Hyppää sisältöön

Vapo investoi 2 miljoonaa euroa Anjalankosken Haukkasuon ja Mikkelin Ropolansuon vesienkäsittelyyn

Ropolansuon kemikalointiasema muutetaan ympärivuotiseksi ja vesienkäsittelyrakenteita muutetaan siten, että Kangasjärven tulvien nouseminen tuotantosuolle estetään. Investoinnilla poistetaan myös nykyisen aseman meluhaitat. Ropolansuon tuotanto palvelee lähinnä Mikkelin alueen energia-asiakkaita, mutta osa tuotannosta suuntautuu laajemmallekin alueelle Etelä-Savossa.

Haukkasuolla on tällä hetkellä käytössä perustason vesienkäsittelymenetelmät ja sinne rakennetaan myös ympärivuotinen kemikalointiasema. Siirtyminen perusmenetelmistä ympärivuotiseen kemikalointiin minimoi tehokkaasti alapuolista vesistökuormitusta. Haukkasuon tuotanto palvelee Etelä-Suomen asiakkaita mm. Kuusankoskella, Heinolassa ja Kotkan seudulla.

Kemiallisessa vesienkäsittelyssä tuotantosoiden vedet pumpataan pumppualtaasta kemikalointiaseman lävitse. Veteen syötetään juuri oikea määrä ferrisulfaattia, joka saostaa vedessä olevia liuenneita aineita kemikalointiaseman jälkeisen selkeytysaltaan pohjalle. Selkeytysaltaasta hitaasti virtaava puhdistunut vesi ohjataan eteenpäin purkuojaan. Selkeytysaltaat tyhjennetään ja puhdistetaan säännöllisesti. Kemiallisella puhdistuksella pystytään tehokkaasti puhdistamaan tuotantoalueiden vesistä veteen liuenneita humusaineita ja fosforia. Turvetuotantoalueilta tuleva kemiallisesti puhdistettu vesi on väriltään kirkasta ja sen humuspitoisuus on selvästi alhaisempi kuin ympäröiviltä ojitetuilta soilta virtaavien vesien humuspitoisuus.

Kemikalointi on erityismenetelmä turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa. Sen käyttö tulee harkita tapauskohtaisesti tuotantoalueen ominaisuuksien ja vastaanottavan vesistön mukaan. Yleensä luonnonmukaisilla menetelmillä päästään riittävän hyvään puhdistustasoon.

Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723