Hyppää sisältöön

Uusi avaus turvetuotantoalueen vesimäärän ja kuormituksen minimoimiseksi

 

Vapo tutkii turvetuotantoalueelta poistuvan veden minimointiin tähtääviä tekniikoita (MOF – Minimum Out Flow). Vapo on kesällä 2013 käynnistänyt projektin, jossa MOF-tekniikoilla on tavoitteena vähentää vesistökuormitusta ja tehostaa vesien kokonaishallintaa etenkin poikkeustilanteissa. Tutkittavina keinoina ovat erilaiset haihdutuskosteikot ja varastoaltaat.

Vapon tavoitteena on rakentaa kesällä 2014 useita koealueita, joilla selvitetään turvetuotannon vesien haihdutusta ja varastointia. Turvetuotantoalueiden yhteydessä oleville, jo tuotannosta poistuneille alueille rakennetaan kosteikkoja, joille istutetaan tehokkaasti vettä haihduttavia kasveja, kuten pajua. Haihdutuskosteikkojen lisäksi vesien hallintaa tutkitaan erilaisilla allasrakenteilla, joihin varastoidaan akkumaisesti virtaamahuippujen vesiä. Niitä ohjataan kuivempina aikoina eri puhdistusrakenteille.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan Vapo haluaa olla aktiivisesti ja avoimesti viemässä turvetuotantoa eteenpäin niin asiakkaiden kuin sidosryhmien näkökulmista: ” Olemme kuunnelleet herkällä korvalla kansalaisten palautetta ja tämä tutkimusprojekti perustuu siihen ajatukseen, että pienentämällä tuotantoalueilta lähtevän veden määrää, lisäämällä haihdutusta ja hallitsemalla virtaamia paremmin poikkeustilanteissa, voidaan edelleen vähentää vesistövaikutuksia”, Yli- Kyyny sanoo.

Yli-Kyynyn mukaan tavoitteena on tulevaisuudessa yhdistää tuotannosta poistuneiden alueiden maisemointi osaksi vesien hallintaa ja vesistövaikutusten minimointia. Lisäksi nopeasti kasvittuvat suhteellisen laajat kosteikkoalueet sitovat pölyä, vaimentavat ääniä ja muodostavat uusia monimuotoisia alueita mm. linnustolle.

Projektin päävastuu on Vapon luonnonvesien puhdistukseen keskittyvällä Clean Waters –liiketoiminnalla. Projektiin on koottu Vapon sisältä paras ammattitaito ja kokemus mallinnuksen, vesiensuojeluratkaisujen, ja tuotantoalueiden seuraavan maankäytön osalta.  Tavoitteena on selvittää MOF-tekniikoiden soveltuvuutta ja toimivuutta myös muiden maankäyttömuotojen vesien käsittelyyn.

Vapolla on jo hyviä kokemuksia kosteikkojen käytöstä valumavesien puhdistuksessa. Eräs mielenkiintoisimmista tutkimuskohteista on Janakkalan Röyhynsuo, jonne rakennettiin viime kesänä noin 14 hehtaarin kosteikko. Tämän kokoiselle kosteikolle pystytään ohjaamaan vettä jopa 100 000 kuutiometriä kasvillisuuden haihdutettavaksi, puhdistettavaksi ja varastoon, jolloin päästään merkittävään vähennykseen pois johdettavan valumaveden määrässä.

Lisätietoja:

Ympäristöjohtaja Mia Suominen Vapo Oy, Clean Waters, puh. 020 790 5653
Kehityspäällikkö Niko Nevalainen Vapo Oy, Turvetuotteet –liiketoiminta-alue, puh. 020 790 5801