Hyppää sisältöön

Vapo Oy osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2017


Vuosikolmannes lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 95,4 (87,9 1.5.-31.8.2016) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 4,8 (5,8) miljoonaa euroa, 5,0 (6,5) prosenttia liikevaihdosta
  • Liiketappio oli -10,0 (-9,0) miljoonaa euroa, -10,5 (-10,2) prosenttia liikevaihdosta
  • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 1,7 (17,6) miljoonaa euroa
  • Bruttoinvestoinnit olivat 10,5 (12,4) miljoonaa euroa
  • Tulos/osake -327 (-370) euroa
  • Konserni tuotti turvetta yhteensä 9,3 (9,5) miljoonaa kuutiometriä.

Vahva kassavirta mahdollisti taseen keventämisen ja digitalisaation vauhdittamisen

Konsernin liikevaihto tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (touko-elokuu 2017) oli 95,4 (87,9 touko-elokuu 2016) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevaihto sisältää 2,3 miljoonaa euroa Kekkilän Norjan toiminnoista, joista luovuttiin maaliskuussa 2017. ”Olen tyytyväinen siihen, että yhtiö on onnistunut keventämään tasettaan ja pienentämään velkaisuuttaan edellisen vuoden vahvan kassavirran ja rahoitusjärjestelyjen ansiosta”, Tempakka sanoo. Poikkeuksellisen kylmän kevään ja alkukesän johdosta Kekkilä-konsernin harrastajaviljelijöille suunnattu myynti jäi selvästi vertailukautta pienemmäksi niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Normaalia kylmempi sää lisäsi puolestaan konsernin polttoaineiden ja lämmön myyntiä kaikilla markkina-alueilla. Turvetuotanto onnistui Ruotsissa ja Virossa suunnitellusti, mutta jäi Suomessa sateisen sään johdosta noin 65 prosenttiin tavoitteesta.

Tuloksellisesti tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes oli energialiiketoiminnassa ennakoidusti tappiollinen toiminnan keskittyessä polttoaineiden tuotantoon ja samaan aikaan asiakkaiden lämmityksen tarve on alhaisimmillaan. Konsernin liiketappio tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli -10,0 (-9,0) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi Vapo Oy:n turvetuotannon jääminen noin 6,7 miljoonaan kuutiometriin, mikä lisäsi tulosvaikutteisia kustannuksia raportointikaudella 4,9 (2,0) miljoonaa euroa varastoidun määrän jäädessä normaalia tuotantoastetta pienemmäksi. Vapo Oy:n energiaturpeen varastotilanne on kuitenkin hyvä, mikä takaa toimitusvarmuuden myös tulevalla lämmityskaudella, vaikka talvesta tulisi normaalia kylmempi.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 1,7 (17,6) miljoonaa euroa. Yhtiö on tietoisesti pyrkinyt tehostamaan energiapuun ja pelletin varastonkiertoa, minkä lisäksi alhainen turvetuotanto ja vertailujaksoa suurempi polttoaineiden myynti vapautti pääomia.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan sateinen kesä ja normaali liiketoiminnan kausivaihtelu ovat huono yhdistelmä hyvän tuloksen tekemiselle tilikauden ensimmäisellä jaksolla. ”Yksittäisistä liiketoiminnoista olen kuitenkin tyytyväinen siihen, kuinka Kekkilä-konserni on onnistunut parantamaan muilla toimenpiteillä kannattavuuttaan. Tätä on edesauttanut uusi selkeämpi toimintaorganisaatio sekä kasvavat kansainväliset markkinat”, Tempakka sanoo.

”Energialiiketoiminnassa meillä on pitkän tähtäimen tavoitteena siirtää painopistettä polttoaineiden myynnistä monivuotisten energiaratkaisujen myyntiin. Olemme panostaneet näissä ratkaisuissa uusiin digitaalisiin palveluihin ja nyt työ alkaa kantaa hedelmää. Hyvä esimerkki tästä työstä on se, että olemme pystyneet siirtämään kaikki omat voimalaitoksemme Suomessa keskitettyyn käyttöön Vantaan Tikkurilaan ja olemme solmineet ensimmäiset sopimukset ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä käytämme Vantaalta käsin Vatajankosken Sähkön kahta kattilalaitosta ja ensi maaliskuusta alkaen myös UPM Kalso Plywoodin höyrykattilaa”, Tempakka sanoo. ”Tavoitteena on hankkia lisää uusia voimala-asiakkaita etäkäyttökeskukseemme sekä tuoda uusia digitaalisia palveluita myös pienempien lämpölaitosten käyttöön”, Tempakka sanoo. 

”Yhtiö maksoi kesäkuussa erääntyneet 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisin ilman uudelleenrahoitustarvetta. Yhtiön tavoitteena on edelleen keventää tasettaan ja vähentää vieraan pääoman määrää”, Tempakka sanoo. 

Näkymät tilikauden loppuun 30.4.2018

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida. 

Vapo-konsernin liikevaihdon odotetaan paranevan vertailukaudesta. Tämä kuitenkin edellyttää, että tuleva talvi ei ole parin edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen lämmin. Konsernin liikevoittoa heikentää Suomen turvetuotannon epäonnistuminen ja koko tilikauden operatiivisen liikevoiton arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta heikommaksi. Sähkön hinnan arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla, eikä sähkön erillistuotantoon ole odotettavissa uutta kysyntää kiinteille polttoaineille. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää liikevaihtoa kuluvalla tilikaudella. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

MEUR

5-8/2017

5-8/2016

5/2016
-4/2017

 

 

 

 

Liikevaihto

95,4

87,9

392,1

Liikevoitto (EBIT)

-10,0

-9,0

20,0

% liikevaihdosta

-10,5

-10,2

5,1

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

-10,0

-8,8

22,4

% liikevaihdosta

-10,5

-10,0

5,7

Raportointikauden tulos

-9,8

-11,0

8,1

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

4,8

5,8

56,9

+/- Käyttöpääoman muutos

6,8

3,3

14,7

   – Nettoinvestoinnit

-9,9

8,5

1,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

1,7

17,6

73,2

Bruttoinvestoinnit

10,5

12,4

39,6

Sijoitetun pääoman tuotto % *

2,9

1,8

3,0

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

3,3

2,0

3,4

Oman pääoman tuotto % *

2,9

-1,3

2,6

 

 

 

 

Taseen loppusumma

695,9

760,6

812,4

Oma pääoma

329,5

276,5

339,7

Korolliset nettovelat

270,6

368,3

269,6

Omavaraisuusaste %

49,2

38,0

43,0

Korolliset nettovelat/käyttökate

4,8

7,8

4,7

Nettovelkaantumisaste %

82,1

133,2

79,4

Henkilöstö, keskimäärin

801

829

776

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat.

Lisätietoja antavat:

–     Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5999
–     Suvi Kupiainen, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5516
–     Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608