllä ja fossiilisilla tuontipolttoaineilla.

Työllisyysvaikutukset unohdettu

Kotimainen energiantuotanto eli puun ja turpeen tuotantoketjut työllistävät yli 20 000 suomalaista.

”Toivoisin työllisyyden edistämisen olevan kaikkien agendalla. Ei ole järkevää, että energiayhtiöitä ohjataan käyttämään energiamuotoja, jotka eivät työllistä kotimaassa vaan vievät rahaa Suomesta ulkomaille”, Vuola sanoo.

”On ensiarvoisen tärkeää saada nostettua kotimaisten polttoaineiden arvostus sille tasolle mille se kuuluukin. Tällä hetkellä arvostus on pohjamudissa, vaikka meillä on kuitenkin näyttöä siitä, että kotimaisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset tuovat työtä ja hyvinvointia maakuntiin”, Vuola korostaa. 

Kokonaistaloudelliset vaikutukset selvitettävä

Turvetuotannon kansallinen merkitys olisi pitänyt arvottaa painavammin ympäristönsuojelulain ja turvetuotannon luvitusta ohjaavassa ympäristösuojeluohjeen päivittämisessä sekä kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelussa. Ympäristöministeri on monesti todennut, että luontoarvojen esitetynlainen huomioon ottaminen ympäristönsuojelulaissa vaikuttaisi lähinnä turvetuotantoon.

Oikeus hyvään hallintoon, omaisuudensuoja ja yhdenvertaisuus ovat perustuslaissakin turvattuja oikeuksia. ”Mielestämme nämä eivät ole toteutuneet parhaillaan meneillään olevissa ympäristösuojelulain ja turvetuotannon ympäristösuojeluohjeen valmisteluissa. Valmisteluryhmien koostumus ja osapuolten kuuleminen valmistelun aikana eivät täytä hyvän hallinnon vaatimuksia varsinkaan yhdenvertaisuudessa.  Olemme Vapo Oy:n vähemmistöomistajana erittäin huolestuneita siitä, kuinka nämä mahdolliset lainmuutokset vaikuttavat energian saatavuuteen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Vapo Oy on viime vuosina osoittanut tahtonsa ja kykynsä toimia vastuullisesti ympäristöasioissa. Tästä huolimatta turvetuotannon luvitusta pyritään vaikeuttamaan lukemattomin eri keinoin ympäristökysymyksiin vedoten”, Vuola sanoo. 

Kansalliseen energiapalettiin vaikuttavat lainsäädäntö- ja lupaohjeistushankkeet olisi otettava laajempaan tarkasteluun, jotta peruuttamattomilta virheiltä vältyttäisiin. ”Tarvitaan riippumaton selvitysmies tai laajempi selvitystyöryhmä arvioimaan kaavailtujen muutosten kokonaistaloudellisia vaikutuksia”, Vuola täsmentää.


Suomen Energiavarat  (SEV)  omistaa 49,9 % Vapo Oy:n osakkeista ja on siis vähemmistöomistaja.
SEV:n omistajat ovat kaikki suomalaisia energia-alan toimijoita, joita yhdistää strateginen tavoite turvata suomalaisen energiavarannon saatavuuden varmistaminen. 

SEVin omistajat ovat: EPV Energia Oy,  Hiirikosken Energia Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy,  Jylhän Sähköosuuskunta, Kaakon Energia Oy, Keravan Energia Oy, Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, KSS Energia Oy, Lahti Energia Oy, Oulun kaupunki/Oulun Energia, Oy Perhonjoki Ab, Pori Energia Oy, Seinäjoen Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Vaasan Sähkö Oy ja Ääneseudun Energia Oy.