Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny:

Poikkeuksellisen heikko turpeen tuotantokausi johtaa turvepulaan ja vie koko vuoden liiketuloksen tappiolle. Kuluneen vuoden kassavirta on ollut vahva ja olemme vähentäneet tämän vuoden aikana nettoinvestointeja 46,8 milj. eurolla ja korollisia nettovelkoja 71,6 milj. eurolla. Kesän ympäristöinvestoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Tehostamisohjelmalla, joka jatkuu edelleen, on saavutettu suunnitellut tulokset ja yhtiö siirtyy kehitysvaiheeseen. 

Vapo ei pysty toimittamaan asiakkailleen, eikä myöskään omille laitoksilleen, tulevalla lämmityskaudella heidän haluamiaan määriä mitään turvelajeja. Suurin niukkuus tulee erityisesti kuiviketurpeista, mutta myös energiaturve tulee loppumaan varastoista ennen seuraavaa tuotantokautta, vaikka talvi olisi normaalia leudompi. Turpeen tuotantomäärä jäi 47 prosenttiin tavoitteesta. Tuotantopinta-alasta suuri osa on vanhoja kenttiä, joilla tuotanto on pysähdyksissä sateen jälkeen selvästi pidempään kuin uusilla kentillä. Uusilla tuotantoalueilla päästiin tuotantotavoitteisiin tai lähelle niitä. Sateisimpien alueiden vanhimmilla kentillä tuotanto jäi alle 20 prosenttiin tavoitteesta. 

Käynnissä oleva tehostamisohjelma paransi kassavirtaa, vähensi velkaisuutta ja vahvisti tasetta vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan kolmannen neljänneksen tapaan tappiollinen. Tämä johtuu turvepulan aiheuttamasta liikevaihdon alentumisesta sekä siitä, että tavoitetta alhaisemman tuotannon johdosta tuotantokustannukset rasittavat liiketulosta vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Sahatavaran heikko kysyntä jatkuu. Näistä syistä johtuen koko vuoden tulos muodostuu tappiolliseksi. Ennakoitua pienemmät varastot ja ydinliiketoiminnan ulkopuolisten tase-erien myynnit ja leikatut investoinnit näkyvät positiivisesti yhtiön kassavirrassa.

Tehostamisohjelmaa ja investointien leikkauksia jatketaan seuraavien vuosineljännesten aikana, mutta lähivuosien suunnitelluista ympäristöinvestoinneista ei tingitä. 

Tammi-syyskuu 

Vapo-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 497,4 miljoonaa euroa (530,7 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2011). Merkittävin syy liikevaihdon laskuun oli vertailujaksoa selvästi lämpimämmästä kevättalvesta ja sähkön alhaisesta hinnasta johtunut energiaturpeen liikevaihdon lasku 17,6 miljoonalla eurolla. Vapo Timberin liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa ja Vapo Biolämmön liikevaihto 7,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa alhaisempi. Ympäristön eli Kekkilän liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. 

Konsernin liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (liiketappio 10,8, mikä sisälsi pellettiliiketoiminnan 27,7 milj. euron alaskirjauksen). Liikevoitto sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia tuottoja yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransivat merkittävästi myös eri säästöohjelmilla saavutetut kustannussäästöt. 

Yhtiö leikkasi kaikkia muita paitsi ympäristöinvestointejaan. Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 35,1 miljoonaa euroa (67,4 milj. euroa). Vapaa kassavirta ennen veroja oli 75,1 miljoonaa euroa (51,6 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 36,9 prosenttia (35,3 %) ja korolliset nettovelat olivat 345,1 miljoonaa euroa (385,1 milj. euroa). Vuoden 2011 lopussa omavaraisuus oli 33,8 prosenttia ja korolliset nettovelat 416,7 miljoonaa euroa. 

Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 1 172 (1 287) henkilöä. 

Vapo Biopolttoaineet liiketoiminta-alue vastaa konsernin energia- ja ympäristöturpeen tuotannosta sekä puu- ja peltoenergiasta. Liiketoiminta-alueen tammi-syyskuun liikevaihto oli 216,7 miljoonaa euroa (236,1 milj. euroa) ja liikevoitto 23,1 miljoonaa euroa (35,6 milj. euroa). Puu- ja peltoenergian liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasolla ja toiminnan tappio pieneni 1,3 milj. euroon (-3,1 milj. euroa). Ympäristöturpeen kannattavuus heikkeni selvästi vertailujaksoon nähden.  

Vapo Biolämpö liiketoiminta-alue vastaa konsernin energiatuotteiden eli lämmön, höyryn ja sähkön myynnistä asiakkaille. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 74,0 miljoonaa euroa (81,2 milj. euroa) ja liiketappio 2,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 1,8 milj. euroa) tammi-syyskuussa. Energiatuotteiden myynnin alentuminen selittyy lämpimällä talvella ja vertailujaksoa selvästi alhaisemmalla sähkön hinnalla. Teollisten asiakkaiden energiantarve oli vertailujakson tasolla. Näiden operatiivisten syiden ohella, kannattavuutta alensi Forssan voimalaitoksen turbiiniremontti, mikä aiheutti sähkönmyyntituottojen alentumisen lisäksi suuremmat polttoainekustannukset, koska lämpö jouduttiin tekemään elo-syyskuussa öljyllä. 

Vapo Puutuotteet liiketoiminta-alue muodostuu konsernin sahatavaran tuotannosta ja myynnistä vastaavasta Vapo Timberistä ja Vapo Pelletistä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 157,9 miljoonaa euroa (170,3 milj. euroa) ja liiketappio oli 13,4 miljoonaa euroa (-41,0 milj. euroa, ml. pellettiliiketoiminnan alaskirjaukset). 

Vapo Timberin liikevaihto oli 86,0 miljoonaa euroa (97,2 milj. euroa) ja liiketulos -8,0 miljoonaa euroa (-3,8 milj. euroa). Talouden matalasuhdanne ja rakentamisen vähentyminen päämarkkina-alueilla on vähentänyt selvästi sahatavaran kysyntää, minkä lisäksi korkeana pysyneet raaka-aine­kus­tannukset heikensivät kannattavuutta. 

Pelletin liikevaihto oli 72,6 miljoonaa euroa (75,1 milj. euroa). Pelletin liiketappio oli 5,4 miljoonaa euroa (-36,8 milj. euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani Suomessa ja Puolassa, mutta jatkui heikkona Ruotsissa. 

Vapo Ympäristö liiketoiminta-alue vastaa ammattiviljelijöille ja kuluttajille suunnatuista puutarhatuotteista ympäristöhuoltoliiketoiminnasta ja viherrakentamisesta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 83,9 miljoonaa euroa (83,8 milj. euroa) ja liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 2,6 miljoonan euron vakuutuskorvauksen vuonna 2010 palaneesta Eurajoen kasvuturvetehtaasta. 

Konsernihallinto ja muut toiminnot 

Konsernihallinnon ja muiden toimintojen vaikutus tammi-syyskuun liikevoittoon oli -5,9 miljoonaa euroa (-13,1 milj. euroa). Kassavirran ja kannattavuuden parantamiseksi kaikissa konsernihallinnon toiminnoissa on karsittu kustannuksia ja leikattu investointeja. 

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny:

Poikkeuksellisen heikko turpeen tuotantokausi johtaa turvepulaan ja vie koko vuoden liiketuloksen tappiolle. Kuluneen vuoden kassavirta on ollut vahva ja olemme vähentäneet tämän vuoden aikana nettoinvestointeja 46,8 milj. eurolla ja korollisia nettovelkoja 71,6 milj. eurolla. Kesän ympäristöinvestoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Tehostamisohjelmalla, joka jatkuu edelleen, on saavutettu suunnitellut tulokset ja yhtiö siirtyy kehitysvaiheeseen.

Lämmin talvi ja alhaisena pysynyt sähkön markkinahinta leikkasivat Biopolttoaineiden ja Biolämmön liikevaihdosta yli 20 miljoonaa euroa ja liikevoitosta yli 5 miljoonaa euroa. Myös sahatavaraliiketoiminnan kannattavuus on heikentynyt jyrkästi vertailujakson jälkeen. Yhtiön vuosi sitten käynnistämä tehostamisohjelma ja omaisuuden myynnit ja investointien leikkaukset ovat helpottaneet toimintaympäristön heikkenemisen vaikutuksia. 

Kesän turvetuotantokausi oli poikkeuksellisen huono. Tuotantotavoitteesta saavutettiin vain noin 47 prosenttia. Tästä syystä koko vuoden liikevaihto alenee merkittävästi ja myös koko vuoden tulos painuu tappiolle. Polttoaineiden hinnoittelua tarkistetaan tulevalle lämmityskaudelle yksikkökustannusten nousun kattamiseksi. Vapon ohella huono tuotantokausi merkitsee ongelmia urakoitsijoille ja lisäkustannuksia asiakkaille, jotka joutuvat korvaamaan puuttuvaa energiaturvetta kalliimmilla fossiilisilla polttoaineilla. 

Peräkkäiset sateiset ja haihtuvuudeltaan huonot kesät ovat tuoneet kouriin tuntuvalla tavalla esiin vanhojen tuotantokenttien ongelmat. Vanhoilla, madaltuneilla kentillä tuotanto on pysähdyksissä sateen jälkeen selvästi pidempään kuin uusilla kentillä. Jotta yhtiö pystyisi täyttämään asiakkaidensa tarpeet heikommissakin sääolosuhteissa, on uusille tuotantoalueille haettujen lupien johdonmukainen käsittely ja myöntäminen välttämätöntä. Emme hae lupia ojittamattomille soille eikä lupien myöntäminen näin ollen uhkaa suoluonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä viranomaiskäsittelyssä on 13 000 hehtaarin tuotantoalueet, joille Vapo on hakenut tuotantolupaa. 13 000 hehtaarin turve-energian arvo asiakkaille on arviolta yli miljardi euroa ja työllistämisvaikutus on yli tuhat henkilöä. Vanhimmat hakemukset on jätetty käsittelyyn vuonna 2007. Vapon asiakkaiden liiketoiminnan, Vapon olemassaolon ja Suomen huoltovarmuuden takia uusien tuotantoalueiden saaminen käyttöön mahdollisimman nopeasti on välttämätöntä. 

Emme oleta sahatavaran kysynnän elpyvän enää tämän vuoden aikana. Pellettiliiketoiminnan kannattavuus on parantunut tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta, mutta markkina on edelleen haastava erityisesti Ruotsissa. 

Kekkilä -liiketoimintojen arvioimme parantavan kannattavuuttaan tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisten liiketoimintakauppojen ansiosta olemme selkeästi lisänneet Kekkilä -liiketoimintojen itsenäisyyttä ja raaka-aineomavaraisuutta Suomessa ja Ruotsissa. Elokuussa julkistettu kauppa, jolla Kekkilä ostaa Lassila & Tikanojalta puutarhakompostori- ja ekokäymälä –liiketoiminnat laajentavat Kekkilän tuotevalikoimaa ja tuo uusia asiakkaita kasvavilla markkinoilla. Vuositasolla näiden liiketoimintojen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa. 

Vapo Biopolttoaineiden ja Vapo Puutuotteiden näkymistä johtuen arvioimme konsernin liikevaihdon jäävän selvästi edellisvuodesta ja koko vuoden tuloksen muodostuvan tappiolliseksi. Vapo jatkaa loppuvuoden aikana jo käynnistettyjä toimenpiteitä, jotka parantavat kassavirtaa ja kannattavuutta tehostamalla pääoman kiertoa ja tuloksentekokykyä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat tuotannosta poistuneista maa-alueista ja muista ydinliiketoiminnan kannalta ei-välttämättömistä tase-eristä luopuminen sekä investointien erittäin tarkka harkinta. Ympäristöinvestoinneista ei kuitenkaan tingitä. 

Kuluneen vuoden kassavirta on ollut vahva ja olemme vähentäneet tämän vuoden aikana nettoinvestointeja 46,8 milj. eurolla ja korollisia nettovelkoja 71,6 milj. eurolla. Arvioimme, että muun muassa tehostamistoimien, investointien leikkausten ja tase-erien myynnin ansiosta pystymme ylittämään koko tilikaudelta tavoitteenamme olevan 40 miljoonan euron vapaan kassavirran ennen veroja. 

Vapo ja Metsä Group ovat aiemmin ilmoittaneet, että ne kaavailevat Kemin Ajokseen yhteistä biodiesel-tehdasta. Metsä Group ilmoitti kesäkuussa vetäytyvänsä tästä hankkeesta. Hanke listattiin parhaaksi Suomeen rakennettavaksi biodieseltehtaaksi, joten se voi toteutuessaan saada EU:n NER300-tuen. Vapo jatkaa nyt operatiivisten kumppaneiden ja rahoituksen hankintaa biodiesel-hankkeelle. 

Olemme edenneet suunnitelman mukaan ympäristöinvestointiohjelmassamme. Vapo on aiemmin ilmoittanut että se rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2011 lopulla Vapolla oli tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria. Tästä parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) piirissä on noin 36 000 hehtaaria ja perustason vesienkäsittelyn piirissä oli 11 000 hehtaaria. Vuoden 2012 aikana tämä pinta-ala pienenee noin 3 000 hehtaarilla. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta. 

On myös erittäin positiivista, että saimme vietyä neuvottelut ympäristöministeriön kanssa päätökseen ensimmäisistä suojeluun tarjoamistamme kohteista Hyvinkäällä ja Outokummussa. Vapo myi yhteensä 690 hehtaarin suot metsähallitukselle ja neuvottelut muista kohteista jatkuvat hyvässä hengessä. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR

1-9/2012

1-9/2011

1-12/2011

Liikevaihto

497,4

530,7

705,0

Liikevoitto (EBITA)

9,0

-10,8

-41,9

% liikevaihdosta

1,8

-2,0

-5,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

9,2

17,0

-4,5

% liikevaihdosta

1,8

3,2

-0,6

Tilikauden tulos

3,9

-19,0

-39,1

       

Käyttökate (EBITDA)

40,9

52,3

41,9

+/- Käyttöpääoman muutos

49,7

61,7

59,7

– Nettoinvestoinnit

-15,5

-62,3

-81,2

Vapaa kassavirta ennen veroja

75,1

51,6

20,5

Bruttoinvestoinnit

35,1

67,4

94,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

-3,2

0,1

-5,8

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

-1,8

4,4

-0,6

Oman pääoman tuotto % *

-5,4

-2,1

-11,9

       

Taseen loppusumma

810,6

899,7

869,2

Oma pääoma

294,2

311,2

285,7

Korolliset nettovelat

345,1

385,1

416,7

Omavaraisuusaste %

36,9

35,3

33,8

Nettovelkaantumisaste %

117,5

123,7

145,8

       

Henkilöstö, keskimäärin

1 172

1 287

1 226

       

*) Edelliset 12 kuukautta

     

Liikevaihto segmenteittäin 

MEUR

1-9/2012

1-9/2011

Muutos %

1-12/2011

Biopolttoaineet

216,7

236,1

-8,2

321,3

Energiaturve

135,0

152,5

-11,5

204,4

Puu- ja peltoenergia

49,1

51,0

-3,7

74,0

Ympäristöturve

28,2

28,2

0,0

38,0

Muut

5,1

4,4

14,6

4,9

Biolämpö

74,0

81,2

-8,9

110,6

Puutuotteet

157,9

170,3

-7,3

227,2

Timber

86,0

97,2

-11,6

121,3

Pelletti

72,6

75,1

-3,3

108,1

Ympäristö

83,9

83,8

0,2

101,9

Kekkilä liiketoiminnat

76,6

75,6

1,4

91,1

Mustankorkea

7,3

8,2

-11,1

10,8

Segmenttien välinen liikevaihto

-35,1

-40,6

13,6

-55,9

Konserni yhteensä

497,4

530,7

-6,3

705,0

 

 

 

 

 

Liiketulos segmenteittäin 

MEUR

1-9/2012

1-9/2011

Muutos %

1-12/2011

Biopolttoaineet

23,1

35,6

-35,1

29,0

Energiaturve

20,7

34,3

-39,5

31,5

Puu- ja peltoenergia

-1,3

-3,1

58,6

-6,1

Ympäristöturve

3,2

4,5

-28,2

3,9

Muut

0,4

0,0

1393,1

-0,2

Biolämpö

-2,4

1,8

-230,9

1,0

Puutuotteet

-13,4

-41,0

67,4

-56,6

Timber

-8,0

-3,8

-110,0

-8,9

Pelletti

-5,4

-36,8

85,2

-47,3

Ympäristö

8,4

4,8

75,5

2,4

Kekkilä liiketoiminnat

7,0

2,7

155,0

-0,4

Mustankorkea

1,5

2,1

-29,0

2,8

Muut toiminnot

-5,9

-11,4

48,7

-17,1

Eliminoinnit

-0,8

-0,6

-33,3

-0,6

Konserni yhteensä

9,0

-10,8

183,3

-41,9

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012 (pdf)

Lisätietoja:

– Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608