Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020

Erinomainen strategian mukainen kehitys taloudellisesti vaikeana aikana

Ensimmäinen vuosikolmannes lyhyesti: 

Tammikuu-huhtikuu 2020: 

 • Konsernin liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 236,0 (235,9 1.1.-30.4.2019) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 44,1 (41,9) miljoonaa euroa, 18,7 (17,8) prosenttia liikevaihdosta
 • Liiketulos oli 31,7 (29,2) miljoonaa euroa, 13,4 (12,4) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 0,1 (-0,4) miljoonaa euroa 
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 23,5 (-54,3) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat -20,8 (-37,0) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli 697 (653) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 4,7 (3,6)
 • Omavaraisuusaste-% 41,3 (51,3)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): -1,3 (5,4)

Erinomainen strategian mukainen kehitys taloudellisesti vaikeana aikana

Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (tammi-huhtikuu 2020) 236,0 (235,9 tammi-huhtikuu 2019) miljoonaa euroa. Hyvä myynnin kehitys tuli pääasiassa Grow&Care-divisioonasta, jossa erityisesti myynti vähittäiskauppoihin kasvoi merkittävästi. Energia-divisioonalla sen sijaan oli selkeästi edellisvuotta heikompi myynti tilikauden ensimmäisen raportointijakson aikana lähinnä vähentyneen lämmitystarpeen vuoksi.

Tuloksellisesti ensimmäinen vuosikolmannes on molemmissa pääliiketoiminnoissamme vahvin. Aikaisen kevään ja lisääntyneen puutarhatoiminnan vuoksi Grow&Care-divisioonan käyttökate parani selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Energia-divisioonan osalta erityisesti Nevel paransi myös kannattavuuttaan edellisvuodesta. Sen sijaan Energian polttoainepuolella heikentynyt kysyntä heikensi myös käyttökatetta. Konsernin käyttökate parani hieman ollen 44,1 (41,9) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketulos tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli 31,7 (29,2) miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoinen liiketulos oli vertailukautta parempi 31,6 (29,6) miljoonaa euroa.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 23,5 (-54,3) miljoonaa euroa. Kassavirran positiiviseen kehitykseen vaikuttivat lähinnä tehostamistoimenpiteet käyttöomaisuuden kierron osalta, käyttökatteen parantuminen ja maltilliset investoinnit. Vertailukaudella näkyy myös kassavirtavaikutus hollantilaisen BVB Substrates yritysostoon liittyen.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

”Vapo-konsernille hyvä tulos poikkeusolosuhteissa – myynnin ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta”

”Kokonaisuudessaan vuosikolmannes oli sekä myynnillisesti että tuloksellisesti Vapo-konsernille vähintäänkin tyydyttävä ottaen huomioon vallitsevat poikkeusolosuhteet. Liikevaihto jopa kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattua.  Myös käyttökate ja liiketulos paranivat, vaikka energiaturpeen myynti väheni rajusti.  Kekkilä-BVB:n hyvin kehittynyt myynti ja toiminnan tehostuminen kompensoivat energiaturpeen jättämän vajeen. Tämä on osoitus siitä, että tehdyt strategiset päätökset ovat olleet oikeita ja kaksi vuotta sitten käynnistetty toiminnan tehostamisohjelma tuottaa hyviä tuloksia. Hyvän myynnin ja kulujenhallinnan ansiosta myös yhtiön rahoitustilanne on pysynyt hyvänä.

Vuoden ensimmäinen kolmannes oli Vapo-konsernin liiketoiminnoille kaksijakoinen. Grow&Care-divisioonan liiketoiminta hyötyi lämpimästä ja aikaisesta keväästä, mutta energialiiketoimintaan ja polttoaineiden myyntiin lämmin sää vaikutti negatiivisesti.

Aikaisin alkanut kevät ja pandemian takia lisääntynyt kuluttajien kotona vietetty aika kiihdyttivät Grow&Care-divisioonan harrastajaviljelijöille suunnattua vähittäismyyntiä erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Samaan aikaan pandemia kuitenkin pysäytti ammattiviljelijöille suunnatun kaupan hetkellisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä laivatoimitukset muille mantereille mm. Kiinaan. Kokonaisuudessaan ensimmäinen vuosikolmannes oli Grow&Care-divisioonalle hyvä juuri vähittäiskaupan ansiosta. Divisioonan liikevaihto kasvoi 19 miljoonaa eli 19 prosenttia ja liiketulos parani 60 %.

Lähes 20 prosenttia pitkän aikavälin normaalia lämpimämpi tammi-huhtikuu näkyi selvästi Energia-divisioonan avainluvuissa. Divisioonan liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia vertailujaksoa alhaisempi. Tämä johtui ennen kaikkea energiaturpeen 17 prosentin myynnin laskusta (GWh). Energiapuun ja pelletin myynnit kasvoivat ja kannattavuus parani. Energiaturve näyttää korvautuvan puupolttoaineilla kiihtyvään tahtiin. Tiukan kulukurin ja toiminnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta divisioonan liiketulos jäi 5,6 miljoonaa, eli noin 20 prosenttia vertailujaksosta. Energiaturpeen liiketulos pieneni merkittävästi 7 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.

Kahdessa vuodessa energiaturpeen myynti on Vapolla laskenut 3 miljoonaa kuutiota eli lähes kolmanneksen, joten energiaturpeen käyttö tulee tällä vauhdilla puolittumaan vuoteen 2025 mennessä, Sen vuoksi energiaturpeen käytön vähentämisen vauhdittamiseen ei tarvita mitään poliittisia lisätoimenpiteitä.

Lämmin alkuvuoden sää näkyi positiivisesti myös Ilomantsiin rakenteilla olevan aktiivihiilen tuotantolaitoksen etenemisessä. Pandemiakriisi vaikutti aika-ajoin materiaalien ja työvoiman saatavuuteen, mikä on aiheuttanut pientä viivettä tuotantolaitoksen valmistumiseen. Tuotantolaitoksen odotetaan edelleen olevan käytössä kuluvan vuoden loppuun mennessä.  Koronakriisi vaikuttikin matkustusrajoitteineen eniten Vapon New Businesses -divisioonan toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö sekä tuotekehitys- ja testaustoiminta ei onnistu normaalisti pelkillä etäyhteyksillä.

Vapo käynnisti kuluvassa kesäkuussa Nevel Oy:hyn siirtämiensä lämpö- ja sähköliiketoimintojen strategisten vaihtoehtojen kartoittamisen. Nevel toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa. Nevel omistaa ja operoi yhteensä yli 130 energiantuotantolaitosta ja noin 40 kaukolämpöverkkoa. Nevelin vuosiliikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 130 asiantuntijaa. Yhtiö tuottaa vuodessa noin 1,7 TWh energiaa.

Vapo tarkastelee ja arvioi strategiansa mukaisesti pääliiketoiminta-alueidensa eri vaihtoehtoja säännöllisesti. Tarkastelussa ei ole etukäteen suljettu pois mitään strategista mahdollisuutta.” 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2020 

Muutoksena aiemmin ilmoitettuun Vapo-konserni ei anna erikseen tulevaisuuden näkymää tälle kalenterivuoden 2020 tilikaudelle, koska COVID-19 pandemian kehittymisen ennakoitavuus juuri tällä hetkellä on hyvin vaikeaa. Yhtiö on kuitenkin valmistautunut eri skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisiin jatkokehitysvaihtoehtoihin. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

MEUR

1-4/2020

1-4/2019

5-12/2019

5/2018-4/2019

 

 

 

 

 

Liikevaihto

236,0

235,9

297,7

460,8

Liikevoitto (EBIT)

31,7

29,2

-40,4

33,3

% liikevaihdosta

13,4

12,4

-13,6

7,2

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

31,7

29,4

-1,5

33,5

% liikevaihdosta

13,5

12,5

-0,5

7,3

Tilikauden tulos

23,9

20,9

-40,2

25,2

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

44,1

41,9

37,0

74,1

+/- Käyttöpääoman muutos

-5,4

-63,7

10,3

-45,7

   – Nettoinvestoinnit

-15,2

-32,6

-26,3

-50,7

Vapaa kassavirta ennen veroja

23,5

-54,3

21,0

-22,3

Bruttoinvestoinnit

-20,8

-37,0

-42,8

-62,7

Sijoitetun pääoman tuotto % *

-1,3

5,4

-1,7

5,4

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

4,4

5,4

4,1

5,4

Oman pääoman tuotto % *

-2,2

6,7

-5,1

7,0

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

888,4

805,8

828,5

805,8

Oma pääoma

363,3

404,0

348,5

404,0

Korolliset nettovelat

294,9

265,6

315,2

265,6

Omavaraisuusaste %

41,3

51,3

42,9

51,3

Korolliset nettovelat/käyttökate

4,7

3,6

4,0

3,6

Nettovelkaantumisaste %

81,2

65,8

90,4

65,8

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

1009

1008

1 020

869

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 

 Lisätietoja antavat: 

 • Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 040 072 6727
 • Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723