Hyppää sisältöön

Vapo-konserni julkisti kovat vastuullisuustavoitteet

Vuonna 2019 Vapo-konserni uudisti vastuullisuusstrategian (ml. pitkän tähtäimen tavoitteet) ja painopistealueiksi valittiin ympäristöstä huolehtiminen ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Vastuullisuuden painopisteet ja toimenpiteet ovat määritelty kunkin liiketoiminnan erityispiirteiden mukaisesti ja liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuustyön johtoajatuksena on tehdä Vapo-konsernista nettopositiivinen yhtiö ottaen huomioon Vapo-konsernin toiminnan vaikutukset ympäristöön, hyvinvointiin, yhteiskuntaan ja tietopääoman kerryttämiseen. 

Raportissa on esitetty vuoden 2019 lopussa toteutettu olennaisuusanalyysi, joka perustui yhteensä 50 sidosryhmähaastatteluun. Haastattelut kattoivat kaikki toimintamaat. Analyysin toteutti Gaia Consulting. Sidosryhmien mielestä vastuullisuuden pääteemat ovat:

  • Siirtyminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
  • Kestävien ja vastuullisten turvetuotantomenetelmien kehittäminen ja soiden ennallistaminen
  • Biodiversiteetin lisääminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Vesistövaikutusten minimointi ja vedenkäytön tehokkuuden lisääminen

Raportissa on kerrottu kattavasti, miten näillä alueilla on edistytty ja mitkä ovat pitkän aikavälin tavoitteet. Vuosien 2008 – 2019 Vapon Suomen vesistökuormitus on vähentynyt kiintoaineen osalta 63 %, typen osalta, 70 % ja fosforin osalta 60 %. Tavoitteeksi on asetettu, että nämä kaikki kuormitukset pienenevät 2008 – 2025 75 %.

Vapon hiilidioksidipäästöistä valtaosa tulee Suomen liiketoiminnoista. Vuonna 2018 ne olivat 1,0 miljoonaa tonnia. Tavoitteeksi on asetettu hiilidioksidipäästöjen puolittuminen Suomessa 2025. Merkittävimmät keinot ovat tuotantopinta-alan pienentäminen ja tuotannosta poistuvien pinta-alojen metsittäminen ja muuttaminen kosteikoiksi sekä siirtyminen omissa laitoksissa uusiutuviin polttoaineisiin. Nevel Oy:n tavoitteena on käyttää jo 2021 vähintään 75 % uusiutuvia polttoaineita.

Vuonna 2019 Vapo Oy:n omistamia tuotannosta poistuneita maita metsitettiin 356 hehtaaria ja muutettiin kosteikoiksi 97 hehtaaria.  Vuonna 2019 Vapo päätti lopettaa energiaturvetuotannon 92 tuotantoalueella.

Kekkilä Oy ja hollantilainen BVB Substrates yhdistyivät vuoden 2019 alussa Kekkilä-BVB Oy:ksi. Osana integraatiota yhtiössä laadittiin yhteinen vastuullisuusohjelma. Yhtiön tärkein vastuullisuustavoite on saavuttaa nettopositiivisuus vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että annetaan maailmalle enemmän kuin mitä siltä otetaan erilaisten luonnonvarojen muodossa.  Tavoitteen edistymistä seurataan The Upright Project – yhtiön toteuttamalla  verkkopalvelulla, joka mittaa yritysten kokonaisvastuuta ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon tuotantoon. Vapo-konsernin ja sen liiketoimintojen tämän hetkinen tilanne on luettavissa osoitteessa www.uprightproject.com.

Koko yritysvastuuraportti on luettavissa ja ladattavissa ositteessa www.neova-group.com/yritysvastuu 

’’Olen ylpeä siitä työstä, mitä olemme konsernissamme tehneet vastuullisuustavoitteiden ja strategian täsmentämisen osalta sekä konkreettisten vastuullisuustoimenpiteiden toteuttamisessa. Olen erittäin innoissani, että vastuullisuus on Vapo-konsernin strategian ytimessä ja että luomme vastuullisuustyöllämme merkityksellisyyttä omille työntekijöillemme ja sidosryhmillemme’’, toteaa Petri Järvinen, Vapo-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja.

 

Turvetuotannon vesistökuormitus Suomessa vuodesta 2008 vuoteen 2019

 

Lisätietoja:

  • Petri Järvinen, Johtaja, toimitusketju ja vastuullisuus, Vapo Oy, puh. 050 482 4071
  • Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723