Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Huhti-kesäkuu

 • Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 155,3 milj. euroa (168,4 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
 • Käyttökate (EBITDA) 21,7 milj. euroa, 14,2 % liikevaihdosta (21,8 milj. euroa, 13,0 %).
 • Liiketulos oli 10,4 milj. euroa, 6,7 % liikevaihdosta (10,9 milj. euroa, 6,5 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 0,6 milj. euroa (5,4 milj. euroa).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 11,5 milj. euroa (21,3 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 13,1 milj. euroa (13,6 milj. euroa).
 • Nettoinvestoinnit olivat 12,2 milj. euroa (3,7 milj. euroa).
 • Energiaturvetta toimitettiin 2,0 TWh (3,0 TWh).
 • Turpeen tuotantomäärä oli noin 40 % (20 %) tavoitteesta kesäkuun lopussa ja noin 60 % heinäkuun lopussa.

Tammi-kesäkuu

 • Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 344,9 milj. euroa (391,3 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 49,1 milj. euroa, 14,2 % liikevaihdosta (52,6 milj. euroa, 13,5 %).
 • Liiketulos oli 28,7 milj. euroa, 8,3 % liikevaihdosta (32,3 milj. euroa, 8,2 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 2,0 milj. euroa (10,6 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, edelliset 12 kuukautta) oli 0,3 %
  (-5,9 %).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 29,7 milj. euroa (73,3 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 24,5 milj. euroa, suhde poistoihin 1,2 x (24,6 milj. euroa, suhde poistoihin 1,2 x).
 • Nettoinvestoinnit olivat 23,0 milj. euroa, suhde poistoihin 1,1 x (13,9 milj. euroa, suhde poistoihin 0,7 x).
 • Omavaraisuusaste 30.6.2013 oli 39,8 % (37,8 %). Vuoden 2012 lopussa omavaraisuus oli 37,1 %.
 • Korolliset nettovelat 30.6.2013 olivat 328,7 milj. euroa (343,9 milj. euroa). Vuoden 2012 lopussa korolliset nettovelat olivat 355,9 milj. euroa.
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/EBITDA) oli 30.6.2013 7,4 x (8,5 x).
 • Energiaturvetta toimitettiin 6,4 TWh (8,7 TWh).

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta: Turvepula ja lämmin kevät leikkasivat liikevaihtoa, kannattavuus lähes ennakoidulla tasolla

Vapo-konsernin kannattavuus oli alentuneesta liikevaihdosta huolimatta lähes ennakoidulla tasolla. Emoyhtiö Vapo Oy:n liikevoitto laski turvetoimitusten vähentymisestä johtuen. Puupolttoaineet ja Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueiden liikevoitto kasvoi. Kekkilä-konsernin liikevoitto laski.

Liikevaihdon lähes 12 prosentin lasku oli odotettavissa viimevuotisen heikon tuotantokesän jälkeen. Lisäksi liikevaihdon alentumiseen vaikutti Ruotsin energiapuuliiketoiminnasta luopuminen. Kekkilän myyntisesonki jäi tänä vuonna viikkoja normaalia lyhyemmäksi. Poikkeuksellisen lämmin touko-kesäkuu alensi myös Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen myyntiä. Vapo Timber Oy:n liikevaihto kasvoi selvästi.

Kulunut lämmityskausi osoitti sen, että Suomen nykyisellä kattilakannalla, turpeen verotuksella ja kivihiilen hinnalla turve korvautuu pääasiassa kivihiilellä eikä puulla. Tämän vuoden alussa turpeen energiavero nousi 1,90 eurosta megawattitunnilta 4,90 euroon megawattitunnilta. Voimassa olevien päätösten mukaan turpeen vero nousee edelleen eurolla vuoden 2015 alusta lukien. Toteutuessaan tämä heikentää entisestään kotimaisen turve-puu -yhdistelmän kilpailukykyä tuontipolttoaineita vastaan. Tavoitteena pitäisi olla Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja ainoa teknistaloudellinen keino siihen on puun ja turpeen yhteispolton lisääminen. Ilman turveveron alentamista lisääntyvällä tuontienergian käytöllä on erittäin suuret negatiiviset vaikutukset niin työllisyyteen kuin kauppataseeseenkin. Turve- ja energiapuu työllistävät tällä hetkellä Suomessa lähes 17 000 henkilöä. Lisäksi, jos Suomi haluaa pitää kiinni uusiutuvien polttoaineiden 38 prosentin tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä, on välttämätöntä muuttaa turpeen verokohtelua, jotta myös puuta voitaisiin käyttää enemmän.

Olemme määrätietoisesti nostaneet ympäristövastuun ja erityisesti turvetuotannon vesistövaikutusten minimoinnin liiketoimintastrategiamme ytimeen. Vesienkäsittelyjärjestelmien tehostaminen on edennyt suunnitellun aikataulun mukaan. Uusilla alueilla sitoudumme siihen, että uudet tuotantoalueet kuormittavat vesistöjä kiintoaineen ja humuksen osalta vähemmän kuin samat ojitetut suoalueet ennen turvetuotannon aloittamista. Vapo solmi kesäkuussa Metso Automationin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Metso rakentaa Vapolle 30 automaattista jatkuvatoimista mittausasemaa vesistövaikutusten seurantaan.

Turvetuotantokausi käynnistyi hyvin ja kesäkuun alkuun mennessä tuotantotavoitteesta oli saavutettu lähes 20 prosenttia. Sen jälkeen epävakainen sää on haitannut monilla alueilla tuotantoa. Kesäkuun lopussa tuotantotavoitteesta oli saavutettu noin 40 prosenttia. Heinäkuun lopussa tuotantotavoitteesta oli saavutettu noin 60 prosenttia. Tämä on enemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna, mutta alle tavoitteemme. Vaikein tilanne on ympäristöturpeen ja palaturpeen tuotannossa Pohjanmaan alueella. Uusien tuotantolupien saanti on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä, sillä vanhenevilla tuotantoalueilla olemme liikaa sääolosuhteiden armoilla. Huolimatta merkittävistä panostuksista ympäristövastuuseen uusien lupien myöntäminen luonnontilaltaan muuttuneille alueille on edelleen äärimmäisen hidasta. Kuluvana vuonna uusia lupia on saatu vain 735 hehtaarin alueille.

Vapo Timberin liikevaihto oli noin 13 prosenttia vertailujaksoa korkeampi. Sahatavaran myyntihinnat nousivat 1 prosentin ja raaka-aineen hinta laski 1 prosentin. Suoritettujen tehostamistoimenpiteiden johdosta Vapo Timberin liiketappio pieneni, mutta toiminta on edelleen raskaasti tappiollista. Metsäpolttoaineiden ja Pelletin liiketulos oli lievästi positiivinen.

Puutarhakaupalle kevät oli erityisesti Suomessa heikko. Kevät tuli myöhään, mutta lämpeni kesäksi poikkeuksellisen nopeasti, minkä vuoksi kuluttajasegmentin myyntisesonki jäi poikkeuksellisen lyhyeksi. Tämä aiheutti sekä liikevaihdon että tuloksen jäämisen suunniteltua alhaisemmaksi.

Vapon Ruotsin tytäryhtiö Neova AB paransi lähes kaikilla osa-alueilla ja teki selvästi ennakoitua paremman tuloksen erityisesti pellettiliiketoiminnan ansiosta. Viron tytäryhtiö Tootsi Turvas AS menestyi ennakoidusti. Sen sijaan Puolan toiminnoissa varastojen 1,6 miljoonan euron alaskirjaukset painoivat tuloksen tappiolliseksi.

Koko vuoden liikevaihdon ja kassavirran odotetaan jäävän edellisvuotta alhaisemmiksi, mutta liikevoiton ennakoidaan kasvavan. Konsernin tulosta voivat heikentää turvetuotannon lopullinen onnistuminen, Euroopan heikon taloustilanteen ja Pohjois-Afrikan tilanteen vaikutus sahatavaratuotteiden kysyntään sekä tulevat päätökset biodiesel-hankkeen etenemisestä.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR

1-6/2013

1-6/2012

1-12/2012

 

 

 

 

Liikevaihto

344,9

391,3

652,9

Liikevoitto (EBITA)

28,7

32,3

5,8

% liikevaihdosta

8,3

8,2

0,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

28,7

32,3

6,5

% liikevaihdosta

8,3

8,2

1,0

Tilikauden tulos

18,0

21,6

2,8

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

49,1

52,6

48,9

+/- Käyttöpääoman muutos

3,6

34,6

42,2

   – Nettoinvestoinnit

-23,0

-13,9

-26,9

Vapaa kassavirta ennen veroja

29,7

73,3

64,2

Bruttoinvestoinnit

24,5

24,6

48,0

Sijoitetun pääoman tuotto %  *﴿

0,3

-5,9

0,9

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *﴿

0,4

-0,5

1,0

Oman pääoman tuotto % *﴿

-0,3

-10,8

0,9

 

 

 

 

Taseen loppusumma

794,1

834,1

804,8

Oma pääoma

307,7

310,0

291,6

Korolliset nettovelat

328,7

343,9

355,9

Omavaraisuusaste %  **﴿

39,8

37,8

37,1

Korolliset nettovelat/käyttökate

7,4

8,5

7,3

Nettovelkaantumisaste %

106,8

110,9

122,0

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

1129

1171

1154

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen vaihtovelkakirjalaina on Yritystutkimus ry:n suositusten mukaisesti laskettu omaksi pääomaksi

 

 

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin

MEUR

1-6/2013

1-6/2012

Muutos %

1-12/2012

Turvetuotteet

111,2

137,0

-18,8

220,5

Energiaturve

97,1

118,6

-18,2

183,2

Ympäristöturve

14,1

18,4

-23,3

37,2

Puupolttoaineet

75,9

99,0

-23,4

165,4

Metsäpolttoaineet

28,3

41,4

-31,7

65,2

Pelletti

47,6

57,6

-17,4

100,2

Lämpö ja sähkö

58,4

59,8

-2,2

105,5

Kekkilä-konserni

59,3

59,7

-0,6

92,1

Vapo Timber

68,0

59,9

13,6

112,5

Muut

4,9

4,5

8,2

9,8

Forest BtL

0,0

0,0

 

0,0

Mustankorkea

4,9

4,5

8,2

9,8

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteIset

0,0

0,0

 

0,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-32,8

-28,6

-14,7

-52,9

Yhteensä

344,9

391,3

-11,9

652,9

 

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

MEUR

1-6/2013

1-6/2012

Muutos %

1-12/2012

Turvetuotteet

24,2

33,0

-26,7

29,0

Energiaturve

22,5

30,6

-26,4

25,4

Ympäristöturve

1,7

2,4

-29,5

3,7

Puupolttoaineet

0,5

-4,7

111,4

-8,1

Metsäpolttoaineet

0,3

-1,7

 

-2,7

Pelletti

0,2

-3,0

 

-5,4

Lämpö ja sähkö

5,4

5,2

4,2

-1,2

Kekkilä-konserni

4,7

8,0

-41,4

3,8

Vapo Timber

-3,9

-4,3

11,0

-10,9

Muut

-4,2

-3,9

-5,9

-6,7

Forest BtL

-0,7

-0,3

-103,4

-0,6

Mustankorkea

0,9

0,9

-2,9

2,1

Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset

-4,4

-4,5

2,8

-8,2

Eliminoinnit

1,9

-1,0

302,4

-0,2

Yhteensä

28,7

32,3

-11,0

5,8

Osavuosikatsaus.pdf 

Linkki toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn videoon

Lisätietoja:

 • Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 050 1280
 • Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 050 486 9869
 • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723