Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.5.-31.12.2018

Vuosikolmannes lyhyesti:

Syys-joulukuu 2018:

 • Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa 2018 oli 134,1 (132,6 syys-joulukuu 2017) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 24,8 (19,5) miljoonaa euroa, 18,5 (14,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 14,6 (9,4) miljoonaa euroa, 10,9 (7,1) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,2 (2,1) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake 420 (234) euroa
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 15,0 (11,4) miljoonaa euroa
 • Investoinnit olivat 16,9 (11,3) miljoonaa euroa

Touko-joulukuu 2018:

 • Konsernin liikevaihto touko-joulukuussa 2018 oli 224,9 (227,9 touko-joulukuu 2017) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 32,1 (24,3) miljoonaa euroa, 14,3 (10,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Liiketulos (EBIT) oli 4,1 (-0,6) miljoonaa euroa, 1,8 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja 1,5 (2,5) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake 138 (-93) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 5,1 (3,1) prosenttia
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -12,4 (13,0) miljoonaa euroa
 • Investoinnit olivat 27,5 (21,8) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 31.12.2018 oli 49,5 (47,5) prosenttia
 • Korolliset nettovelat 31.12.2018 olivat 260,9 (266,2) miljoonaa euroa
 • Korolliset nettovelat / käyttökate 31.12.2018 oli 3,8 (4,7)

 

Strategiassa edettiin hyvin ja kannattavuus parani

Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella vuosikolmanneksella (syys-joulukuu 2018) 134,1 (132,6 syys-joulukuu 2017) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi toisen tertiilin aikana suotuisasti erityisesti energialiiketoiminnan osalta. Myynnin kasvu tuli lähinnä biopolttoaineiden vahvasta kysynnästä. Myös tuotannosta poistuneiden maiden myynnit onnistuivat suunnitellusti.

Tilikauden toinen vuosikolmannes oli tuloskehityksen osalta hyvä lähes kaikissa liiketoiminnoissamme. Konsernin liikevoitto tilikauden toisella vuosikolmanneksella (syys-joulukuu) oli 14,6 (9,4) miljoonaa euroa. Tulosta paransivat myynnin kasvaminen edellisvuodesta ja onnistunut turvetuotanto, mikä paransi kannattavuutta selkeästi alhaisempien tuotannon yksikkökustannuksien osalta. Erityisesti käyttökatteen parantumisessa onnistuneella tuotantokaudella oli merkittävä osuus. Käyttökate oli 24,8 (19,5) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 12,7 (7,0) miljoonaa euroa.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 15,0 (11,4) miljoonaa euroa. Kassavirran positiivisen kehityksen mahdollistivat parantunut käyttökate sekä maltilliset investoinnit.

Vesa Tempakka, toimitusjohtaja:

”Vapo-konsernin uudistuminen etenee strategian mukaisesti – energiaturpeen merkitys vähenee”

”Konsernin operatiivinen toiminta on sujunut kaikilla liiketoiminta-alueilla vähintään tyydyttävästi. Kannattavuutemme on parantunut ja kulut ovat pysyneet hyvin kurissa suurista uusista satsauksista huolimatta.

Poikkeuksellisen kuivan viime kesän aikana teimme päätöksen tuottaa energiaturvetta varastoon jonkin verran lähiajan tarvetta enemmän. Tämä päätös lyhyellä tähtäimellä kasvatti tasettamme ja heikensi kassavirtaa, mutta paransi asiakkaillemme tärkeää toimitusvarmuutta ja potentiaalia tulevaisuuden kassavirroista. Tähtäämme edelleen käyttöpääoman keventämiseen ja velkaisuuden alentamiseen, vaikka yhtiön transformaatio uusille liiketoiminta-alueille kasvattaa lähivuosien investointitasoa.

Toukokuun alussa käyttöönotettu uusi maiden rajat ylittävä divisioonarakenne ja koko konsernin yhteisten toimintojen tehostaminen ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi uuden liiketoimintastrategian toteuttamisessa.

Vuosi sitten asetimme tavoitteeksi vahvistaa asemaamme kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla, kehittää uusia pitkälle jalostettuja tuotteita turveresursseistamme sekä siirtää energialiiketoiminnassa painopistettä polttoaineista energiaratkaisujen ja palveluiden suuntaan. Kaikki nämä tavoitteet ovat edistyneet, osa jopa ennakoitua nopeammin.

Lokakuussa julkistettu järjestely hollantilaisen BVB-Substratesin kanssa saatettiin loppuun heti katsausjakson päättymisen jälkeen. Järjestelyssä muodostettu Kekkilä-BVB Oy:n on alallaan Euroopan johtava yritys, jolla on vientiä yli 80 maahan. Järjestelyn ansiosta Grow&Care-divisioonan liikevaihto kattaa tulevaisuudessa lähes puolet koko konsernin liikevaihdosta.

Energy-divisioona ja OP-ryhmän kanssa keväällä 2018 perustettu Vapo Lämpövoima Ky ovat molemmat strategiamme mukaisesti investoineet räätälöityjen energiaratkaisujen alueelle.

Aivan kalenterivuoden lopulla julkistimme strategisesti erittäin merkittävän investoinnin. Rakennamme ensimmäisen aktiivihiiltä turpeesta valmistavan tuotantolaitoksen Ilomantsiin Itä-Suomeen.

Kaikilla näillä toimenpiteillä haluamme lisätä turpeen muuta kuin energiakäyttöä varmistaaksemme konsernimme tuloksentekokyvyn muuttuvassa toimintaympäristössämme. Jo nyt tehdyt päätökset, johtavat siihen, että energiaturpeen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta laskee ja arvioidaan olevan seuraavalla tilikaudella noin viidennes, kun se on vielä tällä tilikaudella noin neljännes. Haluamme toki ylläpitää ja kasvattaa turpeen ja muiden paikallisten polttoaineiden myyntiä asiakkaillemme ja tavoitteena on energiaturveriippuvuuden vähentäminen ensisijaisesti muuta liikevaihtoa kasvattamalla” toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Näkymät tilikauden loppuun 30.4.2019

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida.

Vapo-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan samaa luokkaa tai hieman alempi kuin edellisenä tilikaudella, mikäli talvi jatkuu normaalina ja tuleva kevät ei ole poikkeuksellisen lämmin. Konsernin liikevoittoa parantaa edelliskesän turvetuotannon onnistuminen. Koko tilikauden liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman edellisvuotta korkeampi. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää liikevaihtoa kuluvalla tilikaudella.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

MEUR

9-12/2018

9-12/2017

5-12/2018

5-12/2017

5/2017-4/2018

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

134,1

132,6

224,9

227,9

419,8

Liikevoitto (EBIT)

14,6

9,4

4,1

-0,6

26,3

% liikevaihdosta

10,9

7,1

1,8

-0,2

6,3

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

14,6

9,4

4,1

-0,6

27,2

% liikevaihdosta

10,9

7,1

1,8

-0,2

6,5

Tilikauden tulos

12,7

7,0

4,2

-2,8

17,6

 

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

24,8

19,5

32,1

24,3

61,1

+/- Käyttöpääoman muutos

0,6

0,7

-24,6

7,6

37,6

   – Nettoinvestoinnit

-10,4

-8,9

-19,9

-18,8

-25,0

Vapaa kassavirta ennen veroja

15,0

11,4

-12,4

13,0

73,6

Investoinnit

-16,9

-11,3

-27,5

-21,8

-31,3

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

5,1

3,1

4,3

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

5,3

3,5

4,4

Oman pääoman tuotto % *

 

 

7,2

3,6

5,2

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

716,5

723,4

697,5

Oma pääoma

 

 

340,5

329,3

347,9

Korolliset nettovelat

 

 

260,9

266,2

206,2

Omavaraisuusaste %

 

 

49,5

47,5

51,2

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

3,8

4,7

3,4

Nettovelkaantumisaste %

 

 

76,6

80,9

59,3

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

773

764

758

 

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat.

Lisätietoja antavat:

 • Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5999
 • Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5991
 • Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan tästä linkistä.