Hyppää sisältöön

Vapo Oy osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2018


Ensimmäinen vuosikolmannes lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa 90,8 (95,4 1.5.-31.8.2017) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) 7,3 (4,8) miljoonaa euroa, 8,1 (5,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Liiketappio -10,6 (-10,0) miljoonaa euroa, -11,6 (-10,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Vapaa kassavirta ennen veroja  -26,5 (1,7) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit 10,6 (10,5) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake  -282 (-327) euroa
 • Korolliset nettovelat / käyttökate 3,7 (4,8)
 • Omavaraisuusaste-%: 50,4 (49,3)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 4,3 (2,9)


Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: Uusi strategia tuo tuloksia
 

Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (touko-elokuu 2018) 90,8 (95,4 touko-elokuu 2017) miljoonaa euroa. Poikkeuksellisen lyhyeksi jääneen puutarhasesongin johdosta Kekkilä-konsernin harrastajaviljelijöille suunnattu myynti jäi selvästi vertailukautta pienemmäksi niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Lämmin kesä vähensi myös konsernin polttoaineiden ja lämmön myyntiä kaikilla markkina-alueilla.

Tuloksellisesti tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes oli energialiiketoiminnassa ennakoidusti tappiollinen. Toiminta keskittyi polttoaineiden tuotantoon ja samaan aikaan asiakkaiden lämmityksen tarve on alhaisimmillaan. Konsernin liiketappio tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (touko-elokuu) oli -10,6 (-10,0) miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät lähinnä myynnin jääminen edellisvuodesta, öljyn hinnan myötä kohonneet kuljetuskustannukset sekä hyvän turvekesän mukanaan tuomat etupainotteisesti liiketulokseen vaikuttavat substanssipoistot. Vastaavasti käyttökate parani merkittävästi ollen 7,3 (4,8) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -8,5 (-9,8) miljoonaa euroa. Siihen vaikuttivat positiivisesti myös alentuneet nettorahoituskulut.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli -26,5 (1,7) miljoonaa euroa. Useamman vuoden alhaisen turvetuotannon jälkeen yhtiö päätti hyödyntää tämän lämpimän turvetuotantokesän mahdollisimman tehokkaasti ja päätti investoida käyttöpääomaan. Turvetuotanto onnistui Suomessa, Virossa ja Ruotsissa jopa suunniteltua paremmin, joten aiemmin asetetut tuotantotavoitteet tälle kesälle ylittyivät selkeästi Suomessa ja Virossa. Tämä näkyy osaltaan hieman tunnuslukuja heikentävinä kasvaneina varastotasoina, mutta samalla hyvälaatuiset varastot mahdollistavat toimitusvarman polttoainetarjonnan asiakkaille yli tulevan lämmityskauden. Myös kasvuturpeita ja kuiviketurpeita on varastoissa vastaamaan kasvavaan kysyntään. 

Vapo julkisti uuden strategiansa ja sitä tukevan rakenteen keväällä 2018. Kokemukset toimimisesta valtioiden rajat ylittävässä yhden yhtiön mallissa ovat olleet myönteisiä niin yrityksen sisällä kuin asiakkaiden keskuudessa. Strategiaa, mikä tähtää kasvuun kansainvälisessä kasvualustaliiketoiminnassa, palveluiden osuuden kasvattamista energialiiketoiminnassa sekä uusien tuotteiden kehittämistä turpeesta ja muista luonnon raaka-aineista pidetään innostavana ja vastuullisena. 

Grow&Care-divisioonan strategia vastaa moniin megatrendeihin. Kaupungistuminen ja ilmastomuutos lisäävät puhtaan ja kasvipohjaisen lähiruuan kysyntää ja turpeen ominaisuudet kasvualustana tukevat sekä vastuullista ruuantuotantoa että vähentävät kasteluveden tarvetta. Kiinnostus hyvinvointiin tukee paitsi ammattiviljelyä, myös luonnonläheisempää elämäntyyliä. Nämä trendit vaikuttavat positiivisesti kuluttajakysyntään sekä kierrätykseen ja viherrakentamiseen liittyviin liiketoimintoihin. 

Paras palaute strategian onnistumisesta on aiemmin tässä kuussa julkistettu merkittävä Kekkilä-BVB-yritysjärjestely ja sen saama erittäin positiivinen vastaanotto markkinoilla. 

Energy-divisioonan liiketoiminnan pääpaino on siirtää liiketoiminnan painopistettä polttoaineista nykyistä enemmän räätälöityihin energiaratkaisuihin. Uutena välineenä konsernilla on osallistuminen alan tarjouskilpailuihin keväällä perustetun Vapo Lämpövoima ky:n kautta. Myös tämä uusi toimintamalli on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Ulkona oleva tarjouskanta on selvästi edellisvuosia suurempi. 

Tilikauden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Vapo on vienyt eteenpäin hankkeita, jotka tähtäävät turpeesta valmistettavaan aktiivihiileen ja uusiin kuitutuotteisiin. Kumpikin hanke etenee suunnitelmien mukaan. Tällä hetkellä yhtiö odottaa viranomaisilta päätöksiä aktiivihiilitehtaan ympäristöluvista. 

Katsauskauden merkittävimmät toimintaympäristöön kohdistuvat muutokset olivat selkeästi kohonneet päästöoikeuksien hinnat sekä odottamaton turveveron korotuspäätös. Markkinaehtoinen päästökauppaoikeuksien hintojen nousu nostaa kuluttajien maksamaa hintaa energiasta ja samaan suuntaan vaikuttaa turpeen tuore energiaveron nostaminen. Molemmat tekijät lisäävät riskiä jatkojalostukseen kelpaavan puun riittävyydestä. 

Kuluvan tilikauden yksi tärkeimmistä tavoitteista on saattaa aiemmin lokakuussa julkistettu Kekkilä-BVB yritysjärjestely valmiiksi kevään 2019 aikana. 

Näkymät tilikauden loppuun 30.4.2019 

Vapo-konsernin liikevaihdon ja tuloksen odotetaan parantuvan vertailukaudesta edellyttäen, että Kekkilä-BVB yhdistyminen toteutuu suunnitellusti vuoden 2019 alusta alkaen. Vapo-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan olevan samaa luokkaa tai hieman alempi kuin edellisenä tilikaudella, mikäli tuleva talvi on lämpötilaltaan normaali. Konsernin liikevoittoa parantaa turvetuotannon onnistuminen ja koko tilikauden vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman edellisvuotta korkeampi. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää liikevaihtoa kuluvalla tilikaudella.


Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR

5-8/2018

5-8/2017

5/2017-4/2018

5/2016-4/2017

 

 

 

 

 

Liikevaihto

90,8

95,4

419,8

392,1

Liikevoitto (EBIT)

-10,6

-10,0

26,3

20,0

% liikevaihdosta

-11,6

-10,5

6,3

5,1

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

-10,6

-10,0

27,2

22,4

% liikevaihdosta

-11,6

-10,5

6,5

5,7

Tilikauden tulos

-8,5

-9,8

17,6

8,1

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

7,3

4,8

61,1

56,9

+/- Käyttöpääoman muutos

-25,2

6,8

37,6

14,7

   – Nettoinvestoinnit

-8,6

-9,9

-25,0

1,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

-26,5

1,7

73,6

73,2

Bruttoinvestoinnit

10,6

10,5

31,3

39,6

Sijoitetun pääoman tuotto % *

4,3

2,9

4,3

3,0

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

4,4

3,3

4,4

3,4

Oman pääoman tuotto % *

5,6

2,9

5,2

2,6

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

680,8

695,9

697,5

812,4

Oma pääoma

330,3

329,5

347,9

339,7

Korolliset nettovelat

233,9

270,6

206,2

269,6

Omavaraisuusaste %

50,4

49,3

51,2

43,0

Korolliset nettovelat/käyttökate

3,7

4,8

3,4

4,7

Nettovelkaantumisaste %

70,8

82,1

59,3

79,4

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

804

801

758

776

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat.


Lisätietoja antavat:

 • Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5999
 • Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh.020 790 5991
 • Ahti Martikainen, Director, Communications and PR, Vapo Oy, puh. 020 790 5608