Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2013

Tammi-maaliskuu  

  • Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 189,6 milj. euroa (222,9 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2012).
  • Käyttökate (EBITDA) oli 27,5 milj. euroa, 14,5 % liikevaihdosta (30,8 milj. euroa, 13,8 %).
  • Liiketulos oli 18,3 milj. euroa, 9,7 % liikevaihdosta (21,4 milj. euroa, 9,6 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 1,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kuukautta) oli 0,4 % (-6,3 %).
  • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 18,2 milj. euroa (52,0 milj. euroa).
  • Omavaraisuusaste 31.3.2013 oli 38,7 % (35,6 %).

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ensimmäisen neljänneksen tuloksesta: turvepula ja myöhäinen kevät leikkasivat liikevaihtoa, kannattavuus ennakoidulla tasolla

Liikevaihdon lasku oli odotettavissa, sillä meillä ei yksinkertaisesti ollut riittävästi turvetta asiakkaillemme heikon tuotantokesän jälkeen. Erityisen vaikea tilanne oli eläintiloilla tarvittavien kuiviketurvelajien kohdalla. Toimitusvolyymit jäivät kuiviketurpeissa alle puoleen kysynnästä. Varastotilanne on ennen uutta tuotantokautta kaikissa turpeissa poikkeuksellisen alhainen ja niiden sijainti asiakkaisiin nähden on huono. Uusien tuotantolupien saanti on kriittisin kysymys, sillä nykyisellä tuotantoalalla olemme liikaa sääolosuhteiden armoilla.

Kulunut lämmityskausi osoitti, että pelko tuontipolttoaineiden käytön kasvusta on aiheellinen. Energiapuun käyttö ei turvepulan takia merkittävästi lisääntynyt, vaan puuttuva turve korvautui kivihiilellä, öljyllä ja tuontisähköllä. Tuontipolttoaineiden käyttö näkyi sekä Vapon että asiakkaidemme lämmön- ja sähköntuotannon kannattavuudessa. Tuontipolttoaineiden käytön lisääntyminen on kansantaloudellisestikin huolestuttavaa. Pellettimarkkinoilla alkaa sen sijaan näkyä pientä valoa. Vientituotteeksi pelletistä ei ole, mutta paikallisesti se on erittäin hyvä uusiutuva polttoaine, jolla on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Jotta luvitustilanne helpottuisi jatkossa, olemme määrätietoisesti nostaneet ympäristövastuun ja erityisesti turvetuotannon vesistövaikutusten minimoinnin liiketoimintastrategiamme ytimeen. Juuri tästä syystä olemme sitoutuneet siihen, että emme hae lupia luonnontilaisille, luokkien 4 ja 5 soille ja parannamme olemassa olevia vesienkäsittelyjärjestelmiä. Lisäksi uusilla alueilla sitoudumme siihen, että uudet tuotantoalueet kuormittavat vesistöjä vähemmän, kuin samat ojitetut suoalueet ennen turvetuotannon aloittamista. Nostamme omaehtoisen vesistötarkkailun kaikilla tuotantoalueilla selvästi viranomaisvaatimukset ylittävälle tasolle.

Suhdanne ei tue tällä hetkellä sahatavaramarkkinoita, mutta se ei yksin riitä selittämään toimintamme tappiollisuutta tällä liiketoiminta-alueella. Meillä on käynnissä ohjelma, jolla pureudutaan niin raakapuun hankintaan, sahojen käyntiasteiden ja sahattavien sahatavaralaatujen optimointiin, sekä markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen. Ohjelmilla tavoittelemme useiden miljoonien tulosparannusta, mutta lyhyellä tähtäyksellä nämä eivät riitä ilman suhdannekäännettä nostamaan liiketoiminta-aluetta voitolliseksi.

Myös Kekkilä-konserni on korkeammasta jalostusasteesta huolimatta riippuvainen sääolosuhteista. Tuotantokesä vaikuttaa raaka-aineen saatavuuteen ja hintaan ja kevään tulo vaikuttaa merkittävästi kysyntään. Vuosi sitten saimme Skandinaviassa nauttia lämpimästä maalis- ja huhtikuusta, mikä näkyi heti kysynnän kasvuna. Kuluttajille suunnatussa puutarhaliiketoiminnassa liikevaihto ja tulos tehdään lumien sulamisen ja juhannuksen välillä, joten jo parin viikon heilahdukset kevään tulossa näkyvät selkeästi toiminnan volyymeissä ja kannattavuudessa. Vaikka tämän vuoden osalta tilanne on haastava, pidemmällä tähtäyksellä Kekkilä-konserni on vakaalla kasvu-uralla. 

Näkymät loppuvuodelle 

Vuoden 2013 liikevaihdon ja kassavirran odotetaan jäävän edellisvuotta pienemmiksi. Vapo rajoittaa edelleen investointeja vähentääkseen velkaantuneisuuttaan. Rajoittaminen ei koske suunniteltuja ympäristöinvestointeja. 

Vuoden 2013 tuloksen ennustaminen on vaikeaa, koska siihen vaikuttaa merkittävästi turve-tuotannossa onnistuminen, sahateollisuuden markkinatilanne ja tulevat päätökset biodiesel-hankkeen etenemisestä. 

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä on kuvattu tarkemmin liiketoimintojen tulevaisuuden näkymät. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

MEUR

1-3/2013

1-3/2012

1-12/2012

 

 

 

 

Liikevaihto

189,6

222,9

652,9

Liikevoitto (EBITA)

18,3

21,4

5,8

% liikevaihdosta

9,7

9,6

0,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

18,3

21,4

6,5

% liikevaihdosta

9,7

9,6

1,0

Tilikauden tulos

13,5

14,5

2,8

 

 

 

 

    Käyttökate (EBITDA)

27,5

30,8

48,9

    +/- Käyttöpääoman muutos

1,5

31,3

42,2

    – Nettoinvestoinnit

-10,8

-10,2

-26,9

Vapaa kassavirta ennen veroja

18,2

52,0

64,2

Bruttoinvestoinnit

11,4

11,0

48,0

Sijoitetun pääoman tuotto % *

0,4

-6,3

0,9

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

0,5

-1,0

1,0

Oman pääoman tuotto % *

0,6

-12,7

0,9

 

 

 

 

Taseen loppusumma

811,7

856,8

804,8

Oma pääoma

305,2

299,6

291,6

Korolliset nettovelat

340,9

373,5

355,9

Omavaraisuusaste % **

38,7

35,6

37,1

Korolliset nettovelat / käyttökate

7,6

10,0

7,3

Nettovelkaantumisaste %

111,8

124,7

122,0

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

1 095

1 155

1 154

*) Edelliset 12 kuukautta

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen vaihtovelkakirjalaina on Yritystutkimus ry:n suositusten mukaisesti laskettu omaksi pääomaksi

 

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin  

Liikevaihto segmenteittäin 

MEUR

1-3/2013

1-3/2012

Muutos %

1-12/2012

Turvetuotteet

73,0

85,1

-14,3

220,5

Energiaturve

66,1

75,4

-12,4

183,2

Ympäristöturve

7,0

9,7

-28,1

37,2

Puupolttoaineet

51,6

65,5

-21,2

165,4

Metsäpolttoaineet

16,7

27,1

-38,4

65,2

Pelletti

34,9

38,4

-9,1

100,2

Lämpö ja sähkö

39,0

38,7

0,6

105,5

Kekkilä-konserni

17,8

20,8

-14,2

92,1

Vapo Timber

25,2

27,3

-7,7

112,5

Muut

2,0

2,0

-1,8

9,8

Forest BtL

0,0

0,0

 

0,0

Mustankorkea

2,0

2,0

-1,8

9,8

Konsernihallinto ja liiketoimintojen

yhteiset

0,0

0,0

 

0,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-18,9

-16,5

-14,3

-52,9

Yhteensä

189,6

222,9

-14,9

652,9

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin 

MEUR

1-3/2013

1-3/2012

Muutos %

1-12/2012

Turvetuotteet

17,4

20,5

-15,0

29,0

Energiaturve

16,5

19,3

-14,5

25,4

Ympäristöturve

0,8

1,2

-32,2

3,7

Puupolttoaineet

0,2

-1,9

112,5

-8,1

Metsäpolttoaineet

0,2

-0,8

120,4

-2,7

Pelletti

0,1

-1,1

106,5

-5,4

Lämpö ja sähkö

5,2

5,5

-4,9

-1,2

Kekkilä-konserni

-0,6

2,9

-119,2

3,8

Vapo Timber

-2,6

-2,9

10,0

-10,9

Muut

-2,3

-2,0

-12,8

-6,7

Forest BtL

-0,3

-0,1

-244,4

-0,6

Mustankorkea

0,2

0,4

-51,8

2,1

Konsernihallinto ja liiketoimintojen

yhteiset

-2,1

-2,3

7,3

-8,2

Eliminoinnit

0,9

-0,7

231,6

-0,2

Yhteensä

18,3

21,4

-14,5

5,8

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 (pdf)


Lisätietoja:

Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608